20170100 מלכי ישראל 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה לשימוש חורג כפי שביקש עורך הבקשה.

חידוש שמוש חורג לחנות חומרי בנין – אספקה טכנית בשטח של 84.13 מ"ר.

מס' בקשה: 20170100 מספר תיק בנין: 42720350001

שם המבקש: מליחי משה, יחיאל

כתובת: ראש העין, מלכי ישראל מספר 19

גוש: 4272 חלקה: 35 מגרש:

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

שמוש חורג לחנות חומרי בנין – אספקה טכנית בשטח של 84.13 מ"ר.

בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין, רח' שילה 21, בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *