20173541 סולד רוברט 1, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 6086 מס' בקשה: 20173541

בגוש: 10444 חלקה: 1339 מגרש:

רחוב: רחוב סולד רוברט 1 , קריית ים

שם מבקש: איידלשטיין יעקב וברכה באמצעות פאפורה ענת

מהות הבקשה:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *