20170004 א.ת. תימורים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי בקשה למתן היתר בניה ל- תכנון קו "28 לאספקת מים (קו ערוגות החדש) מס' מבנה 318-30420.

נתוני מקרקעין:
גוש: 2730 חלקה: 7
גוש: 2729 חלקה: 2

בכתובת: א.ת. תימורים קריית מלאכי

יעוד: חקלאי

בקשה מספר: 20170004

ע"י: מקורות בע"מ אזור התעשייה ת.ד. 56 רמלה.

הבקשה כוללת:
תכנון קו "28 לאספקת מים (קו ערוגות החדש) מס' מבנה 318-30420.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית קרית מלאכי
בימים ובשעות קבלת קהל: יום ב' 12:00 – 08:30, יום ג' 12:00-08:30, 16:00-18:00, ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם בשעות אחה"צ לתושבים ובתיאום מראש בלבד, טלפון: 08-8608700/1
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה, תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, אליהו זוהר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

20170661 מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8414
חלקה: 135
מגרש: 109
בישוב: מכמורת
תיק בניין: 1270004
מספר בקשה: 20170661
ע"י: גליפוליטי דניאל .

ההקלות המבוקשת הן כדלקמן:

1. גובה מבנה בית קייט מס' 2- 4.60 מ'.
2. גובה מבנה בית קייט מס' 3- 4.10 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20080269 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 101
מגרש: 25
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200055
מספר בקשה: 20080269
ע"י: פלד יורם וגבריאלה
ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.קו בניין צד למערב עד 3.40 מ' במקום 4.00 מ'לקיר שאין בו פתחים, המשאיר מרחק של 2.70 מ' לפחות.
2.הקלה בהוראות תכנית עח/21/200, בהתייחס להוראות סעיף ג.3.5, לגבי חומר הבניה המבוקשים למבנה
משרדים במסגרת פל"ח: לאפשר בניה קלה מעץ, במקום בניה מחומרים קשיחים.
3.הקלה במרחק למבנה חניה מקורה לגבול קדמי 0 מ' במקום 1.5 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170394 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 259.61 מ"ר.
בריכת שחיה בשטח של 32.76 מ"ר.
מדרגות חיצוניות.

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 58 מגרש: 55 יעוד: מגורים א'

תיק בניין: 150055 מספר בקשה: 20170394
ע"י: הראל בשם

מהות ההקלה:
-הקלה בקו בניין צידי 2.02 מ' וצ"ל 3.00מ'.
-הקלה בקו בניין קדמי 1.45 מ' וצ"ל 5.00מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160767 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160767
שם המבקש אבראהים מופיד מלחם
ת .זהות 312365505
בגוש: 18529 חלקה: 6 מגרש: 1/6
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00/37.26, בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 אחוז הבניה המקסימלי במפלס המותרים בשטח עיקרי הוא
36% בניין מוצע בקו בניין מזרחי בבניין A בנסיגה של 2.57 מטר . מוצע ממ"ד
בבניין C בקו בניין צפוני בנסיגה של 2.45 מטר בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מטר קיים 3 יחידות דיור במגרש
שמספרו 1000 בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 מותר שתי יחידות דיור
בלבד במגרש .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

201704971 ספיר 13-15, שכונה 9, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית מגורים קיים המתבטאים בשינוי מפלס הכניסה הקובעת, הגדלת שטח המרתף
וקומת הקרקע, ביטול קומה עליונה באגף הצפוני , עדכון חזיתות, הקטנת שטח הפרגולות, שינוי במיקום הבריכה
והקטנתה

ועדכון הגדר האחורית .

מס' בקשה: 1 20170497 מספר תיק בנין: 190080

שם המבקש: אבקסיס דורית

כתובת: קיסריה 9 ,

גוש: 10634 חלקה: 12 מגרש:

הבקשה כוללת את :
1. ניוד שטח מקומה א לקומת קרקע והגדלת שטחי הבניה בקומת הקרקע מ- 20% ל- 22.19%.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170946 חבצלת השרון 62

בקשה מס': 20170946

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרייבגר אלאן מרחוב רמת ים 3 B דירה 14 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חבצלת השרון 62 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1429

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.10 מ'
– הקלה בגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד ל-1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
– הקלה לניוד זכויות חניה משטח על קרקעי לשטח תת קרקעי

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170565 הרצוג 3

בקשה מס': 20170565

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

יחד חיזוק ומימוש מבנים בע"מ מרחוב הנגר 1 אשקלון
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הרצוג 3 הרצליה
גוש: 6532 חלקה: 271
מהות הבקשה:
– הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות, ממ"דים, מעלית, גזוזטראות, תוספת של 8 יחידות דיור מהתמ"א , מתקני חניה, חניות, שינוי קווי בנין ,גדרות, פיתוח שטח והכשרת דירה בקומה א' שלא בהיתר בהקלה.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 18 יחי"ד .
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 :
-השלמת מימוש תמ"א 38 ותכנית הר/2213 הכולל:
תוספת קומות, תוספת יחי"ד, הגדלת שטח הלובי בקומת קרקע, חניות, מתקני חניה, ממ"דים, גזוזטראות, פרגולות, מרפסות, חדרים טכניים, מחסנים.
– שינוי שימוש ממרפסות מקורות לשטח עיקרי
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה בקו בנין מערבי לחזית רח' הרצוג 0.88 מ' לממ"ד במקום 4.00
– הקלה בקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג 2.00 מ' במקום 4.00
– הקלה בקו בניין דרומי 2.00 מ' במקום 4.00 לממ"דים ומרפסות.
– הקלה בקו בניין מזרחי 0.00 מ' (גבול מגרש) במקום 4.0 לממ"דים
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 40% מקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג דהיינו 2.40 מ'
במקום 4.00
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 10% מקו בניין מזרחי דהיינו 3.60 מ' במקום 4.00
– הקלה לתוספת 1 יח"ד נוספת מעל המותר עפ"י תב"ע

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1420170071 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170071

שם המבקש: פוקרא עותמן מוחמד שם העורך: עומר חמודה
בגוש: 17543 חלקה: 79 מגרש: 34 בכתובת: בועינה נוג'ידאת הקמת תוספת בניה להרחבת דירה בחזית קדמית למבנה קיים בשלוש קומות סה"כ 2 יחידות דיור

מהות ההקלה:הבניין הקיים אינו שומר על מרווח מנימלי מקו בניין אחורי (2.7 מ במקום 3.0 מ)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170638 אז"ר 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 460

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: אז"ר 26

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה אחורי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' לבריכת שחיה
3. בקו בניה צדדי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
3.בתכסית קומת קרקע % 37.82 במקום % 35
4. בבניית חדר שירותים בקומת המרתף

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170509 הנצח 41

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6418 חלקה: 332

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: הנצח 41

הריסת בניין קיים בן 12 יח"ד ובניית בניין חדש בן 8 קומות לפי רש/3838 מעל 2 קומות מרתף סה"כ 29 יח"ד מתוכן 14 יח"ד לפי רש/210 א' ו-15 יח"ד לפי רש/3838.

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בנין מכוח רש/3838:
• קו בניין צדי דרומי 3.45 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין צדי צפוני 3.50 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין אחורי מערבי 5.00 מ' במקום 6.00 מ'
• בקו בניין קדמי בפינה צפון מזרחית 5.85 מ' במקום 6.00 מ'.
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 3.69 מ' מכוח תכנית רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי ש/3838.
4. תוספת 15 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלות בקווי בנין למרפסות:
• בקו בניין צדי דרומי למרפסות 2.95 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין צדי צפוני למרפסות 3.00 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין אחורי מערבי למרפסות 3.40 מ' במקום 6.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20173582 לוי 2, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 4991 מס' בקשה: 20173582

בגוש: 10444 חלקה: 1842 מגרש:

רחוב: רחוב לוי 2, קריית ים

שם מבקש: דוידוב דוד

מהות הבקשה:

תוספת בניה עפ"י סטנדרט (ק/304), ממ"ד, מצללה לכיוון רח' יהודה ומצללה בחריגה מקו בנין לכיוון רח' צה"ל לבנין בן 2 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין צדי עפ"י נספח בינוי תב"ע ק/304.

חריגה מקו בנין כולו לכיוון רח' צה"ל עבור מצללה מחומר קשיח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20160769 הבנאי 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.שינויים פנימיים
2.שימוש חורג מתעשייה למועדון ספורט ביליארד למשך 5 שנים בשטח של 1065.90 מ"ר

כתובת: הבנאי 14 חולון גוש: 6784 חלקה: 24

על שם :אלי ארגמן תיק בניין מספר: 491300000 בקשה מספר : 20160769

2.שימוש חורג מתעשייה למועדון ספורט ביליארד למשך 5 שנים בשטח של 1065.90 מ"ר

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170386 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

לגיטימציה לשינוי גובה מפלס 0.00 .
ללא תוספת שטחים.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 70 מגרש: 26 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150026 מספר בקשה: 20170386
ע"י: ישראל דמבוס
מהות ההקלה:
שינוי במפלס 0.00 מוצע 284.55 צ"ל 283.90.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170395 חובות הלבבות 9

בקשה מס': 20170395

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קבוצת יושפה-יקר התחדשות עירונית בע" מרחוב מעלה הארגמן 19 אבן יהודה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חובות הלבבות 9 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 508
מהות הבקשה:
– הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 7.5 קומות (מתוכם 3 קומות מהתב"ע),כולל קומת קרקע,
16 יחי"ד (מתוכם 6 יחי"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות,מרפסת גג, פרגולה,
מתקנים וחדרים טכניים,פתוח שטח וגדרות.
מעל קומות מרתף הכוללות:חניות , מתקני חניה, מחסנים דירתיים.
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
-ניוד שטחי שירות (מחסנים) מקומת קרקע לקומות המרתף
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין אחורי מ- 8.00 מ' ל- 7.20 מ'
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית המרתף ל- 90% והקטנת שטח חלחול
– הקלה בגין ביטול מרפסות שירות
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית קומה עליונה ל- 70%

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1720160013 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720160013 למתן לגליזציה לתוספת קומת מגורים ובריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: שמחון יגאל שם העורך: גאנם אסיל
בגוש: 15510 חלקה: 78 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח אחורי של בריכת השחייה מהגבול הדרומי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120170056 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170056 רישוי זמין מספר5411431010

שם המבקש: יוסף בדיעה שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16972 חלקה: 32 מגרש: 32/17 בכתובת: דבוריה

להקמת בית מגורים דו משפחתי בשתי קומות הכולל 4 יחידות דיור

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 300+מ ,והעברת אחוזי הניה בשטחי שירות מקומות עליונות לקומה במפלס +00.00 מ והכל במסגרת סך הכל אחוזי הבניה המותרים
בניית גזוזטרה בחזית מגרש החודרת לקו הבניין הקדמי ב2 מטר וגובהה מעל הדרך בחזית המגרש מעל 2.5 מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170599 הזית 32

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 285

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הזית 32

ההקלות המבוקשת :

הקלה לקו בנין לבריכה דרום מזרח 3.91 מ' במקום 5.00 מ'
הקלה לקו בנין לבריכה צפון מזרח מ- 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בנין דרום מזרח 0.90 מ' במקום 5 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בניין צפון מזרח 2.34 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לקו בנין צפון מזרחי 10% מ- 3.00 מ' ל- 2.70 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20173541 סולד רוברט 1, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 6086 מס' בקשה: 20173541

בגוש: 10444 חלקה: 1339 מגרש:

רחוב: רחוב סולד רוברט 1 , קריית ים

שם מבקש: איידלשטיין יעקב וברכה באמצעות פאפורה ענת

מהות הבקשה:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173542 לכיש, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 402011 מס' בקשה: 20173542

בגוש: 10424 חלקה: 35 מגרש: 7

רחוב: רחוב לכיש , קריית ים

שם מבקש: מאמא מרי בע"מ (איגור)

מהות הבקשה:

תוספת בניה למבנה תעשייתי כולל קומה נוספת, גלריה ומדרגות חיצוניות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.20 מ' מקו בנין צדי עבור מעלית משא ומדרגות חירום.

תוספת קומה תוך יישור קו עם קומה קיימת בהיתר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173543 קרן קיימת לישראל 60, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 4579 מס' בקשה: 20173543

בגוש: 11590 חלקה: 182 מגרש:

רחוב: רחוב קרן קיימת לישראל 60 , קריית ביאליק

שם מבקש: סולומון רוני

מהות הבקשה:

תוספת בניה הכוללת ממ"ד, גזוזטרה בחריגה מקו בנין אחורי, שינוי מיקום הכניסה וביטול הכניסה מחדר מדרגות משותף. בניה על הגג ומרפסת גג חלקה מקורה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2 מ' מקו בנין אחורי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172195 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל מבנה 1 קיים: שיחזור להיתר בית קיים והריסות. מבנה 2 – מבוקש: הקמת בית מגורים חדש הכולל מרתף+ 2 קומות + עליית גג בחלק הדרומי של החלקה

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172195
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י מאור גלית ואהוד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. ניוד שטחי בניה עיקריים לקומת חדר על הגג מבוקש 56.83 מ"ר במקום 30.0 מ"ר הקבוע
בתכנית הקובעת. ניוד שטח של 26.83 מ"ר.
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172194 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים חדש כולל מרתף + 2 קומות+ עליית גג

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172194
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י יעקב מרום שריד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. הקלה לשינוי חור הפרגולה היוצאת 40% מקו בניין, מבוקש פרגולת בטון במקום "חומר קל".
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.30 מ' במקום 2.0 מ'.
6. הגדלת מרווח חצר אנגלית מקו בניין מבוקש 2.50 מ' במקום 1.50 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172193 קיבוץ גלויות 19 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת למבנה קיים

בגוש 6653 חלקה 57 מגרש
מס' בקשה: 20172193
כתובת: קיבוץ גלויות 19 א' הוד-השרון
ע"י חדד רחמים ושולמית

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שינוי בקו בניין צידי דרומי לממ"ד , מבוקש 0 מ' במקום 3.00 מ' .
2. שינוי בקו בניין דרומי במסגרת 10% מבוקש 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

201704921 בז 6, שכונה 10, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להריסת בית מגורים קיים והקמת חד בית משפחתי דו קומתי הכולל מרתף. הבקשה כרוכה בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170492 מספר תיק בנין: 203680

שם המבקש: שאולי פרטר ענבר

כתובת: קיסריה 10 ,

גוש: 10611 חלקה: מגרש: 368

הבקשה כוללת את :
1. שינוי בגובה המרתף -מ – 2.2 מ' ל- 2.45 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170957 הנשיא יצחק בן צבי 23

בקשה מס': 20170957

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גמזו יפה ואליהו מרחוב שרה 5 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנשיא יצחק בן צבי 23 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 485

מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה בקו בנין קידמי מערבי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו: 5.00 מ' במקום 10.0 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

120170052 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170052 מספרו ברשוי זמין :5728771810

שם המבקש: חטיב אחמד שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16991 חלקה: 8 מגרש: 8 בכתובת: דבוריה

למתן לגליזציה לחלקי מבנה בבית קיים בשתי קומות(חלק מהמבנה עם היתר בניה)ואינו שומר על מרווחים מגבולות המגרש ותוספת קומת (ב) למגורים הכוללת יחידת מגורים אחת באותו קונטור של הבניה הקיימת

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 00.00 מ ובכפוף לסעיף מבניים קיימים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120160012 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120160012 למתן לגליזציה למבנה ראשון במגרש לקומת מרתף המשמשת חניה, וקומת קרקע המשמשת למגורים ןמחסן בית, וקומה ראשונה המשמשת למגורים (3 יחידות דיור ), וקומה שניה המשמשת למגורים (3 יחידות מגורים) וממ"ד וחדר מדרגות

שם המבקש: חטיב אמל שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: חלקה: מגרש: בכתובת: דבוריה

מהות ההקלה:העברת שטחים עיקריים לשטחי שירות בקומת מרתף וקומת קרקע במסגרת סך הכל אחוזי בניה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170428 באר גנים (ניצנים) 1624

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית פרטי חד משפחתי +הקלות.

גוש: 395 חלקה: 77 מגרש: 1624

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1624

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170428

ע"י : שטרית עומרי שטרית צליל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית פרטי חד משפחתי +הקלות.

הקלה
הקלה בקו בנין אחורי דרומי 10% מ-5.00 מ' ל-4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170451 גברעם 753

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל

גוש: 2840 חלקה: 10 מגרש: 30

בכתובת: גבר-עם, מבנה מספר: 753

יעוד: לא מעודכן עדיין

בקשה מספר: 20170451

ע"י : מקורות מרחב דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל
הריסת מבנה כלורינטור
והקמת מבנה כלורינטור חדש
160.660 x:
y: 612.185

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20172189 הכהנים 16

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים דו משפחתי חדש הכולל: מרתף, ממ"ד קומת קרקע קומה א' משטח חניה וגדרות.

בגוש 6442 חלקה 616 מגרש 19
מס' בקשה: 20172189
כתובת: הכהנים 16 הוד-השרון
ע"י כהן רייטר אייל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין אחורי ב- 10% מ- 6 מ' ל- 5.40 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170380 הזורעים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 206.14 מ"ר.
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15273 חלקה: 44 מגרש: 261 יעוד: קרקע חקלאית
תיק בניין: 170261 מספר בקשה: 20170380
ע"י: אלעד דוד
מהות ההקלה:
הקלה של 10% מקו בניין צידי.
שינוי במפלס 0.00 מוצע 39.65- וצ"ל 39.40-.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170377 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים ללא תוספת שטחים.
הגבהת מפלס הבית קירות הגבול.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 68 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150068 מספר בקשה: 20170377
ע"י: פרליץ משה
מהות ההקלה:
הקלה במפלס 0.00 מוצע 292.60 וצ"ל 292.30.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170812 יגאל ידין, מתחם תע"ש

בקשה מס': 20170812

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מרחוב יצחק שדה 40 ת.ד. 67212 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ידין יגאל הרצליה – מתחם תע"ש

גוש: 6670 חלקה: 2; 7; 48; 52; 55; 69;
גוש: 6675 חלקה: 277; 279; 348

מהות הבקשה:
-ביצוע עבודות חפירה (כ-5000 טון ) הוצאת קרקע מזוהמת מבריכת התשטיפים המערבית ופינויה לאתרי טיפול מתאימים מחוץ לאתר , יבוצע סילוק 4 מכלי מזוט והקרקע המזוהמת בסביבתם , תבוצע חפירת גישוש בשני מוקדים , וכן הצבת 3 מבנים יבילים זמניים לניהול שיקום האתר .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170695 בר אילן 14

בקשה מס': 20170695

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה מרחוב הנדיב 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-אילן 14 הרצליה

גוש: 6533 חלקה: 220

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין אחורי צפוני – 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי דרומי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.00 מ' במקום 7.00 מ' ( במקום נקודתי )
– הקלה בקו בנין צדדי מערבי לקיר ללא פתחים עד למרחק 2.70 מ' מגבול
הצדדי של המגרש .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20173527 נתיב רמז 3, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 8871 מס' בקשה: 20173527

בגוש: 11577 חלקה: 10 מגרש:

רחוב: רחוב נתיב רמז 3, קריית מוצקין

שם מבקש: לאה זרת

מהות הבקשה:

תוספת בניה ופיצול בניה קיימת בקומת קרקע (ספריה), הפיכתה ל-2 יח"ד, הוספת 2 ממ"דים ו-2 מחסנים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה מקו בנין קדמי עבור ממ"ד (דרומי) תוך ישור קו עם ממ"ד מאושר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173525 שדרות ויצמן 79, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 532017 מס' בקשה: 20173525

בגוש: 11590 חלקה: 135 מגרש: 11590_20

רחוב: שד' ויצמן 79, קריית ביאליק

שם מבקש: אילת דיין

מהות הבקשה:

הקמת מבנה דו קומתי נוסף במגרש עבור יח"ד אחת הכולל חניה מקורה ומצללה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

201705521 באר גנים (ניצנים) 1248

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי והקלות.

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1248

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1248

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: ‏1‏20170552‏

ע"י : דהרי זוהר זכריה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי והקלות.
הקלה
הקלה בקו בנין אחורי צפון מזרח 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין אחורי צפון מערבי 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170451 גבר עם 753

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל

גוש: 2840 חלקה: 10 מגרש: 30

בכתובת: גבר-עם, מבנה מספר: 753

יעוד: לא מעודכן עדיין

בקשה מספר: 20170451

ע"י : מקורות מרחב דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל
הריסת מבנה כלורינטור קיים
והקמת מבנה כלורינטור חדש
160.660 x:
y: 612.185

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20172166 החשמונאים 36

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בקומת הקרקע וקומה א', תוספת להיתר מס' 3342 מיום 29.10.02

בגוש 6660 חלקה 48 מגרש
מס' בקשה: 20172166
כתובת: החשמונאים 36 הוד-השרון
ע"י גולייט חבקוק

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין צדדי (צד צפון) ב-10% מ- 4.0 מ' ל- 3.60 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172163 המדרגות 20

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים, יח"ד אחת הכוללת: מרתף, ממ"ד, קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה , חדר מכונות וגדרות

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 23
מס' בקשה: 20172163
כתובת: המדרגות 20 הוד-השרון
ע"י ארדרייך איריס איילה ודניאל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת קו בניין צדדי צפוני ב- 10% מ- 3.0 מ' ל- 2.7 מ'.
2. הקלה מהוראות התב"ע למיקום חדר מכונות – חדר מכונות תת קרקעי לבריכה יוצמד
לבריכה ולא למבנה העיקרי ויהיה מחוץ לקווי בנין.
3. שינוי למיקום חניות, פילרים, כניסות למגרש מתוכנית בינוי מאושרת.
4. חניה מקורה תחומה בקירות במקום חניה הנתמכת על 4 עמודים.
5. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד מפלס
רצפת המרתף.
6. הקלה בגובה מרתף: מבוקש 2.67 מ' במקום 2.5 מ' המאושר בתוכנית הר/24/485.
7. יחידת דיור אחת על החלקה , במקום שתיים המותרות ע"פ תב"ע.
8. קו בנין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין אחורי מערבי.
9. קו בניין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין צידי דרומי.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170789 מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8414
חלקה: 61
מגרש: 296
בישוב: מכמורת
תיק בניין: 1270177
מספר בקשה: 20170789
ע"י: דיין רימון .

ההקלות המבוקשת הן כדלקמן:

1. מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש קידמי לצד מזרח 2.10 מ' במקום 5.00 מ'
2. מרחק בריכת שחיה מבית המגורים לצד מערב 4.68 מ' במקום 5.00 מ'
3. חניה מקורה בקו בניין 0 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160650 זרעית

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160650

• שם המבקש לוי מיכל נטלי ת.ז. 200387173 כתובת זרעית
• גוש: 19859 ח"ח 13-15 מגרש: 84 בישוב: זרעית
• תב"ע ג/19864 יעוד הקרקע מגורים

מהות הבקשה :
מדובר ביעוד קרקע מגורים עפ"י התכנית התקפה
מוצע
1 יח"ד 2 מפלסית
2 יח"א בחזית האחרות של המגרש
גידור המגרש מכל הכוונים .
בריכת שחייה פרטית לא מקורה
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה

מהות ההקלה :

בריכת שחייה פרטית לא מקורה בחזית האחורית של המגרש בשטח של כ 20.7 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170294 באר גנים (ניצנים) 1584

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת יח"ד אחת צמודת קרקע הכוללת: קומת קרקע , ממ"ד,גדרות , פרגולות וחניה ל-2 כלי רכב ומשטחים מרוצפים.

גוש: 395 חלקה: 78 מגרש: 1584ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1584

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170294

ע"י : אלימלך ענת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת יח"ד אחת צמודת קרקע הכוללת: קומת קרקע , ממ"ד,גדרות , פרגולות וחניה ל-2 כלי רכב ומשטחים מרוצפים.
הקלה
הקלה בקו בנין צדדי צפון מזרח 10% מ3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין צדדי צפון מערב 10% מ3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201706121 שכונה חדשה 233, כרמיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מספר 20150197

גוש: 2839 חלקה: 5 מגרש: 233

בכתובת: כרמיה שכונה חדשה, מבנה מספר: 233

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏1‏20170612‏

ע"י : איתי גולדשטיין רעות גולשטיין

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לשינוי חומרי גמר חומת חזית קדמית מזרחית מאבן מלאכותית /טבעית לגדר קלה מאלומיניום
ולגובה מ 120 ס"מ ובגובה משתנה עד 176 ס"מ ,כ- 20 מ"א

הקלה לגובה גדר צידית דרומית
מגובה 120 ס"ר לגובה 191 ס"מ
כ- 5.20 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170251 אפעל 2, שכונת בית אליעזר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 2 יחידות דיור קומה אחת הכוללות: ממ"ד, פרגולות, גדרות, לכל יחידת דיור חניה 1 לא מקורה .

מס' בקשה: 20170251 מספר תיק בנין: 1923

שם המבקש: חדד מנחם ווקנין אורן

כתובת: חדרה, אפעל מספר 2
גוש: 7731 חלקה: 358

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
– הקלה של 6% בניה נוספים לשטח הרצפה הכולל.
– הקלה של 15% בתכסית הקרקע המותרת.
– הקלה מהוראות התב"ע המחייבות כי מרחק בין המבנים יהיה 8 מ' ובמקום זאת מוצע 6 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170946 חבצלת השרון 62

בקשה מס': 20170946

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרייבגר מרחוב חבצלת השרון 62 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חבצלת השרון 62 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1429

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.10 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

201704552 באר גנים (ניצנים) 1495

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי +בריכה +מחסן+הקלה

גוש: 401 חלקה: 100 מגרש: 1495

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1495

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏2‏20170455‏

ע"י : שאער אליסף אסף שאער מיכל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי +בריכה +מחסן+הקלה
הקלה
הקלה בקו בנין צידי מזרחי 10% ,מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין צידי מערבי 10% ,מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין אחורי צפוני 10% ,מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.
שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית , לקו בנין אחורי צפוני וצידי מערבי, במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201704552 ראובן ברקת 36

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 5 קומות על עמודים עבור 8 יח"ד מתוך 9 .

כתובת: ברקת ראובן 36 חולון גוש: 6043 חלקה: 1895

על שם :הדר רום בשם הדיירים תיק בניין מספר: 514400000 בקשה מספר : 20170455
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 תוספת של 6% משטח החלקה (522/9 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
 קו בניין קדמי 4.81 מ' לרחוב ברקת ראובן במקום 8.00 מ'.
 קו בניין קדמי 3.06 מ' לרחוב בר אילן במקום 6.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170240 שניר 4, שכונת הפארק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בנין מגורים 18 בן קומות מעל קומת קרקע סה"כ 84 יח"ד וצובר גז.

מס' בקשה: 20170240 מספר תיק בנין: 8552

שם המבקש: בקר מרדכי משה אהוד

כתובת: חדרה, שניר מספר 4
גוש: 10403 חלקה: 216 מגרש: 2070

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
תוספת קומה אחת מעל המותר.
תוספת 5 יחידות דיור.
הגדלת מחסנים מ- 6 מ"ר ל- 9 מ"ר.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה