20170318 העליה השניה 33

בקשה מס': 20170318

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אילון אוריה ואילנית מרחוב העליה השניה 33 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: העליה השניה 33 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 811

מהות הבקשה:
-הקלה להגבהת בסיס משטח רעפים מ-50 ס"מ ל-2.03 מ' מעל רצפת חלל גג הרעפים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170302 אברבנאל 10

בקשה מס': 20170302

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רה קסטרו שרית ואבישי מרחוב בלינסון 5 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אברבנאל 10 הרצליה

גוש: 6540 חלקה: 4 מגרש: 4-א, 4-ב, א

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי – 3.90מ' במקום 4.00 מ'
– ניוד אחוזי בניה מקומה קרקע לקומת א' ללא תוספת באחוזי בניה והגדלת המרתף
ו/או חלל הגג בהתאם , ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1120140010 שיבלי

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1120140010

שם המבקש: שיבלי נגוד +זיאד שם העורך: שיבלי בשיר
בגוש: 16971 חלקה: 33 מגרש: 383 בכתובת: שיבלי

מהות הבקשה: בית מגורים מוצע מיח"ד אחת + חנות בגדים + גדרות

מהות ההקלה : העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170084 תחכמוני 2

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6334 חלקה: 103

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: תחכמוני 2

ההקלות המבוקשת :
1.תוספת של % 2.88
2.בקווי בניה , בבניית תוספת שלא ע"פ הבנינוי שנקבע בתכנית רש/ 628

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170179 זמורה 1, כניסה א'

בקשה מס': 20170179

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה ע"י: דרורי אסףדרורי ברוריה ברחוב עולי הגרדום 22 תל אביב-יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: זמורה 1 כניסה א

מגרש: 637
גוש: 4617, חלקה: 94, מגרש: 637

מהות הבקשה להקלה:
הקמת בית מגורים (חצי מדו-משפחתי) הכולל: מרתף עם מדרגות חיצוניות +2 קומות+ ממ"ד+פרגולה+2 חניות לא מקורות.

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20170458 מהרי"ץ

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הריסת בית מגורים מהיתר קיים 1320/93 א' 1 יח"ד ובניה מחדש בשטח של 193.86 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר,ומחסן בשטח של 8.03 מ"ר.
הקטנת יחי"ד 2 קיימת מהיתר 2840/92 ל – 54.18 מ"ר.

מס' בקשה: 20170458 מספר תיק בנין: 5865

שם המבקש:
שאול ודיקלה לוי

כתובת: ראש העין, מהרי"ץ מספר

גוש: 4253 חלקה: 103 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין עד % 10 במקום 4 מ' מבוקש 3.60 מ'.
הקלה עד % 30 בקו בנין ללא פתחים, במקום 4 מ' מבוקש 2.70 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170534 החליל 37

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בניה בקומת קרקע בשטח של 22.30 מ"ר, גגון בשטח של 1.92 מ"ר ושינויים בפתחים.

מס' בקשה: 20170534 מספר תיק בנין: 549600000146

שם המבקש:
וידרה קלרה וישראל

כתובת: ראש העין, החליל מספר 37

גוש: 5486 חלקה: 53 מגרש: 146

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 3 מ', מבוקש 2.78 מ'.
ניוד 7.37 מ"ר מחדר בגג לקומת הקרקע.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170541 בעל מלאכת שלמה 7

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הפחתת שטח 1.13 מ"ר לדירה 1 בקומת קרקע במקום 131.07 מ"ר, עפ"י היתר קיים 129.94 מ"ר.
ממ"ד מוצע ליחידה 1 ו – 2 בשטח של 20.02 מ"ר, תוספת לדירה 2 בקומה א' בשטח של 15.97 מ"ר וקומת גג בשטח של 42.23 מ"ר. הקמת הקמת יחידה 3 חדשה בעורף המגרש בשטח של 65.23 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר.

מס' בקשה: 20170541 מספר תיק בנין: 42701480000

שם המבקש:
קטאר רחמים

כתובת: ראש העין, בעל מלאכת שלמה מספר 7

גוש: 4270 חלקה: 148 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בשטח מגרש מינימלי עד % 10 במקום 720 מ"ר, מבוקש 669 מ"ר לצורך מימוש יחידה שלישית.
ניוד 12.23 מ"ר מקומה א' לטובת קומת הגג, במקום 30 מ"ר, מבוקש 42.23 מ"ר.
הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 4 מ', מבוקש 3.60 מ'.
הקלה מהוראות בינוי בדבר נסיגה בקו בנין לצורך חדרים בקומת הגג, במקום 11 מ', מבוקש 5 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170542 פולג 55

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת לבית מגורים קיים בקומה א' בשטח של 9.07 מ"ר וגגון בשטח של 4.64 מ"ר.

מס' בקשה: 20170542 מספר תיק בנין: 550000100741

שם המבקש:
זמיר יצחק ויפה

כתובת: ראש העין, פולג מספר 55

גוש: 5442 חלקה: 231 מגרש: 741

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין אחורי עד % 10, במקום 4 מ' מבוקש 3.60 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170543 יורם חתוכה 35

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת יחידת דיור בקומת קרקע בשטח של 137.58 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר,אחסנה בשטח של 24.84 מ"ר ופרגולות בשטח של 50.76 מ"ר.
תוספת בקומה א' בשטח של 6.30 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר ואחסנה בשטח של 9.88 מ"ר.
תוספת יחידת דיור בקומה ב' בשטח של 106.05 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר, אחסנה בשטח של 1.98 מ"ר, סככות בשטח של 17.06 מ"ר ומשטח לא מקורה בשטח של 21.06 מ"ר.

מס' בקשה: 20170543 מספר תיק בנין: 42700710002

שם המבקש:
עראסי שמחה

כתובת: ראש העין, יורם חתוכה מספר 35

גוש: חלקה: מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי, במקום 4 מ' מבוקש 1.80 מ' לצורך הקמת ממדי"ם.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170109 הדרים 21

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה למבנה קיים חד קומתי + פיתוח
הבקשה מציעה את ההקלות שלהלן:
1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 4%
2. ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 17%

מס' בקשה: 20170109 מספר תיק בנין: 991881

שם המבקש: עודד אביעד

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדרים מספר 21

גוש: 10103 חלקה: 223 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 4%
2. ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 17%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20150442 משה רינת 15

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים בן 10 קומות מעל קומת עמודים מפולשת
הכוללת 2 דירות בקומת הקרקע +מרתף+פרגולות
+ ממדי"ם + מרפסות פתוחות + מרתף, סה"כ 24 יחידות דיור

כתובת: משה רינת 15 חולון גוש: 6874 חלקה: 25

על שם :נתנאל גרופ חברה לבנין בע"מ תיק בניין מספר: 9999900022 בקשה מספר : 20150442

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. העברת שטחי שירות מקומות עליונות לקומת המרתף

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170705 התכלת 55

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת למבנים לשימור 3 קומות מעל ו- 3 קומות מתחת לצורך חניון אוטומטי בהתאם לנספח בינוי לשימור

בגוש 6442 חלקה 119 מגרש
מס' בקשה: 20170705
כתובת: התכלת 55 הוד-השרון
ע"י פרויקט הסילו הוד השרון בע"מ

מהות ההקלה המבוקשת:

1. מיקום חניה תפעולית ברחוב.
2. חריגה עם מקום המתנה למכוניות בכניסה לחניון אוטומטי מעבר לגבולות מגרש.
3. הקמת ביתן לקרטוניה ודוחס קרטונים מחוץ לקווי בניין.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

2016122 הדקל 5

הודעה על סעיף 149 – ותקנות התכנון והבניה
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה להקלה בועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד.

המבקש: יושע תומר
יושע לירז

המקום: רחוב הדקל 5 ,שכונה: אזור 610

גוש: 4025 חלקה: 171

יעוד: אזור מגורים ב

זכויות: לד/610

מהות הבקשה: תוספת בניה ביח"ד 1 (קומה א) מבין 4 יח"ד קיימות בבית
משותף קיים.התוספת כוללת: הרחבת הדירה+ממ"ד+מרפסת+עליית גג.

מהות ההקלה: 1 .הקלה באחוזיי בניה 1.5% משטח המגרש המהווים 11.70
מ"ר. 2 .הקלה של 10% בקו בניין אחורי. 3 .ניוד זכויות מקומה א' לעליית הגג בשטח
של 7.96 מ"ר.

כל הרואה עצמו נפגע על ידי בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי המחלקה לרישוי בניה בבניין עיריית לוד במינהל הנדסה.
עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד

20160713 נורדאו 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 161

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב'

ברחוב: נורדאו 1

ההקלות המבוקשת :

בניה שלא באגף שלם לפי ת.ב.ע רש/ 711 סעיף 6 א'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20171294 קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 552016 מס' בקשה: 20171294

בגוש: 10160 חלקה: 10 מגרש: 31

רחוב: קריית ביאליק

שם מבקש: סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת 2 מבני מגורים מעל 2 קומות מרתף.

אחד בן 23 קומות ושני בן 25 קומות (כולל קומת לובי גבוהה) – 230 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 24 יח"ד המהוות 11.65% ממס' יחה"ד המותר.

הקלה של 2 קומות במבנה ב'.

הקלה של 2023.2 מ"ר עפ"י צו השעה.

הקלה לשטח ממוצע ליח"ד – 116.0 מ"ר במקום 120.0 מ"ר כנדרש בתב"ע ק/425.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170063

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה בשתי קומות, רישוי שטח מקורה בחזית קידמית, הקמת מחסן בנוי בגבול חלקה צדדי והריסת שני חדרים ומבנה מחסן קיים
הבקשה מציעה הקלה לעניין קו בניין צדדי במרווח 2.70 מ' בקיר אטום במקום 4.0 מ' המותרים עפ"י ש/1

מס' בקשה: 20170063 מספר תיק בנין: 600163

שם המבקש: רייטמן יונה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר 8

גוש: 10107 חלקה: 108 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קו בניין צדדי במרווח 2.70 מ' בקיר אטום במקום 4.0 מ' המותרים עפ"י ש/1

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160694 נתיב העשרה 126

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 126

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 126

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160694

ע"י : דותן ערן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798
הקלה
1. הקמת ממ"ד מחוץ לקוי בנין אחורי דרום מזרח מקו בנין 6.00 מ' לקו בנין 5.10 מ' המהווים 90 ס"מ.
2. בקו בנין צידדי דרום מערב מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 1.22 מ' המהווים 3.78 מ'.
3. העברת שטח עיקרי מקומה א לקרקע בשטח של 20.10 לצורך הגדלת תכסית קרקע.
4. הקלה לתכסית מרבית מ-175.5 לפי היתר מס' 20090551 ל 210.1 מ"ר. המהווים 34.6 מ"ר .
5. המרת 14 מ"ר שטח עיקרי לשירות מחסן.
6. הקלה לשטח מחסן מ10 מ"ר ל16 מ"ר.
7. הקלה לשינוי מיקום מחסן ממשולב בגוף בית המגורים ל קו בנין צידי מערבי 0 ובקו בנין אחורי דרומי 0.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160837 נתיב העשרה 107

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 1

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 107

יעוד: אזור מגורים בישוב חקלאי

בקשה מספר: 20160837

ע"י : עובד רמי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר
הקלה
הקלה מקו בנין צידי דרומי עד 67.6% עד 203 ס"מ במקום 300.
הקלה מקו בנין קדמי מערבי עד 40.6% עד 203 ס"מ במקום 500.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160231 ראובן ברקת 16

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג
בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת 8 מרפסות שמש עבור 8 יח"ד בקומות א-ד והגדלת מרפסת גג בדירה בקומה ה'
2.מתן הקלה של:
תוספת של 6% משטח החלקה (537/9מ"ר) עבור שיפור תכנון

כתובת: ברקת ראובן 16 חולון גוש: 6043 חלקה: 1915

על שם :ניסים חמיאס בשם הדיירים המבקשים תיק בניין מספר: 486500000 בקשה מספר : 20160231

1. הכוללות את ההקלות הבאות:

תוספת של 6% משטח החלקה (537/9מ"ר) עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170205 טרומפלדור 3, החרש 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה לשימוש חורג

בגוש: 6552 חלקה: 130

המסווגת כיעוד: מגרש מיוחד

ברחוב: טרומפלדור 3 ,החרש 1

השימוש החורג המבוקש : שינוי במימוש חלק מבנה קיים שהותר מחסן למסעדה , חנות .

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20171289 מורן 11, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 252009 מס' בקשה: 20171289

בגוש: 10421 חלקה: 158 מגרש: 42

רחוב: רחוב מורן 11 , קריית ים

שם מבקש: ירוסקי מיכאל משה

מהות הבקשה:

הקמת מבנה מגורים בודד בן 2 קומות מעל קומת מרתף עם בריכת שחיה בחצר.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור בריכת שחיה פרטית לא מקורה.

2. חריגה של 1.8 מ' מקו בנין אחורי ו-1.38 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע

הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

3. חריגה של 10% מקוי בנין צידיים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171290 עפרוני 10, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 22980 מס' בקשה: 20171290

בגוש: 10422 חלקה: 84 מגרש: 21

רחוב: רחוב עפרוני 10 , קריית ביאליק

שם מבקש: טקלה יצחק מאיר

מהות הבקשה:

הוספת ממ"ד עבור יח"ד אחת בקומה ב' עפ"י תכנית אב מאושרת – בחריגה מקווי בנין.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה מהמרווח בין מבנים (שיסגר במידה ויבנה ממ"ד נגדי).

2. חריגה של 0.77 מ' מקו בנין קיים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170091 העליה 18

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית מגורים פרטי חד קומתי

מס' בקשה: 20170091 מספר תיק בנין: 992009

שם המבקש: לטריס אהוד

כתובת: פרדס חנה – כרכור, העליה מספר 18

גוש: 10076 חלקה: 80 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי צפוני עד 2.7 מ' בקיר אטום,
הקלה בקו בניין צידי דרומי בשיעור של עד 10%,
ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 11%,
ביטול חיפוי אבן בגדר לחזית רחוב העלייה בניגוד להוראות ש/1123/א.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170188 ברכיה 32

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5

גוש: 2692 חלקה: 49 מגרש: 32

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 32

יעוד: אזור מגורים בנחלה

בקשה מספר: 20170188

ע"י : כהן אלירז

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
במבנה קיים ממגורים למשרד חקלאי בתחום המגורים בנחלה
בניית סככה חדשה לשימוש חקלאי בשטח החקלאי בנחלה
הריסות מבנים בתחום המגורים ובשטח החקלאי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150840 יצחק וולקני 4

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה רביעית וחמישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש +
הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פרגולות + מחסנים + פיתוח וגידור.
תוספת 8 יח"ד בבנין קיים בן 3 קומות. סה"כ 17 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: וולקני יצחק 4 חולון גוש: 6049 חלקה: 262

על שם :חב' דורון יעקב בע"מ תיק בניין מספר: 422100000 בקשה מספר : 20150848

1. הכוללות את ההקלות הבאות:

• קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' לכיוון מזרח עבור מכפיל חניה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20140398 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20140398
שם המבקש אבראהים חסן חליל
ת .זהות 305271066
בגוש: 18530 חלקה: 65 מגרש: 79-80
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
קיר תומך מוצע בגובה 4.50 מ' – 6.50 מ' ומעל גדר בגובה של 1.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160590 יגאל אלון 8

בקשה מס': 20160590

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אב-גד בשרון יגאל אלון 8 הרצליה בעמ מרחוב

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אלוף אלון יגאל 8 הרצליה

גוש: 6532 חלקה: 262

מהות הבקשה:
השלמת מימוש תמ"א 38 ותכנית הר/2213 הכולל:
תוספת 1 יח"ד-גן ומתקן חנייה רובוטי בגבול מגרש מזרחי, גדרות ופיתוח שטח
סה"כ 7.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 25 יח"ד
הקלה בקו בנין למתקני חניה רובוטי תת-קרקעי בגבול חלקה מזרחי

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1320150040 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320150040

שם המבקש: מטאנס פאדי ,עפיף ,ולאא שם העורך: מטאנס פאדי
בגוש: 15569 חלקה: 30 מגרש: 30/8 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה : תוספת יח"ד בקומה מעל בניין קיים ( שתי קומות מגורים מעל מרתף ) סה"כ 3 יח"ד במגרש

מהות ההקלה: אי שמירת מרווח מינמלי , 2.75 מ' במקום 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170154 עצמון 29

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 121

המסווגת כיעוד: מגורים ב

ברחוב: עצמון 29

ההקלות המבוקשת :
1. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירת גן למגורים בגובה 3.30 מ' במקום 2.20 מ'
2. הקמת ממ"ד בקומת קרקע במקום בקומת מרתף
3. התקנת שירותים בקומת המרתף

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160804 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160804
שם המבקש וליד עיסא נסרה
ת .זהות 027594415
בגוש: 18788 חלקה: 64 מגרש: 200
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלסים 0.00+/3.00+/6.00+: 42%45%34%.
אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 3.00+: 7%. סה"כ אחוזי בנייה במפלסים
0.00+/3.00+/6.00+: 39%52%/48%, והתכסית המוצעת 52%.
(ב) בהתאם להוראת תכנית מתאר ג/6770 לאזור מגורים א' אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ,אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטחי שרות 7% . סה"כ אחוזי בניה המותרים במפלס 36%
והתכסית המותרת במפלס היא 36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160788 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160788
שם המבקש מוחמד סאלח זנאתי
ת .זהות 055237531
בגוש: 18795 חלקה: 52 מגרש: 5/4/3
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00+: 32.12% . וסה"כ אחוזי
הבניה בשטחי שרות 39.33%. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770
באזור מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס
6%, וסה"כ שטחי שרות 24%.
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה חמישית: בהתאם לתכנית מתאר מאושרת
ג/6770 באזור מגורים א' מותר עד 4 קומות.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170122 הדקלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בקשה במסגרת תמ"א 38 –
הקמת 8 יח"ד חד משפחתיים דו קומתיים, הכוללים ח.מגורים, מטבח, חדרי שינה,
ממ"ד, מחסן, גדרות ופיתוח שטח.

מס' בקשה: 20170122 מספר תיק בנין: 992200

שם המבקש: מ.י.ר.ש. השקעות בע"מ

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדקלים מספר

גוש: 10104 חלקה: 309 מגרש: 10104_30

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה במסגרת תמ"א 38 הכוללת-
תוספת של 3 יח"ד, בסה"כ 8 יח"ד.
הקלה בתוספת 2 מבנים, מעבר ל 2 המותרים.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20150293 שלמה קפלנסקי 10

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומות רביעית וחמישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש +
תוספת מחסנים בקומה המפולשת + הרחבת הלובי + מכפילי חניה. תוספת 7 יח"ד בבנין קיים
בן 3 קומות. סה"כ 16 יח"ד.
2. הריסה חלקית של קומת העמודים.

כתובת: קפלנסקי שלמה 10 חולון גוש: 6746 חלקה: 295

על שם :סייג אמיר תיק בניין מספר: 465400000 בקשה מספר : 20150293

1. הכוללות את ההקלות הבאות:

• קו בניין צדדי 2.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה.
• קו בניין אחורי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170702 נחל הדר 16

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים , יח"ד מזרחית בקיר משותף הכולל: 2 מעל מרתף חדר על הגג 2 חניות מקורות פרגולות וגדרות

בגוש 6444 חלקה 150 מגרש 2618
מס' בקשה: 20170702
כתובת: נחל הדר 16 הוד-השרון
ע"י קירשנבאום שרגא

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת מרתף.
2. הקלה בנסיגת חדר על הגג:מבוקשת נסיגה של 1.34 מ' ממעקה הגג בחזית מזרחית
במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.
3. הקלה בנסיגה מסתור לדוד: מבוקשת נסיגה של 0.99 מ' ממעקה הגג בחזית מזרחית
במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170701 נחל הדר 16

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים יח"ד מערבית בקיר משותף , הכולל 2 קומות מעל מרתף, חדר על הגג, 2 חניות מקורות, פרגולות וגדרות.

בגוש 6444 חלקה 150 מגרש 2618
מס' בקשה: 20170701
כתובת: נחל הדר 16 הוד-השרון
ע"י קירשנבאום אמיר

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת מרתף.
2. הקלה בנסיגת חדר על הגג: מבוקשת נסיגה של 1.34 מ' ממעקה הגג בחזית מערבית
במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.
3. הקלה בנסיגת מסתור לדוד: מבוקשת נסיגה של 0.99 מ' ממעקה הגג בחזית מערבית
במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170099 כ"ט בנובמבר 7

בקשה מס': 20170099

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

ירושלמי נדל"ן אפרת בע"מ מרחוב

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: כ"ט בנובמבר 7 הרצליה

גוש: 6530 חלקה: 101

מהות הבקשה:
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 7.5 קומות (מתוכם 3 קומות מהתב"ע),כולל קומת קרקע,
22 יח"ד (מתוכם 6 יח"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות, מרפסת גג, פרגולה,
מתקנים וחדרים טכניים, פתוח שטח, גדרות וצובר גז.
מעל 2 קומות מרתף הכוללת: חניות ומחסנים דירתיים.
הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי
הקלה של עד 10% קו בנין צדדים: מזרחי ומערבי
הקלה בקו בנין קידמי ואחורי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו:עד 2 מ'
הקלה לניוד מחסנים מקומה מפולשת לקומות המרתף

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1320170023 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320170023

שם המבקש: נביל סאמי נעים חאמד+מחפוזה חאמד חאמד שם העורך: האיל אבו גוש
בגוש: 15449 חלקה: 35 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: 1- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ בנייה מותרים 42.79% במקום 36% .
2- הקלה בגובה קומת עמודים 2.37 מ' במקום 2.2 מ' .
3- הקלה בקו בניין אחוזי 2.78 מ' במקום 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320170015 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320170015

שם המבקש: מטאנס רביע ואחרים שם העורך: האיל אבו גוש
בגוש: 15568 חלקה: 57 מגרש: 500/2 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מבנה א מוצע ל 3 יח"ד מעל מרתף כמבנה נוסף במגרש .ותוספת ממ"ד וח. מדרגות למבנה ב קיים + קירות, גדרות, חניות, פיתוח .
מהות ההקלה : 1- אי שמירת מרווח צדדי – ס. בניינים קיימים 1.6 מ' במקום 3.0 מ' .
2- הוספת קומה מעל למספר קומות המותר לפי תכנית באופן שמשתלב בסביבה הקרובה .
3- הוספת דירה מעל מס' הדירות המותר במגרש לפי תכנית לפי סעיף קטן 9 בסעיף 151 (ב) ו265 לחוק התכנון.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320160084 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320160084

שם המבקש: הישאם עבדאללה שם העורך: האיל אבו גוש
בגוש: 15575 חלקה: 43 מגרש: 43/2 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה : מתן חוקיות לשינויים במבנה קיים לפי היתר קומת מגורים מעל קומת עמודים מפולשת , סה"כ 1 יח"ד במגרש .

מהות ההקלה:1- אי שמירת מרווח קדמי 0.6 מ' במקום 4.0 מ' ס. בניינים קיימים.
העברת אחוזי בנייה מעיקרי לשירות במסגרת סה"כ בנייה מותרים .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

ניר ישראל 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך

גוש: 2674 חלקה: 8 מגרש: 45

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170130

ע"י : צ'סנר אהוד צ'סנר עמית חן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך
והקלה לתוספת שטחים מתוך 6%
מתכנית שהופקדה לפני 1989 כ- 8.95 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

2017014 נחף

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם הוגשה בקשה לקבלת הקלה/ שימוש חורג בבניה:

בתיק בנין 9125036000 בקשה 2017014 – ע"י מר אסמאעיל עומר ת.ז. 058985904
ישוב : נחף בגוש: 19125 בחלקה: 36, 37 מגרש: 100/5
מהות ההקלה:
1 .הגדלת תכסית הקרקע ל- 38% שמותר במקום 30% ללא חריגה מקווי בנין
2 .העברת אחוזי בניה מקומה לקומה ללא חריגה מסה"כ אחוזי בניה כללי .
3 .הקלה בקו בנין אחורי 2.76 מ' במקום 3.0 מ' .
מהות הבקשה:
תוספת מוצעת בשטח עיקרי 131 מ"ר מעל מבנה קיים קוטג' משתי קומות בהיתר מס'
364/2004 בשטח עיקרי 244 מ"ר + 9 מ"ר ממ"ד + 10 מ"ר מבואה + 13 מ"ר תוספת חדר
מדרגות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת : כרמיאל, ת.ד. 809, איזור תעשיה, רח' החרושת 48. טלפון: 04-9027500, פקס: 04-9580379.
על ההתנגדות המוגשת לוועדה להיות בכתב ופירוט הנמקות.
אינג' סאמי אסעד, יו"ר הוועדה

201701101 גל 27, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת חד בית משפחתי דו, קומתי הכולל בריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170110 מספר תיק בנין: 6076

שם המבקש: שמור , זיו שאשא סיגל

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 83

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי צפוני -ב 3.2 מ' וחריגה מקו בניין צידי מערבי ב- 2 מ', עבור בריכת השחיה
ורצועת הריצוף סביב .לה
2. חדר מכונות תת קרקעי הנפרד מהמבנה העיקרי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170208 סומסום 1

בקשה מס': 20170208

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

: מיכל וגלעד חיים ויטמן מרחוב בובר מרטין 68 ראשון לציון

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: סומסום 1 הרצליה

גוש: 6523 חלקה: 10 מגרש: 201, 233, 301

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם,ככל שנתבקשו
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.40 מ'
– הקלה לקו בנין דרומי לבריכה – 2.90 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין מערבי לבריכה – 1.20 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה בגובה גדרות בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170191 עזרא הסופר 9-11

בקשה מס': 20170191

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

חב' רנובו בע"מ מרחוב הסדנאות 10 ת.ד. 23 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: עזרא הסופר 9-11 הרצליה

גוש: 6527 חלקה: 314 מגרש: 305
מהות הבקשה:
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 8.5 קומות (מתוכם 4 קומות מהתב"ע), כולל קומת קרקע,
68 יח"ד (מתוכם 32 יח"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות, מרפסת גג, פרגולה,
מעל 2 קומות מרתף הכוללת: חניות , מחסנים דירתיים ומתקנים טכניים.
הקלה של עד 10% קו בנין צדדי מזרחי
הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי
הקלה בקו בנין קדמי ואחורי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו: עד 2 מ'
הקלה בגין ביטול מרפסות שירות
הקלה לסעיפים 4.1.2 (ח) (4) ו-(5) בהוראות תכנית הר/2213 להגדלת תכסית המרתף
(% 90 במקום % 80 ) והקטנת שטח חלחול
הקלה להגדלת תכסית קומה עליונה מ- 50% ל-70%

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170199 למרחב 39

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 32

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: למרחב 39

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה קדמי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בבניית בריכת שחיה ללא שוליים בדופן הדרומית

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170160 עצמון 17

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 405

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: עצמון 17

ההקלות המבוקשת :

הקלה לבריכה בקו בניה מערבי 2.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160325

בקשה מס': 20160325

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה ע"י: מקורות בע"מ מרחב מרכז ברחוב א.ת. ת.ד. 56 רמלה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רחוב שהם

גוש: 4965, חלקה: 7
גוש: 4965, חלקה: 33

מהות הבקשה להקלה:
קידוח חלופי לוד 35

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20171177 סביון 17, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 55584 מס' בקשה: 20171177

בגוש: 10425 חלקה: 54 מגרש: 24

רחוב: רחוב סביון 17, קריית ים

שם מבקש: חייס אריה

מהות הבקשה:

תוספת בריכת שחיה פרטית (לא מקורה) בחצר בחריגה מקו בנין צדדי וקדמי כולו.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדדי וקדמי כולו עבור בריכת שחיה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170417 לוויתן 14

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה בקשה למתן היתר בניה בניה מספר 20170417 בתיק בנין 1614700 ע"י עדי ישראל

גוש: 3514 חלקה: 66 מגרש: 1147; חלקה: 67 מגרש: 1147;
חלקה: 101 מגרש: 1147; חלקה: 112 מגרש: 1147; חלקה: 131
מגרש: 1147; גוש: 5962 חלקה: 55 מגרש: 1147

מגרש: 1147

בכתובת: לוויתן 14 יבנה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים הכוללת פרגולה ,הגדלת שטח המחסן והעברת השטחים העודפים לשטחי השירות, שינוי גובה המחסן מ- 2.20 מ ל- 2.40 מ .

הקלה בקו בניין אחורי עד 50% לצורך בניית מצללה.
הגדלת שטח מחסן מ- 5.90 מ"ר ל- 10.75 מ"ר על חשבון שטח שירות אחר.
+שינוי בגובה המחסן ל-2.40 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/האישור הנ"ל, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
כתובת הוועדה: שד' דואני 3, יבנה 8155003. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו בעתונות, ותובאנה לדיון לפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב, צבי גוב ארי, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה