320140003 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 320140003

שם המבקש: עדוי שאהר שם העורך: שעבאן ע.אלמגיד
בגוש: 16634 חלקה: 22 מגרש: 22/1 בכתובת: טורעאן

מהות הבקשה:
לגיטימציה לסגירת מרפסת למגורים בקומה ב' + לגיטימציה לשינויים בקומה ג' + תוספת חנייה מוצעת בקו 0 ללא פתחים + גדרות.

בכפוף לסעיף מבנים קיימים בדבר אי שמירת מרווחים מגבולות מגרש.

מהות ההקלה:

העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטחי שירות למפלס 0.00+-, ל- 11.27%
במקום 10%, במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170518 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8383
חלקה: 7
מגרש: 337
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180149
מספר בקשה: 20170518
ע"י: שיינפלד ליאור

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה ב-2 קווי בניין צדדיים 2.79 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170515 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8383
חלקה: 7
מגרש: 327
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180147
מספר בקשה: 20170515
ע"י: יצחק עידית

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1. הקלה בשני קוויי בניין צדדיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
2. הקלה בקו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170351 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים להיתר – הגבהת מפלס הכניסה בבית מגורים חדש.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 65 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150065 מספר בקשה: 20170351
ע"י: גרבלי רונן
מהות ההקלה:
תכנית שינויים להיתר
הגבהת מפלס הכניסה ב-80 ס"מ – צ"ל 292.30 ומוצע 293.10.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170553 מוריה 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 165 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: מוריה 7

ההקלות המבוקשת :
1.בבניית בריכת שחיה בבית מגורים הכולל 4 יחידות דיור
2. בקו בניה צדדי דרומי לממ"ד 1.00 מ' במקום 3.00 מ'
3. בקו בניה קדמי מזרחי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בק.ב בניה קדמי מזרחי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בניוד זכויות בניה מקומות קרקע ו א לקומת הגג באופן שמבקשים 35.23 מ"ר במקום
23.00 מ"ר

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20173318 שדרות ויצמן 10, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללשימוש חורג.
תיק בנין: 328650 מס' בקשה: 20173318

בגוש: 10428 חלקה: 132 מגרש:

רחוב: רחוב שד' ויצמן 10 , קריית מוצקין

שם מבקש: לאוניד ריבן

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

201704541 דרך הים 84, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי כולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170454 מספר תיק בנין: 6176

שם המבקש: זיסו רוני, זיסו עינת

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 112

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף מ- 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – צפוני של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלה בקו בניין צידי-דרומי עד של 10% עבור מדרגות .
4. הקלהשל 2 מ' מקו בניין צידי- צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף .
5. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704571 גל 28, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170457 מספר תיק בנין: 6177

שם המבקש: וקנין אמיר

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 193

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – מערבי של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלהשל 3 מ' מקו בניין צידי- מזרחי ואחורי-צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף סביב לה.
4. רצף של יותר מ- 7 מדרגות פיתוח במרווח צידי-מערבי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20150697 מבקיעים 53

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)

גוש: 2844 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר: 53

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150697

ע"י : בטיטו אברהם בטיטו הילה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)
הסדרה בדיעבד של בריכת השחיה ותוספת שטחי בניה+ הקלה
הקלה
הקלה לבריכה לשימוש פרטי בקו בנין מערבי אחורי במרחק של 1.66 מגבול מגרש
קלה לשינוי בגובה גדר מ1.20 מ' לפי תב"ע – צפונית ל 1.33 מ', דרומית ל1.32 מ', מערבית 1.31 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170212 כוכב מיכאל 90

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת יח"ד לבן ממשיך

גוש: 2792 חלקה: 67 מגרש: 90

בכתובת: כוכב-מיכאל, מבנה מספר: 90

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170212

ע"י : עופרה נץ רועי נץ

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ההקלה המבוקשת
המרת 17.93 מ"ר משטח עיקרי לשירות למחסן

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170895 רחוב 8422 3,5,7 גליל ים ב'

בקשה מס': 20170895

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ מרחוב חלוצי יסוד המעלה 7 ראשון לציון

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: 8422 3,5,7 גליל- ים ב' הרצליה

גוש: 6422 חלקה: 9 מגרש: 119
קואורדינטות :
X=183085.68
Y=673954.89
מהות הבקשה:
– הקלה לתוספת של עד 20% משטחי הבניה הכוללים המותרים בהתאם להוראות סעיף 151
(ב3) לחוק תכנון ובניה כולל תוספת של 23.8% בכמות הדירות ( 130 במקום 105) .
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי -4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי דרומי בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין קדמי מערבי – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170839 הפועל 22

בקשה מס': 20170839

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

שירותי בריאות כללית מרחוב ארלוזורוב 101 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הפועל 22 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 510 מגרש: 230

מהות הבקשה:
– הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי דרומי- 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
– התקנת מדרגות מילוט חיצוניות קלות בצמוד לקו מגרש אחורי דרומי לכיוון שצ"פ
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170805 מורדי הגטאות 87

בקשה מס': 20170805

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אליוב אבי מרחוב מורדי הגטאות 87 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מורדי הגטאות 87 הרצליה

גוש: 6558 חלקה: 425 מגרש: 816

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין קידמי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי צפוני לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי מערבי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו: 4.48 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

720170018 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' מס' 720170018 להשמשת חלק מחלל גג הרעפים למגורים ולהקמת בריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: שיש נרקיס שם העורך: אשואק עלי
בגוש: 17036 חלקה: 122 מגרש: 76 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח קדמי מותר (2.49מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מותר ( 1.80מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח אחורי (1.82מ' במקום 4.00מ'). והקלה על מס' קומות ( 2 קומות ומרתף במקום 2 קומות מותרות) ללא שינוי בגובה המבנה המאושר והמותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

420170043 יבנאל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 420170043
שם המבקש: כהן עדנה שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 15442 חלקה: 48 מגרש: 3 בכתובת: יבנאל למתן לגיליזציה לבריכת שחיה פרטית
מהות ההקלה: בריכת שחיה פרטית קיימת החורגת לקו הבניין הקדמי (1.68 מ'
במקום 5 מ')

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20130146 מבשרת ציון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 3 בנייני מגורים- סה"כ 42 יח"ד כולל הקלה.

מס' בקשה: 20130146 מספר תיק בנין: 5000000000

שם המבקש: י.ד. בראזני נכסים ובנין (1983) בע"מ

כתובת: מבשרת-ציון, הראל מספר

גוש: 30447 חלקה: 5 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה ביטול הדרישה מהתב"ע להקמת קיר אקוסטי בין שצ"פ אינטנסיבי לבין בתים גובלים עם השצ"פ מכיוון רחוב השלום בהתאם להסדר שהגיעו הצדדים, חתימת הדיירים הגובלים וחוות דעת היועץ האקוסטי"

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20140076 מבשרת ציון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

שני בניני מגורים 19 יח"ד כולל ההקלה.

מס' בקשה: 20140076 מספר תיק בנין: 5000000000

שם המבקש: י.ד. בראזני נכסים ובנין (1983) בע"מ

כתובת: מבשרת-ציון, הראל מספר

גוש: 30447 חלקה: 5 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה ביטול הדרישה מהתב"ע להקמת קיר אקוסטי בין שצ"פ אינטנסיבי לבין בתים גובלים עם השצ"פ מכיוון רחוב השלום בהתאם להסדר שהגיעו הצדדים, חתימת הדיירים הגובלים וחוות דעת היועץ האקוסטי"

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20170458 חיים ויצמן 33

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה בקומה א' + תוספת חדרים בחלל הגג.
2.שינוי במחיצות פנים ותוספת שיפור מיגון.
3.מתן הקלה של:
א.תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
ב.הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

כתובת: ויצמן חיים 33 חולון גוש: 7175 חלקה: 105

על שם :עמבאלו לוי תיק בניין מספר: 171500000 בקשה מספר : 20170458

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20172010 המכבים 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בניה לבנין קיים בהיתר יחידה צפון מערבית בקיר משותף הכולל הגדלת קומת קרקע בנייה קומה א' חלקי, פרגולה ,בריכת שחיה ,מבנה עזר.

בגוש 6661 חלקה 213 מגרש
מס' בקשה: 20172010
כתובת: המכבים 7 הוד-השרון
ע"י ישראל ודפנה אלוורו

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה במבנה הבריכה: מבוקש בריכת שחיה מתועשת ולא בריכה מבטון.;

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

201704501 דרך הים 88, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת חד בית משפחתי חד, קומתי הכולל בריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170450 מספר תיק בנין: 6175

שם המבקש: שוורץ מרים, שוורץ זאב

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 110

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ביטול הדרישה להקצות לפחות מקום חניה אחד כחלק מהמבנה הראשי .
2. ניוד שטח מקומה א לקומת הקרקע והגדלת התכסית -ב 21.00 מ"ר.
3. חריגה מקווי בניין אחורי וצידיים -ב 10% עבור פרגולה כשינוי להוראת התוכנית המפורטת .
4. חריגה מקו בניין צידי דרומי של 3 מ' עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב .לה
5. חדר מכונות תת קרקעי הנפרד מהמבנה הראשי וממוקם בחריגה מקווי בניין אחורי מזרחי וצידי
דרומי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170893 רחוב 8422 9,11, גליל ים ב'

בקשה מס': 20170893

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ מרחוב חלוצי יסוד המעלה 7 ראשון לציון

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: 8422 9,11 גליל ים ב' הרצליה

גוש: 6422 חלקה: 9 מגרש: 120
קואורדינטות :
X=183061.41
Y=673874.91
מהות הבקשה:
– הקלה לתוספת של עד 20% משטחי הבניה הכוללים המותרים בהתאם להוראות סעיף 151 (ב3) לחוק תכנון ובניה כולל תוספת של 22.8% בכמות הדירות (86 במקום 70) .
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי -4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי צפוני – 4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי צפוני בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי דרומי בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין קדמי מערבי – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין צדדי דרומי לשצ"פ- 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170695 בר אילן 14

בקשה מס': 20170695

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה מרחוב הנדיב 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-אילן 14 הרצליה

גוש: 6533 חלקה: 220

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין צדדי מערבי לקיר ללא פתחים עד למרחק 2.70 מ' מגבול
הצדדי של המגרש .
וזאת בהמשך להקלות שפורסמו בעבר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170263 הקדמה 36

בקשה מס': 20170263

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אוהד יונס מרחוב העוגן 9 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הקדמה 36 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 67

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1720170030 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170030 להקמת יחידת דיור חדשה המהווה חלק מבניה עתידית לפי תכנית בינוי הכלולה בבקשה להיתר, במגרש הכולל 3 יחידות בשני מבנים נפרדים.

שם המבקש: שמעון צרויה שם העורך: קרעין זיאד
בגוש: 15510 חלקה: 77 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה במספר המבנים המותרים במגרש עפ"י תכנית ג/5216 –
שני מבנים מוצעים במקום מבנה אחד כאשר המרחק המינימלי ביניהם הוא 8מ' (בבקשה זו מוצעת יחידת דיור אחת במבנה הדרומי מתוך 3 יחידות המתוכננות במגרש בשני מבנים ) והקלה על אי שמירת מרווח צדדי מהגבול הדרומי (3.60מ' במקום 4.00מ') והקלה על אי שמירת מרווח אחורי מהגבול המזרחי (3.60מ' במקום 4.00מ').

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20171122 שכונת החותרים, טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ
אמריקה ישראל השקעות בע"מ
בקשה : בקשה להקמת מבנה מגורים חדש כולל 82 יחידות דיור, מבנה לחדר-טרפו, צובר גז תת- קרקעי ופיתוח שטח בשכונת החותרים.

גוש: 10569 חלקה: 10 מגרש: 4008 , שכ. החותרים רחוב: לא ידוע טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/582

מהות ההקלה :
1. הקמת 3 דירות- גן בקומת קרקע בניגוד להוראות התכנית המאושרת.
2. הקמת חלק ממחסנים דירתיים בקומת מרתף ובקומת מגורים ראשונה בניגוד להוראות התכנית המאושרת.
3. סטיות ניקודתיות של % 10 ( 4.50 מ' במקום 5.0 מ' ) מקו בנין צדדי-מערבי ואחורי-צפוני.

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

20173286 יוסי בנאי, משכנות האומנים, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 262016 מס' בקשה: 20173286

בגוש: 10426 חלקה: 638 מגרש: 801

רחוב: רחוב בנאי יוסי , קריית מוצקין, שכונה: משכנות האומנים

שם מבקש: צרפתי שמעון בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת מבנה בן 23 קומות מעל קומת לובי גבוהה וקומת מרתף – 98 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה במס' החניות במרתף עפ"י התקן החדש (1.5-0.5) 0.68% בלבד תוך איזון סך החניות הסופי.

ההקלות הרשומות מטה המבוקשות פורסמו בעבר וחלות על בקשה זו:

1. הקלה של 16 יח"ד המהוות 19.5% ממס' יחה"ד המותר.

2. הקלה של 2 קומות ממס' הקומות המותר.

3. הגבהת המבנה לגובה 76.5 מ' במקום 70 מ' עפ"י תב"ע ק/408.

4. הקלה של 1344.0 מ"ר עפ"י צו השעה.

5. ניוד שטחי שרות (1030.0 מ"ר) ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

6. הקלה ל-5 יח"ד בקומה במקום 4 עפ"י תב"ע ק/408.

7. חריגה של 1 מ' המהווה 8% מקו בנין צדדי.

8. חריגה של 4 מ' מקו בנין קדמי – רצועת גינון לטובת חניה ורמפה.

9. הגדלת תכסית המבנה ל-19.1% במקום 18% עפ"י הוראת השעה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170181 ההסתדרות 123

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.פרגולות בשטח של 37.54 מ"ר.
2.מתן הקלה של:
א. קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

כתובת: ההסתדרות 123 חולון גוש: 6021 חלקה: 570

על שם :לוי תקוה תיק בניין מספר: 111400000 בקשה מספר : 20170181

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170444 רמב"ם 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 462

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: רמב"ם 10

הריסת בניין קיים בן 3 קומות על עמודים ו 12 יח"ד ובניית בנין חדש בן 6 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית בן 32 יח"ד ו-3 מרתפי חניה.

ההקלות המבוקשות

• בקו בניין קדמי לרחוב גולומב 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
• בקו בניין צדי מערבי 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
• סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 2.90 מ' מכוח
תוכנית רש/3838
• תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838.
• תוספת 16 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
• הקלה בניוד זכויות בין הקומות
• הקלה בשטח חלחול 10% במקום 15% מגרש צר מגבלות חניה.
• הקלה בקו בנין צדי למרפסות 3.20 מ' במקום 4.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20171125 שכונת החותרים, טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ
אמריקה ישראל השקעות בע"מ
בקשה : הקמת 4 בתי מגורים בני 6 קומות וכוללים בס"כ 56 יחידות דיור.
בנין C-1 — 18 יחידות דיור.
בנין C 2 – D – C 3 — 38 יחידות דיור.

גוש: 10569 חלקה: 10 מגרש: 2009 , שכ. החותרים רחוב: לא ידוע טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/582

מהות ההקלה :
סטיה של מרפסות- זיזיות הנמצאות 2.50 מ' לפחות מעל מפלס הקרקע הסופיים ובולטות מעבר לקו בנין קדמי -מזרחי של המגרש
עד % 40 ( עד 1.60 מ' ).

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

20173278 יוסף 8, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 922017 מס' בקשה: 20173278

בגוש: 10445 חלקה: 132 מגרש: 10445_13

רחוב: יוסף 8, קריית ביאליק

שם מבקש: אזריאל אלונה

מהות הבקשה:

הקמת מבנה מגורים בן 3 קומות מעל קומת מרתף – 5 יח"ד ובריכה פרטית.

מבנה קיים יהרס.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

תוספת שטח של 101.65 מ"ר עפ"י צו השעה.

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי ואחורי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור בריכה פרטית.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170801 כפר סירקין

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':9796 תשריט מס': 20170801

בגוש:4051 חלקה: 5 ישוב: כפר סירקין

שם המבקש:אייל שריזלי

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

בית מגורים חד משפחתי + בריכת שחיה

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20170802 שדה ורבורג 34, כניסה 2

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':2810 תשריט מס': 20170802

בגוש:9117 חלקה: 80 ישוב: שדה ורבורג

שם המבקש:

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

תוספת חניה מקורה לבית מגורים קיים.

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20170887 רש"י 10

בקשה מס': 20170887

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מרצ'בסקי חיים ומרצ'בסקי צבי מרחוב רש"י 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רש"י 10 הרצליה

גוש: 6526 חלקה: 91

מהות הבקשה:
-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/253/א ממגורים לגן ילדים לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170832 ה' באייר 4

בקשה מס': 20170832

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

דפן רוני בניה ויזמות בע"מ מרחוב ערבי נחל 1 גבעתיים

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ה' באייר 4 הרצליה

גוש: 6530 חלקה: 276 מגרש: 1

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בניין צידי צפוני לגזוזטראות – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160568 שכונה 9 מספר 1, חורה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי בקשה למתן היתר בניה:

בית מגורים דו קומתי (1 יח"ד) + ממ"ד וגדר.
הקלה מהוראות התכנית 412/03/7 סעיף 13.4 בדבר תנאי מקדים לאישור משרד התחבורה

מס' הבקשה: 20160568 מס' תיק בנין: 501671

שם המבקש: זיאדנה נרימן סאבר

כתובת: חורה, שכ' 9 מספר 1

גוש: 100557 חלקה: 1 מגרש: 1 תב"ע 412/03/7

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה מהוראות התכנית 412/03/7 סעיף 13.4 בדבר תנאי מקדים לאישור משרד התחבורה

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המרחבית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
דוד בונפלד, יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי

20170384 בית ג'אן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי

בקשה 20170384 סוג בקשה: בקשה להיתר
המבקשים:

מנדוה וסים

ישוב: בית ג'אן
בגוש: 19503 חלקה: 72 מגרש: 72/1

מהות ההקלה:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הוועדה המקומית מעלה נפתלי בשעות הפעילות.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו. כתב התנגדות ישלח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי, האורנים 1, ת.ד. 494, מעלות.
אייל סייג, מהנדס הועדה

20173248 גרושקביץ 39, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 112014 מס' בקשה: 20173248

בגוש: 11570 חלקה: 73 מגרש: 11570_20

רחוב: רחוב גרושקביץ 39, קריית מוצקין

שם מבקש: גליה ארז'ואן

מהות הבקשה:

פיצול 2 יח"ד במבנה בן 5 יח"ד. הוספת בניה הכוללת תוספת בניה, 2 ממ"דים, גזוזטרה ומדרגות חיצוניות ליח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171025 דרך רמתיים 97

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בקשה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים ל- 30 סועדים ושעות פעילות 09:30-23:00 .

בגוש 6449 חלקה 222 מגרש
מס' בקשה: 20171025
כתובת: דרך רמתיים 97 הוד-השרון
ע"י קסוטו אליעזר ע"י עו"ד ליאור נגר

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים .
2. הקלה מתוכנית מופקדת מח/263 מייעוד מגורים ד' לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5
שנים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20160190 נצח ישראל 67

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת יח"ד צפון-מערבית נפרדת במגרש בו קיימת יח"ד אחת, הכולל: 2 קומות מעל מרתף, 2 חניות מקורות, פרגולות, בריכת שחיה.

בגוש 6411 חלקה 45 מגרש
מס' בקשה: 20160190
כתובת: נצח ישראל 67 הוד-השרון
ע"י מעודד דדי ויפעת

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 ע"פ התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
2. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחייה, מבוקש בשטח 490 מ"ר במקום 500
מ"ר המותרים בתכנית.
3. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 1 מ' במקום 2 מ' המותרים
בתוכנית
4. הקלה מתכנית בינוי שאושרה בהיתר שמספרו 3795 , מבוקש לשנות מיקום שתי החניות
העורפיות לחזית החלקה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20140259 קיבוץ גלויות 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל שינויים למבנה קיים, יח"ד בקיר משותף, הכוללים: הגדלת קומת קרקע, ממ"ד, הוספת חדר על הגג, שני משטח חניה, פרגולה, גדרות, פילרים, הריסת מחסנים במרווח האחורי, מדרגות חיצוניות מברזל.

בגוש 6653 חלקה 123 מגרש 1
מס' בקשה: 20140259
כתובת: קיבוץ גלויות 10 הוד-השרון
ע"י אברהם יורם

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה להגדלת סטייה מקו בניין לפי סעיף 4 (א) (2) בתקנות התכנון והבנייה .
בניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים עם קירות בנויים בחפיפה בגבול
המשותף.
2. הקלה בהקטנת קו בניין צדדי( צד מזרח) ב-6.7% מ-3.0 מ' ל-2.80 מ'.
3. בניית ממ"ד מעבר לקו בניין צידי, מבוקש 0 מ' במקום 3.0 מ'
4. הקלה לחניות לא מקורות בניגוד לאמור בתכנית הר/ 1002
5. הקלה מהוראות התב"ע הר/1002 :מבוקשת חניה בתחום החלקה במקום על קו 0.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170322 דוד המלך 36

בקשה מס': 20170322

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גלקין דמיטרי ונתליה ע"י עו"ד אולגה מרחוב אחד העם 9 א תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: דוד המלך 36 הרצליה

גוש: 6667 חלקה: 638

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

201705511 הרחבה 335, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 335A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 335

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: ‏1‏20170551‏

ע"י : סדון שמשון שמעוני סדון שרונה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + הקלה
הקלה של 3.26 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מזרח , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 3.27 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.98 מ"ר בקו בניין אחורי בק.ק. 10% בצד צפון , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.72 מ"ר בקו בניין צידי במרתף 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה לכניסה חיצונית למרתף

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160455 מפרץ שלמה 68/הר הצופים 38

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 9 קומות עבור 38 יח"ד.

כתובת: מפרץ שלמה 68 / הר הצופים 38 חולון גוש: 7314 חלקה: 101

על שם : נלי רוד תיק בניין מספר: 380217601 בקשה מספר : 20160455
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 תוספת של %5 משטח החלקה (5,771 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
 קו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170645 אגם מונפורט

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20170645

 שם המבקש מועצה אזורית מעלה יוסף ת.ז. 500262522 כתובת : אגם מונפורט
בגוש: 19892, חלקה: 2,3 תא שטח: 107
תב"ע 223-0317404 המאושרת מיום ה- 27.11.2016
 יעוד הקרקע : מלונאות (אכסון מלונאי)

מהות הבקשה :
מוצע
 הקמת מזנון משרד קבלה
 מתקן אתגרי (אקסטרים)
 עבודות סלילה ופיתוח לשלב א בתא שטח 107

מהות שימוש חורג :
שימוש חורג להקמת מתקן אקסטרים בתא שטח מס' 107 המאושר עפ"י מתכנית 0317404 – 223
המיועדת את המתחם למלונאות (אכסון מלונאי)

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170527 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170527

שם המבקש ג'רייס נעים מוסא
ת .זהות 301622635

בגוש: 18788 חלקה: 65 מגרש: 21/5
ישוב: אבו סנאן

מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 1.53- הוא 9.07% . אחוז הבניה
בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 35.74%, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת
מס' ג/6770 באזור מגורים א' . אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח
שירות במפלס 6% ואחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי
במפלס 30% .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170162 החומה, אבו גוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

תוספת יח"ד חדשה ליח"ד קיימת ע"פ היתר בניה מס' 20050203.

מס' בקשה: 20170162 מספר תיק בנין: 295260017009

שם המבקש: פריד עבד אלרחמן

כתובת: אבו-גוש, החומה מספר

גוש: 29526 חלקה: 17 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה לשימוש חורג, מגורים במקום מסחר למשך 5 שנים.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20160804 עזרא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6550 חלקה: 80

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: עזרא

ההקלות המבוקשת :

1. הקלה מהוראות התכנית רש/541 לבניית ממ"ד בקומת הקרקע במקום בקומת המרתף
2. הקלה בגובה חלל מרתף מ- 2.20מ' ל- 2.77מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160157 ניצנים 556

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל התאמת מצב קיים ומוצע בדיעבד ותוספת סככה לבית קיים בהיתר 20120665 והעתקת מחסן כתר קיים בהיתר+ הקלה

גוש: 2786 חלקה: 1 מגרש: 556

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 556

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160157

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

התאמת מצב קיים ומוצע בדיעבד ותוספת סככה לבית קיים בהיתר 20120665 והעתקת מחסן כתר קיים בהיתר+ הקלה
עבור – צחי יעקובוביץ
הקלה בקו בניין צידי צפון מזרחי 10% ובסה"כ 0.53 מ"ר
הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 185.44 מ"ר המהווים 45.44 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170317 מקוה ישראל 10

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
שימוש חורג ממגורים למרפאת רופאה מומחה – נוירולוג לתקופה של 10 שנים

כתובת: מקוה ישראל 10 חולון גוש: 7167 חלקה: 225

על שם :פלכטר שלומה תיק בניין מספר: 383300000 בקשה מספר : 20170317

שימוש חורג ממגורים למרפאת רופאה מומחה – נוירולוג לתקופה של 10 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170056 שלו 16

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי בקשה למתן היתר בניה ל- הקמת בית מגורים חד קומתי אחד מדו משפחתי הכולל: ממ"ד, גדרות, פרגולה ו- 2 חניות לא מקורות והקלות.

נתוני מקרקעין:
גוש: 230, חלקה: 30, מגרש: 127 ב'
כתובת: שלו 16 קרית מלאכי
מס' בקשה: 20170056 מס' תיק: 205302

הכוללת הקלות, ואני במקש לפרסמן בטרם הושלמה בדיקת התכנית ע"י הועדה המקומית.

נוסח פרסום:
הקלה בקו בניין צדדי מערבי כך שיהיה 2.70 מ' במקום 3.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה בקו בניין אחורי כך שיהיה 4.70 מ' במקום 5.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה בקו בניין אחורי לבריכה כך שיהיה 0.20 מ' במקום 5.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה בקו בניין צידי מערבי לבריכה כך שיהיה 1.20 מ' במקום 3.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה בקו בניין צידי מערבי לחדר מכונות כך שיהיה 0.20 מ' במקום 3.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה בקו בניין אחורי לחדר מכונות כך שיהיה 0.35 מ' במקום 5.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה להגדלת תכסית, ללא תוספת בסך השטחים, כך שתהיה 135.00 מ"ר במקום 110.00 המותרים עפ"י תב"ע.
הקלה לניוד זכויות מקומות עליונות לק. קרקע, ללא תוספת בסך שטחי הבנייה כך שסה"כ יהיה 135.00 מ' במקום 110.00 מ' המותרים עפ"י תב"ע.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית קרית מלאכי
בימים ובשעות קבלת קהל: יום ב' 12:00 – 08:30, יום ג' 12:00-08:30, 16:00-18:00, ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם בשעות אחה"צ לתושבים ובתיאום מראש בלבד, טלפון: 08-8608700/1
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה, תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, אליהו זוהר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה