20160568 שכונה 9 מספר 1, חורה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי בקשה למתן היתר בניה:

בית מגורים דו קומתי (1 יח"ד) + ממ"ד וגדר.
הקלה מהוראות התכנית 412/03/7 סעיף 13.4 בדבר תנאי מקדים לאישור משרד התחבורה

מס' הבקשה: 20160568 מס' תיק בנין: 501671

שם המבקש: זיאדנה נרימן סאבר

כתובת: חורה, שכ' 9 מספר 1

גוש: 100557 חלקה: 1 מגרש: 1 תב"ע 412/03/7

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה מהוראות התכנית 412/03/7 סעיף 13.4 בדבר תנאי מקדים לאישור משרד התחבורה

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המרחבית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
דוד בונפלד, יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *