20173248 גרושקביץ 39, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 112014 מס' בקשה: 20173248

בגוש: 11570 חלקה: 73 מגרש: 11570_20

רחוב: רחוב גרושקביץ 39, קריית מוצקין

שם מבקש: גליה ארז'ואן

מהות הבקשה:

פיצול 2 יח"ד במבנה בן 5 יח"ד. הוספת בניה הכוללת תוספת בניה, 2 ממ"דים, גזוזטרה ומדרגות חיצוניות ליח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *