20171198 זויתן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית חדש כולל מרתף + חניה + פרגולה+ בריכת שחיה

בגוש 6445 חלקה 331 מגרש 45/5
מס' בקשה: 20171198
כתובת: זויתן הוד-השרון
ע"י ארגיל אורלי ושרון

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 0.92 מ' במקום 2 מ' המותרים
בתכנית.
2. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לבית מגורים: מבוקש 2 מ' במקום 3 מ' המותרים
בתכנית
3. בליטה של גזוזטרה החורגת ב- 55 ס"מ מקו בנין אחורי עפ"י תקנה 7ב' סטיה ניכרת.
4. תוספת של 4.20 מ"ר שטח בניה במסגרת 6% הקלה.
5. הקלה בגובה מרתף מבוקש 2.45 מ' במקום 2.30 מ' .
6. הקלה מתכנית בינוי מאושרת: מבוקשת הקלה במיקום נישה לאשפה, פילרים וחניות תת
קרקעיות.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *