20130674 אבן גבירול 36

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:

סגירת קומת עמודים בשטח של 110.38 מ"ר, מחסן דירתי בשטח של 5.00 מ"ר, שטח מקורה 16.40 מ"ר. (בבית מס' 2) + מרפסת לא מקורה בקומה א' בשטח של 16.40 מ"ר, תוספת בקומת הגג בשטח של 66.46 מ"ר.

מס' בקשה: 20130674 מספר תיק בנין: 427103200001

שם המבקש:
עוקבי מרדכי

כתובת: ראש העין, אבן גבירול מספר 36

גוש: 4271 חלקה: 32 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 56.06 מ"ר מקומה א' לטובת קומת גג, במקום 30.00 מ"ר המותרים עפ"י תכנית, מבוקש 86.06 מ"ר המהווים % 80 משטח קומת הגג.

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *