חיפוש
המידע המפורסם באתר הינו מידע שמקורו באתרי ועדות מקומיות. אין לכתיבת התנגדות באתר משמעות משפטית.
פרסום מודעות תכנון ובניה 077-2200008

20170050 נתן יונתן 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה בניה כפי שביקש עורך הבקשה:

הקמת בית מגורים חדש 2 יח"ד בשטח כולל של 346.67 מ"ר, ממדי"ם בשטח של 24.96 מ"ר, בליטות בשטח של 0.96 מ"ר, שטח לא מקורה בשטח של 6.62 מ"ר, מרפסת בשטח של 13.20 מ"ר.

מס' בקשה: 20170050 מספר תיק בנין: 5853

שם המבקש:
חברה ליזום מקרקעין מיסודה של CPM בע"מ

כתובת: ראש העין, נתן יונתן מספר 19

גוש: 5480 חלקה: 160 מגרש: 181

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 10 בקו בנין אחורי, במקום 5 מ' מבוקש 4.50 מ'.
הקלה עד % 40 בקו בנין אחורי לצורך הבלטת גזוזטרא

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20160850 באר גנים (ניצנים) 1048

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657

גוש: 376 חלקה: 142 מגרש: 1048ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1048

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160850

ע"י : אמסלם נאור אמסלם רונית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657
6274182813
הקלה
1. קו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
2. קו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
3.שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית קו בנין (צידי אחורי 3),
לקו בנין צידי צפוני במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש, קו בנין אחורי מזרחי במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160959 נתיב העשרה 146

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 146

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 146

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160959

ע"י : וולק יריב וולק דניאלה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי
מס רישוי זמין -3740365909
הקלה
1. ממ"ד מחוץ לקוי בנין, קו בנין צידי מערבי, 1.13 מ', בשטח של 16.53 מ"ר. אורך הקטע עליו מבוקשת הקלה הינו 4.45 מ'

2. ניוד שטח שירות המוגדר עפ"י תכנית החלה מחסן/חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.03 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20130422 השושנים 13

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת מבנה מגורים דו קומתי וחד משפחתי כולל מחסן וגדרות .

מס' בקשה: 20130422 מספר תיק בנין: 4213

שם המבקש: בוקר גרטר וד

כתובת: חדרה, השושנים מספר 13
גוש: 7727 חלקה: 74

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 10% בתכסית הקרקע המותרת.
הקלה מהוראות התב"ע המחייבות כי מרחק בין המבנים יהיה 8 מ' ובמקום זאת מוצע 6
מ'.
הקלה של 10%בקו בנין צידי. (מבוקש 3.60 מ')
הקלה מהוראות סעיף (4)2 לחוק התכנון והבניה ( סטיה ניכרת) בדבר הקמת יותר משני
מבנים על החלקה.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170017 הנבל 24

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הריסה, תוספת למבנה קיים לרבות ממ"ד, חניה מקורה, מחסן, ולגליזציה קומה נוספת.

מס' בקשה: 20170017 מספר תיק בנין: 5178

שם המבקש: סויסה אבשלום

כתובת: חדרה, הנבל מספר 24
גוש: 10042 חלקה: 14 מגרש: 53

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 6% בניה נוספים.
הקלה בבניית קיר שאין בו פתחים המשאירה מרחק של 2.70 מ' לפחות, מהגבול הצדדי
של המגרש.
הקלה בהוספת קומה אחת מעל המותר.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

2014199 ראמה

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם הוגשה בקשה לקבלת הקלה/ שימוש חורג בבניה:

בתיק בנין 8834031200 בקשה 2014199 – ע"י מר נחלה עיסא ת.ז.: 57628406
ישוב : ראמה בגוש: 18834 בחלקה: 31 מגרש: 200
מהות ההקלה:
 בניה בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים, באותו קטע של רחוב, בין שני צמתים
מהות הבקשה:
 מבנה משרדים מוצע בשטח עיקרי 204 מ"ר+ 14 מ"ר ממ"ד כתוספת למבנה לא
כלול בהיתר בשטח 307 מ"ר.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת : כרמיאל, ת.ד. 809, איזור תעשיה, רח' החרושת 48. טלפון: 04-9027500, פקס: 04-9580379.
על ההתנגדות המוגשת לוועדה להיות בכתב ופירוט הנמקות.
אינג' סאמי אסעד, יו"ר הוועדה

20170062 זכרון משה 8

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה בקשה להקלה/שימוש חורג

גוש: 6381 חלקה: 56

בכתובת: זכרון משה 8 פתח-תקוה
תיק בנין: 4767
לפי תכנית המתאר החלקה נמצאת באיזור מגורים ג'.
בו מותר להקים מגורים ג'
בקשת בעלי החלקה היא להתיר להם:
קו בנין צדדי צפוני ומערבי ___3.60 __מ' במקום ___4.00______ מ' עבור קומות 1-4
קו בנין צדדי צפוני ומערבי ___4.5 __מ' במקום ___5.00______מ' עבור קומות 5

קו בנין צדדי צפוני ומערבי ___4.5 __מ' במקום ___6.00______מ' עבור קומות 6

מבוקשת קומה 5 מליאה בהמשך לקומות התחתונות במקום נסיגה של 1.00 על פי תב"ע פת/ 2000/ד'
קו בנין צפוני צידי עבור ממ"ד (קיר אטום) __3.60 __מ' במקום __5_____מ' עבור קומה 5
קו בנין צפוני צידי עבור ממ"ד (קיר אטום) __3.60 __מ' במקום __6_____מ' עבור קומה 6
קו בניין צידי צפוני לחדר מדרגות (קיר אטום) _2.70 ___במקום 4 קומות 1-4
קו בניין צידי צפוני לחדר מדרגות (קיר אטום) _2.70 ___במקום 5 קומות 5
קו בניין צידי צפוני לחדר מדרגות (קיר אטום) _2.70 ___במקום 6קומות 6
תוספת 2 יח"ד בהקלה על פי שב"ס. סה"כ 9
תוספת עד % 20 (עד 248.7 מ"ר) על פי שב"ס- כחלון)

ניתן לעיין בתיק במשרדי אגף הרישוי והפיקוח על הבניה בשעות קבלת קהל: א-ג-ה 12:00-08:30, ג' 18:00-16:00.
כל מי שיש לו התנהגות להקלה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה תוך 15 יום מפירסום הודעה זו.
אוריאל בוסו מ"מ ראש העיר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

20160212 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160212
שם המבקש בולוס גרייס כרייני
ת .זהות 054814868
בגוש: 18769 חלקה: 3 מגרש: 43/2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שרות במפלס 0.00+: 12%, ובמפלס 3.00/3.50:
13% וסה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות 27%. בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' אחוז הבניה המקסימלי המותר
בשטח שירות במפלס 7% וסה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות 14%.
(ב) תוספת קומה נוספת + עליית גג קומה שלישית + עליית גג, בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב', מותר עד 2 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160187 ג'וליס

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160187
שם המבקש סאמר כאמל הנו
ת .זהות 2597715
בגוש: 18451 חלקה: 24 מגרש: 58
ישוב: גוליס
מהות ההקלה:
(א) שתי חניות קיימות בקו בניין מזרחי ובקו בניין מערבי בנסיגה של 0 מ'.
בהתאם להוראות תכנית מתאר ג/7145 באזור מגורים א' הנסיגה
הנדרשת היא 3 מ' .
(ב) הבניין הקיים בקו בניין מדרום מערב בנסיגה 2.70 מ' בהתאם להוראות
תכנית ג/7145 לאזור מגורים א' הנסיגה הנדרשת היא 3 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160118 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160118
שם המבקש יארא בשארה פרסון אבראהים
ת .זהות 036524676
בגוש: 18765 חלקה: 81 מגרש 1/2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
סה"כ אחוזי הבניה במפלס 0.00+: 40% וכן התכסית המוצעת 40%, בהתאם
לתכנית המתאר ג/4228 מאושרת באזור מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי
לקומה הוא: 36% והתכסית המותרת במפלס 36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20130077 עין הוד

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 20130077 מספר תיק בנין: 490900

שם המבקש: דנקנר גיל

כתובת: עין הוד ,

גוש: חלקה: מגרש: 106

הבקשה כוללת את הקלות :
שינוי מיקום בריכת השחיה , כרוכה בהקלה של הקמת בריכת שחיה .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170004 תירוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה

משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ ברחוב מנחם בגין 23 תל אביב-יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: תירוש

גוש: 4617, מגרש: 503
גוש: 4617, חלקה: 55, מגרש: 503, יעוד: מגורים ב'

מהות הבקשה להקלה:
4 ביניני מגורים. מרתף משותף, דירות גן, קומת ביניים ופנטהאוזים. סה"כ 54 יח"ד.
45 דירות על פי תב"ע + 9 יח"ד קטנות.
צובר גז בנפח 1000 גלון

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20130674 אבן גבירול 36

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:

סגירת קומת עמודים בשטח של 110.38 מ"ר, מחסן דירתי בשטח של 5.00 מ"ר, שטח מקורה 16.40 מ"ר. (בבית מס' 2) + מרפסת לא מקורה בקומה א' בשטח של 16.40 מ"ר, תוספת בקומת הגג בשטח של 66.46 מ"ר.

מס' בקשה: 20130674 מספר תיק בנין: 427103200001

שם המבקש:
עוקבי מרדכי

כתובת: ראש העין, אבן גבירול מספר 36

גוש: 4271 חלקה: 32 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 56.06 מ"ר מקומה א' לטובת קומת גג, במקום 30.00 מ"ר המותרים עפ"י תכנית, מבוקש 86.06 מ"ר המהווים % 80 משטח קומת הגג.

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170100 מלכי ישראל 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה לשימוש חורג כפי שביקש עורך הבקשה.

חידוש שמוש חורג לחנות חומרי בנין – אספקה טכנית בשטח של 84.13 מ"ר.

מס' בקשה: 20170100 מספר תיק בנין: 42720350001

שם המבקש: מליחי משה, יחיאל

כתובת: ראש העין, מלכי ישראל מספר 19

גוש: 4272 חלקה: 35 מגרש:

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

שמוש חורג לחנות חומרי בנין – אספקה טכנית בשטח של 84.13 מ"ר.

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20150603 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 65
מגרש:
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200006
מספר בקשה: 20140603
ע"י: רוזן לאה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. קו בניין צפוני לבית מגורים עד 2.70 מ' במקום 4.00 מ' בקיר ללא פתחים;
2. מרחק בין 2 בתי מגורים 2.55 מ' במקום 5.00 מ';
3. קו בניין לסככת חנייה 0 מ' במקום 1.50 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160914 נתיב העשרה 121

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 121

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 121

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160914

ע"י : נפתלי רויטל רויזמן ניר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446
הקלה
1. בקו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.5 מ', המהווים 50 ס"מ.
2. בקו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.7 מ', המהווים 30 ס"מ.
3. בקו בנין אחורי מזרחי, 10% מקו בנין 6 מ' לקו בנין 5.4 מ', המהווים 60 ס"מ.
4. העברת שטח עיקרי מקומה א לקומת קרקע בשטח של 10.92 מ"ר.
5. הגדלת תכסית עפ"י המוגדר בתכנית החלה 160 מ"ר ל 162.92 מ"ר, סה"כ 2.92 מ"ר.
6. ניוד שטח שירות המוגדר לפי תכנית החלה חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.5 מ"ר.
7.בריכה לשימוש פרטי בקו בנין אחורי 1.20 מ'. ובקו בנין צידי 1.20 מ'.
בשטח של 27.20 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160418 עצמון 5 ד', שכונה צפונית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית בקשה להקלה

בכתובת : רחוב עצמון 5 ד 5, שכונה: שכ' צפונית

בגוש: 17734 חלקה: 49 מגרש:

ע"י : מזרחי רחמים (פרחי עדי) מס' בקשה: 20160418

מהות הפרסום:

– הקלה בקו אחורי עבור ממ"ד – בנייה בקו "אפס"

– הקלה לבניית מרפסת קומה א' בגובה של 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים,

והחורגת ב – 2 מ' או 40% לפי הנמוך מבין השניים, מהמרווח האחורי של המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית נצרת עילית במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לוועדה המקומית במשרדי העירייה.
בכבוד רב, רונן פלוט יו"ר ועדת משנה, רשות רישוי

20160723 אזור תעשייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8388
חלקה: 10
מגרש: 35
בישוב: אזור תעשיה עמק חפר
תיק בניין: 5107121
מספר בקשה: 20160723
ע"י: ח.ל.חברה לבניין בע"מ(חסאן אורן)

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בהוראות תכנית עח/10/81 בהתייחס לגובה מבנה באזור תעשיה עמק חפר 21.00 מ' במקום 18.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

2016133 ראמה

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בקעת בית הכרם הוגשה בקשה לקבלת הקלה/ שימוש חורג בבניה:

בתיק בנין 6759000000 בקשה 2016133 – ע"י מר יוסף אסמאעיל ת.ז.:020092334
ישוב : ראמה בגוש: שטח בנוי מגרש: 100
מהות ההקלה:
5 .העברת אחוזי בניה משטח עיקרי לשטחי שרות ללא חריגה מסה"כ אחוזי בניה כללי
3 .העברת אחוזי בניה מקומה לקומה ללא חריגה מסה"כ אחוזי בניה כללי
מהות הבקשה:
 תוספת קומת מגורים מוצעת בשטח עיקרי 65 מ"ר לבניין קיים מסחרי בשטח עיקרי
97 מ"ר + 28 מ"ר ממ"דים + 34 מ"ר חדר הסקה + 46 מ"ר .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת : כרמיאל, ת.ד. 809, איזור תעשיה, רח' החרושת 48. טלפון: 04-9027500, פקס: 04-9580379.
על ההתנגדות המוגשת לוועדה להיות בכתב ופירוט הנמקות.
אינג' סאמי אסעד, יו"ר הוועדה

20161406 נפתלי פרץ 5

על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה בקשה להקלה/שימוש חורג

גוש: 6361 חלקות: 305; 306

בכתובת: פרץ נפתלי 5 פתח-תקוה
תיק בנין: 15109
לפי תכנית המתאר החלקה נמצאת באיזור מגורים ג'.
בו מותר להקים ___________________
בקשת בעלי החלקה היא להתיר להם:

_הגבהת מעקה בנוי במפלס קומה 7 מ- 70 ס"מ ל- 130 ס"מ ללא שינויים במרווחים לשימוש
כמרפסת_________________
__________________________________________________________

ניתן לעיין בתיק במשרדי אגף הרישוי והפיקוח על הבניה בשעות קבלת קהל: א-ג-ה 12:00-08:30, ג' 18:00-16:00.
כל מי שיש לו התנהגות להקלה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה תוך 15 יום מפירסום הודעה זו.
אוריאל בוסו מ"מ ראש העיר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

20170016 שטורמן 7

בקשה מס': 20170016

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: וולנט ברונו בנויט ואודרי מלכה מרחוב שטורמן 7 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: שטורמן 7 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 819

מהות הבקשה:
– הקלה של עד 6% באחוזי בניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צפוני לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין דרום -מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170012 א.ל. זיסו 1

בקשה מס': 20170012

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: גייסמן אוה מרחוב זיסו 1 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: זיסו א. ל. 1 הרצליה

גוש: 6577 חלקה: 210

מהות הבקשה:
– הקלה מהוראות ת.ב.ע. 1923 לבנית תוספת בקומה ב' בטרם ביצוע
הרחבה באגף שלם

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170014 הבריגדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הריסת מחסנים קיימים והקמת בית מגורים חד משפחתי כולל בקשה להקלה לתוספת 6% לשטח עיקרי וניוד שטחים.

מס' בקשה: 20170014 מספר תיק בנין: 992062

שם המבקש: מזרחי רפאל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הבריגדה מספר

גוש: 10073 חלקה: 265 מגרש: 10073_26

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת 6% לשטח עיקרי
2. ניוד 15% מקומה א' לקומת הקרקע

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170016 דרדר 11

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל מרתף, , ד"ממ גדרות, ועבודות פיתוח .

מס' בקשה: 20170016 מספר תיק בנין: 8579

שם המבקש: מלכה אשר

כתובת: חדרה, דרדר מספר 11
גוש: 10570 חלקה: 565 מגרש: 131

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של 10% בקו בנין צדדי דרומי.
הקלה בקווי בניין לבריכת שחיה לא מקורה (בהסתמך על סעיף 4 ה' לתקנות סטיה
ניכרת) המגיע עד 1 מ' מגבול מגרש צפוני ודרומי ועד 1.80 מ'מקו בניין מערבי.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170036

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':9247 תשריט מס': 20170036

בגוש:7638 חלקה: 32 ישוב:

שם המבקש:גילי ויצחק יחזקאל

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20160428 אבו גוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה לבית מגורים קיים.

מס' בקשה: 20160428 מספר תיק בנין: 295330043002

שם המבקש: ג'בר נביל

כתובת: אבו-גוש, מספר

גוש: 29533 חלקה: 43 מגרש: ב'

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

– הקלה בתכסית 32.11% במקום 25%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20170012 זיסו 1

בקשה מס': 20170012

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

: גייסמן אוה מרחוב זיסו 1 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: זיסו א. ל. 1 הרצליה

גוש: 6577 חלקה: 210

מהות הבקשה:
– הקלה מהוראות ת.ב.ע. 1923 לבנית תוספת בקומה ב' בטרם ביצוע
הרחבה באגף שלם

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170009 הציונות 21-23, ברבור 17

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:

יחידה 5 – תוספת בשטח של 83.18 מ"ר, שרות בשטח של 9.57 מ"ר ופרגולה בשטח של 10.50 מ"ר.
יחידה 6 – תוספת בשטח של 83.18 מ"ר, שרות בשטח של 4.10 מ"ר ופרגולה בשטח של 18.00 מ"ר.

מס' בקשה: 20170009 מספר תיק בנין: 54910000509

שם המבקש:
זלאיט גיא ורויטל

כתובת: ראש העין, הציונות מספר 21

גוש: 5019 חלקה: 190 מגרש: 509

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 6 משטח המגרש המהווים 9.24 מ"ר, במקום 150 מ"ר ליחידה, מבוקש 159.24 מ"ר.

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170003 פאר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

ביטול היתר מס' 20140675 והקמת בית מגורים 2 קומות+מחסן+חניה מקורה+בריכה

מס' בקשה: 20170003 מספר תיק בנין: 602471

שם המבקש: ארונסון מיכל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, פאר מספר

גוש: 10108 חלקה: 170 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. קו בניין אחורי – מוצע מרווח 3.60 מ' במקום 4.0 מ' המותר
2. קו בניין צידי – מוצע מרווח 3.90 מ' במקום 4.0 מ' המותר
3. ביטול חיפוי אבן וביצוע גמר טיח בגדר בנויה לחזית קידמית, בסטייה מהוראות ש/1123/א

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170008

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בית מגורים דו קומתי+רישוי תוספת בניה וגג רעפים למבנה קיים+הריסת מחסן קיים ובניית מחסן מוצע

מס' בקשה: 20170008 מספר תיק בנין: 600283

שם המבקש: אפלבויים רותי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10107 חלקה: 134 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 6%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20161050 ענבל 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה בקשה למתן היתר בניה מס' 20161050 בתיק בנין 543301 ע"י יצחק ונטורה

גוש: 5064 חלקה: 55

מגרש:

בכתובת: ענבל 8 יבנה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שינויים לבית מגורים, חלק מדו- משפחתי בהיתר: תוספת בנייה ע"ח מרפסת בקומה א', שינויים במחיצות פנים, שינויי חזיתות, הגבהת גדרות במסגרת הקלה.

מבוקשת הקלה בגובה כל הגדרות במקום 1.50 מ' 1.80 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/האישור הנ"ל, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
כתובת הוועדה: שד' דואני 3, יבנה 8155003. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו בעתונות, ותובאנה לדיון לפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב, צבי גוב ארי, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה

20160603 נחל פרת 3

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בניין מגורים בן 11 קומות 46 יח"ד טיפוס A (בניין 1 מתוך 2 בניינים במגרש מס' 900).

מס' בקשה: 20160603 מספר תיק בנין: 8022

שם המבקש: אאורה ישראל יזמות והשקעות בעמ

כתובת: חדרה, נחל פרת מספר 3

גוש: 10031 חלקה: 67 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עפ"י הוראת שעה סעיף 191 לחוק התכנון והבניה תשע"ו – תקנת "שבס כחלון" בדבר תוספת אחוזי בניה: 20% שטח עיקרי ותוספת 16 יח"ד עפ"י תקנת "שבס" המהווים 21% – סה"כ 46 יח"ד.
הקלה בהוספת קומה במקום 10 קומות מבוקש 11 קומות.
הקלה בקווי בניין אחורי וקדמי להבלטת מרפסות עד 40% (2 מ').
אותון ההקלות מתייחסות גם לבקשה מספר 20160604 ועניינה הקמת בית מגורים משותף בן 11 קומות המכילך 46 יח"ד – בניין AM.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160604 נחל פרת 3

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בניין מגורים בן 11 קומות 46 יח"ד טיפוס AM ( בנין שני מתוך שתי בניינים במגרש 900)

מס' בקשה: 20160604 מספר תיק בנין: 8022

שם המבקש: אאורה ישראל יזמות והשקעות בעמ

כתובת: חדרה, נחל פרת מספר 3

גוש: 10031 חלקה: 67 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עפ"י הוראת שעה סעיף 191 לחוק התכנון והבניה תשע"ו – תקנת "שבס כחלון" בדבר תוספת אחוזי בניה: 20% שטח עיקרי ותוספת 16 יח"ד עפ"י תקנת "שבס" המהווים 21% – סה"כ 46 יח"ד.
הקלה בהוספת קומה במקום 10 קומות מבוקש 11 קומות.
הקלה בקווי בניין אחורי וקדמי להבלטת מרפסות עד 40% (2 מ').

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170029 טרומפלדור 21

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6794 חלקה: 74

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: טרומפלדור 21

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה אחורי לבריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה
2.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20161058 יצחק בן צבי 173

בקשה מס': 20161058

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

: הרשמן נעים דניאלה מרחוב הברוש 15 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנשיא יצחק בן צבי 173 הרצליה

גוש: 6518 חלקה: 224 מגרש: 1

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם,ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין אחורי מזרחי לבריכה – 2.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין לבריכה צפוני צדדי – 1.20 מ' 4.00 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.50 מ'
– הקלה לנושא הגבהת גובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד לגובה 2.40מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160012 אליהו גולומב 60

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הריסת מבנה קיים והקמת מבנה מגורים בן 2 קומות צמוד קרקע
+ 2 ממ"דים + חדר על הגג + מרתף הכולל 2 מחסנים ,
+מרפסת פתוחה, סה"כ 2 יחידות דיור

כתובת: גולומב אליהו 60 חולון גוש: 7174 חלקה: 99

על שם :מרדכי לטיסיה תיק בניין מספר: 9242700000 בקשה מספר : 20160012

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. ביטול קומת עמודים
3. תוספת של 6% משטח החלקה היחסי (202 מ"ר) עבור שיפור תכנון
4. תוספת של 5% משטח החלקה היחסי (202מ"ר) עבור תוספת מעלית
5. גובה קומת קרקע מוצע :3.35 מ' מותר 3.0מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160112 רוטשילד 49

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית קיים + ממ"ד.

מס' בקשה: 20160112 מספר תיק בנין: 2429

שם המבקש: שפירא זיו

כתובת: חדרה, רוטשילד ח מספר 49
גוש: 10035 חלקה: 302

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 10% בקו בנין צדדי דרומי.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170047 וינגיט 90

בקשה מס': 20170047

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: דהאן דוד מרחוב חבצלת השרון 8 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 90 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1277

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם,ככל שנתבקשו
– שימוש חורג בחלק ממגורים לבית כנסת בשטח של 75 מ"ר לתקופה של 3 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170046 ערוגות 13

בקשה מס': 20170046

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: פז אורי ורחלי מרחוב ערוגות 13 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ערוגות 13 הרצליה

גוש: 6526 חלקה: 196 מגרש: ד/17

מהות הבקשה:
– הקלה של עד 6% באחוזי בניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161297 איריס 14, דירה 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית בקשה להקלה

בכתובת : רחוב איריס 14 דירה 5 , שכונה: שכ' צפונית

בגוש: 16535 חלקה: 81 מגרש:

ע"י : באבא דוריתי מס' בקשה: 20161297

מהות הפרסום:

1. הקלה לפיצול דירה קיימת ל-2 יחידות דיור

2. הקלה עבור אחוזי בנייה – בשיעור של עד 6% עבור תוכניות תב"ע שהופקדו עד חודש ספטמבר 1989.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית נצרת עילית במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לוועדה המקומית במשרדי העירייה.
בכבוד רב, רונן פלוט יו"ר ועדת משנה, רשות רישוי

20160669 הקומונה החדרתית 12

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

תכנית שינויים לבית קיים + חנייה מקורה מוצעת.

מס' בקשה: 20160669 מספר תיק בנין: 6705

שם המבקש: רוזן – טל אילן

כתובת: חדרה, הקומונה החדרתית מספר 12
גוש: 10009 חלקה: 363 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 10% בקו בנין צדדי מזרחי.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170011 בילינסון 17

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הריסת בית קיים והקמת יחידת מגורים דן קומתיות, כולל ממ"ד גדרות .

מס' בקשה: 20170011 מספר תיק בנין: 1558

שם המבקש: מזרחי דנה

כתובת: חדרה, בילינסון מספר 17
גוש: 10016 חלקה: 102 מגרש 102_1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 10%בקו בנין צדדי.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170020 קיבוץ גליל ים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6424 חלקה: 133 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים

ברחוב: קיבוץ גליל ים

ההקלות המבוקשת :
שימוש חורג למשרדים.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170010 ששת הימים 51

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6614 חלקה: 401

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: ששת הימים 51

ההקלות המבוקשת :
1. בקו בניה אחורי לבריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160614 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160614
שם המבקש איאד פלאח הזימה
ת .זהות 029105152
בגוש: 18789 חלקה: 45 מגרש: 11
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00: 7.41%. בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שירות במפלס 6%.
(ב) בניין קיים בקו בניין צפוני ודרומי בנסיגה של 2.80 מ' וחניה קיימת
בקו בניין מערבי קדמי בנסיגה של 0.0 מטר. בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מטר .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20161207 הזמר העברי 54

בקשה מס': 20161207

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

נחמני ג'וליה מרחוב מוטה גור 9 פתח תקווה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הזמר העברי 54 הרצליה

גוש: 6522 חלקה: 170 מגרש: 1305

מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה- 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה בגובה גדרות צפוני ודרומי בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לחדר מכונות לבריכה- 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לחדר מכונות לבריכה- 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– ניוד אחוזי בניה המהווים עד 5% מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161085 בר כוכבא 44

בקשה מס': 20161085

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רביע רועי ומיכל מרחוב הכסופים 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-כוכבא 44 הרצליה

גוש: 6424 חלקה: 75 מגרש: 120

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם,ככל שנתבקשו
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.40 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי – 3.60מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה בגובה גדרות בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
-הקלה לנושא הגבהת גובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד לגובה 2.60מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170108 מנחם בגין 14, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 5692 מס' בקשה: 20170108

בגוש: 10421 חלקה: 42 מגרש: 44

רחוב: רחוב בגין מנחם 14, קריית מוצקין

שם מבקש: לימור לוי – נציגת המבקשים

מהות הבקשה:

תוספת 10 גזוזטראות תלויות מפלדה, 5 גזוזטראות בחזית אחורית ו-5 גזוזטראות בחריגה מקו בנין קדמי לבנין בן 5 קומות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה עד 1.85 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20161333 השקד/החצב רכסים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

שובל מתחמי מגורים בע"מ
בקשה : הקמת 4 בנייני מגורים חדשים סה"כ 124 יח"ד

גוש: 11145 חלקה: 277,279 גוש: 10470 חלקה: 11 מגרשים: 309,310,311,312
רחוב: השקד/החצב רכסים
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/529/א
הקלה לפי סעיף 151(ב3)(1)(ג)-(ו):
 תוספת שטח של עד 20 אחוז מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרשים 312-309
 תוספת יח"ד של עד 30 אחוז מהמותר ע"פ התב"ע:
מגרש 309 מוצע 34 יח"ד במקום 28 יח"ד
מגרש 310 מוצע 32 יח"ד במקום 26 יח"ד
מגרש 311 מוצע 32 יח"ד במקום 26 יח"ד
מגרש 312 מוצע 26 יח"ד במקום 22 יח"ד
 סטייה במספר הקומות:
מגרש 309 10 קומות עיקריות במקום 2+8 קומות מפולשות
מגרש 310 9 קומות עיקריות במקום 2+7 קומות מפולשות
מגרש 311 9 קומות עיקריות במקום 2+7 קומות מפולשות
מגרש 312 7 קומות עיקריות במקום 1+6 קומה מפולשות
 הקלה בגובה מבנה:
מגרש 309 כ- 33.0 מטר במקום 30.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 310 כ- 30.0 מטר במקום 27.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 311 כ- 30.0 מטר במקום 27.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 312 כ- 24.5 מטר במקום 21.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
 חריגה מקווי בניין:
מגרש 309 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.60 מטר
מגרש 310 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.00 מטר, ומקוו בניין צידי כ- 0.60
מטר ועד 10 אחוז לקיר עם פתחים
מגרש 311 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.05 מטר, ומקוו בניין אחורי עד 1.60
מטר
מגרש 312 חריגת מרפסת מקוו בניין אחורי עד 1.60מטר
 סטייה מהוראות התכנית סעיף 4.3(ג) בגודל דירות, הקטנות מ-80 מ"ר, ע"פ הוראת
השעה
 סטייה בגובה קירות תומכים בגבולות ובתוך המגרש ומעל המותר ע"פ התב"ע
(3.0 מטר במרווח קדמי, ו-5.0 מטר במרווח צידי) מ-8.0 מטר ועד כ- 16.0 מטר
בגבהים משתנים
 סטייה מחתכים עקרוניים מחייבים, צפיפות, נספחי הבינוי, ותנועה-חנייה בשל
תוספת יחידות הדיור.

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

20161332 השקד/חצב רכסים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

שובל מתחמי מגורים בע"מ
בקשה : הקמת 4 בנייני מגורים חדשים סה"כ 124 יח"ד

גוש: 11145 חלקה: 277,279 גוש: 10470 חלקה: 11 מגרשים: 309,310,311,312
רחוב: השקד/החצב רכסים
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/529/א
הקלה לפי סעיף 151(ב3)(1)(ג)-(ו):
 תוספת שטח של עד 20 אחוז מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרשים 312-309
 תוספת יח"ד של עד 30 אחוז מהמותר ע"פ התב"ע:
מגרש 309 מוצע 34 יח"ד במקום 28 יח"ד
מגרש 310 מוצע 32 יח"ד במקום 26 יח"ד
מגרש 311 מוצע 32 יח"ד במקום 26 יח"ד
מגרש 312 מוצע 26 יח"ד במקום 22 יח"ד
 סטייה במספר הקומות:
מגרש 309 10 קומות עיקריות במקום 2+8 קומות מפולשות
מגרש 310 9 קומות עיקריות במקום 2+7 קומות מפולשות
מגרש 311 9 קומות עיקריות במקום 2+7 קומות מפולשות
מגרש 312 7 קומות עיקריות במקום 1+6 קומה מפולשות
 הקלה בגובה מבנה:
מגרש 309 כ- 33.0 מטר במקום 30.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 310 כ- 30.0 מטר במקום 27.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 311 כ- 30.0 מטר במקום 27.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
מגרש 312 כ- 24.5 מטר במקום 21.0 מטר המותרים ע"פ התב"ע
 חריגה מקווי בניין:
מגרש 309 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.60 מטר
מגרש 310 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.00 מטר, ומקוו בניין צידי כ- 0.60
מטר ועד 10 אחוז לקיר עם פתחים
מגרש 311 חריגת מרפסת מקוו בניין קדמי עד 1.05 מטר, ומקוו בניין אחורי עד 1.60
מטר
מגרש 312 חריגת מרפסת מקוו בניין אחורי עד 1.60מטר
 סטייה מהוראות התכנית סעיף 4.3(ג) בגודל דירות, הקטנות מ-80 מ"ר, ע"פ הוראת
השעה
 סטייה בגובה קירות תומכים בגבולות ובתוך המגרש ומעל המותר ע"פ התב"ע
(3.0 מטר במרווח קדמי, ו-5.0 מטר במרווח צידי) מ-8.0 מטר ועד כ- 16.0 מטר
בגבהים משתנים
 סטייה מחתכים עקרוניים מחייבים, צפיפות, נספחי הבינוי, ותנועה-חנייה בשל
תוספת יחידות הדיור.

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל