20160447 חברון, עציון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:
תוכנית שינויים להיתר מס' 20100244 הכוללת חידוש היתר, שינוי שם המבקשים ושינויים פנימיים.
מס' בקשה: 20160447 מספר תיק בנין: 609952
שם המבקש: גד אלדד
כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' חברון, עציון
גוש: 10111 חלקה: 282 מגרש: 75
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה בקוי בניין צידיים בשיעור של עד 10%, מוצע עד 3.6 מ' במקום 4 מ'.
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *