20173582 לוי 2, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 4991 מס' בקשה: 20173582

בגוש: 10444 חלקה: 1842 מגרש:

רחוב: רחוב לוי 2, קריית ים

שם מבקש: דוידוב דוד

מהות הבקשה:

תוספת בניה עפ"י סטנדרט (ק/304), ממ"ד, מצללה לכיוון רח' יהודה ומצללה בחריגה מקו בנין לכיוון רח' צה"ל לבנין בן 2 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין צדי עפ"י נספח בינוי תב"ע ק/304.

חריגה מקו בנין כולו לכיוון רח' צה"ל עבור מצללה מחומר קשיח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *