20173278 יוסף 8, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 922017 מס' בקשה: 20173278

בגוש: 10445 חלקה: 132 מגרש: 10445_13

רחוב: יוסף 8, קריית ביאליק

שם מבקש: אזריאל אלונה

מהות הבקשה:

הקמת מבנה מגורים בן 3 קומות מעל קומת מרתף – 5 יח"ד ובריכה פרטית.

מבנה קיים יהרס.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

תוספת שטח של 101.65 מ"ר עפ"י צו השעה.

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי ואחורי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור בריכה פרטית.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *