20160895 דן שומרון 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:
בקשה מס': 20160895
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: גטניו אורנה ובנבניסטי מרחוב דן שומרון 8 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: דן שומרון 10 הרצליה
גוש: 6536 חלקה: 974 מגרש: 104
מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.50 מ'
– הקלה להצמדת השטחים העיקריים במרתפים לדירות הגן בבנין
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160238 קיסריה, 31

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:
בקשה להקמת בית חד משפחתי, דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה.
מס' בקשה: 20160238 מספר תיק בנין: 5982
שם המבקש: גנור צחי
כתובת: קיסריה, 31
גוש: 12297 חלקה: 40 מגרש: 659
הבקשה כוללת את הקלות:
1. חריגה מקו בניין צידי מזרחי ב-%10.
2. שינוי בגובה המרתף מ-2.2 מ' ל-2.45 מ .'
3. חריגה מקו בניין אחורי צפוני ב-3 מ 'וקו בניין מערבי ב-5.2 מ 'עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה .
אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201500027 התעשיה 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם בקשה להקלה
מס' בקשה: 201500027
בגוש: 11098 חלקה: 231 מגרש:
רחוב: התעשיה 1 יוקנעם
המבקש: תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
מבוקש שימוש חורג: במקום יעוד של אזור מלאכה ותעשייה זעירה לפי תב"ע ג/2326 מבוקש שטח למסחר לתקופה של 5 שנים
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית יקנעם עילית במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית במשרדי העירייה.
בכבוד רב, עירית טלמור, מהנדסת הועדה

ויתקין 20160556

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בגוש: 6552 חלקה: 115 מגרש:
המסווגת כיעוד: אזור מגורים א
ברחוב: ויתקין
ההקלות המבוקשת :
הריסתה ובניה בית מגורים חדש דו משפחתי צמוד קרקע הכולל 2 קומות .
באחוזי בניה מגיעה ל –
בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160593 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה: 20160593 שם המבקש כ.אלכמאל לבניין בע"מ ת .זהות 515402550
בגוש: 187 חלקה: 57 מגרש: 1/2/57
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
)א( אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00+ : %8.07 וסה"כ אחוזי הבניה שטחי שירות בהתאם לטבלת שטחים המבוקשים: %32.43 בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' סה"כ אחוזי בניה מקסימליים המותרים בשטחי שרות הם: %21 ואחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס הוא %7.0 .
)ב( תוספת 2 קומות: קומה רביעית וחמישית בהתאם להוראות תכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' מותר עד 3 קומות.

בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

720160043 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720160043
שם המבקש: טולדנו כרמית שם העורך: קידר רקפת
בגוש: 17037 חלקה: 661 מגרש: 272 בכתובת: כפר תבור
תאור הבקשה : הקמת יחידת מגורים חדשה כחלק ממבנה דו משפחתי.
מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי הבניה המותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160381 טירת-יהודה 90

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין בקשה למתן היתר בניה:
בית חדש חד משפחתי +חניה+ הקלה
מס' בקשה: 20160381 מספר תיק בנין: 309009000
שם המבקש: איתמר גת
כתובת: טירת-יהודה 90
גוש : 5746 חלקה: 59 מגרש : 90 מתכנית :
מפרט:
מפלס/
קומה שימוש שטח עיקרי
קיים שטח עיקרי
מבוקש שטח שירות
קיים שטח שירות
מבוקש שטח אחר
קיים שטח אחר
מבוקש
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של: 10% בקו בניין צידי צפוני. 3.60 מ' במקום: 4.0 מ"ר המותרים, לשם ניצול קומת הקרקע עבור נכה.

כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך שבועיים מיום פרסום זה לועדה המקומית חבל מודיעין בציון כתובת מדויקת, למייל: rinaz@Modiin-Region.Muni.il
את תוכן הבקשה אפשר לראות בימי קבלת קהל, בימים ב', ד' בין השעות 13:00-08:30, בימי ג' בין השעות 15:30-12:30, במשרדי הועדה , רח' מודיעים 10, שוהם 6083210
טלפון: 9722887–03, פקס: 9722886–03
הערה: כל הנתונים ונוסח ההקלה מבוססים על נתונים שהתקבלו מעורך הבקשה הראשי. באחריות עורך הבקשה הראשי לוודא נכונות הנתונים. במידה ובשלבי הבדיקה, לאחר פרסום ההקלה, יתגלו שינויים ו/או תיקונים מסוגים שונים, באחריות המבקש/עורך הבקשה הראשי לפרסם ההקלה בשנית ועל חשבונם.
בברכה, שמעון סוסן יו"ר הועדה

20160473 ריינס 3

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:
בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. היתר שינויים להיתר 20140440 הכוללת: הגדלת המרתף + שינויים בקומות + תוספת דירת גג +
שינוי חומרי גמר + תוספת חדר מכונות בגג. סה"כ 6 יח"ד במקום 5 יח"ד.
כתובת: ריינס 3 חולון גוש: 6021 חלקה: 126
על שם :ברנשטיין רונן תיק בניין מספר: 101200000 בקשה מספר : 20160473
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת קומה חמישית ויצירת יח"ד נוספת.
• קו בניין צדדי 2.13 מ' במקום 3.00 מ'.
• קו בניין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20150290 סירני חיים 2

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג
בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הריסה והקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+ מרתף הכולל מחסנים + חדר על הגג
+ 2 ממדי"ם+מרפסות פתוחות, עבור 2 יחידות דיור
כתובת: סירני חיים 2 חולון גוש: 6740 חלקה: 335
על שם :בכור אייל תיק בניין מספר: 9244800000 בקשה מספר : 20150290
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. קו בניין 2.40מ' במקום 4.0 מ' למרפסות פתוחות בלבד לרחוב סרני
3. קו בניין 2.40מ' במקום 4.0 מ' למרפסות פתוחות בלבד לרחוב הופיין
4. הצמדת מחסנים בקומת המרתף ליח"ד בקומת הקרקע
הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה . ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160415 האשל 14

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:
קלמנוביץ -פנקין דבורה לי מרחוב אלכסנדר ינאי 6 א הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: האשל 14 הרצליה
גוש: 6670 חלקה: 238
מהות הבקשה:
– תוספת של עד %6 באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 2.30 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה בגובה גדרות )דרומית ומערבית ( בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה באורך מבנה חניה מקורה בחלק הגובל עם השכן עד 6.25 מ' במקום 6.00 מ'.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

201600133 הגיא יוקנעם

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם בקשה להקלה
מס' בקשה: 201600133
בגוש: 12740 חלקה: 71 מגרש: 16/76
רחוב: הגיא יוקנעם
המבקש: המלטשים י.א. בע"מ
מבוקשות ההקלות הבאות:
– מבוקשת הקלה במרווח צידי, במקום 3 מ' מבוקש 2.70 מ'.
– מבוקשת הקלה במרווח אחורי עבור מצללה, במקום 3 מ' מבוקש 2.55 מ'
– הקלה בגובה קירות תומכים. במקום 1.80 מ' מבוקש 3.10 מ'
– הקלה ביחס לסעיף 36.14 מהוראות תכנית ג/9680, מבוקש להקדים הוצאת היתר בנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית יקנעם עילית במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית במשרדי העירייה.
בכבוד רב, עירית טלמור, מהנדסת הועדה

120120010 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120120010
שם המבקש: אכתילאת סלים שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 16962 חלקה: 41 מגרש: 3/41 בכתובת: דבוריה לתוספת יחידות מגורים לבית קיים ררבע קומות קומות סך הכל 6 יחידות דיור
מהות ההקלה: בניה בהתאם לקו שלפון בנויים רוב הבתים באותו קטע רחוב, ובנית קומה מעל למותר במסגרת גובה מותר
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720160010 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה להיתר בניה מס' 1720160010 למבנה אשר אנו שומר על מרווחים מותרים – מרווח צדדי מהחזית הצפונית ומרווח אחורי מהחזית המערבית וניתן לאשרו עפ"י סעיף מבנים קיימים בתכנית ג/9426.
שם המבקש: אסרף בברט שם העורך: סארי שיבלי
בגוש: 15523 חלקה: 71 מגרש: בכתובת: מגדל
תאור הבקשה : תוספת קומת מגורים למבנה קיים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160460 אלכסנדרוני

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:
ביטול חיפוי אבן בחזית דרומית לרח' אלכסנדרוני בסטייה מהוראות ש/1123/א.
מס' בקשה: 20160460 מספר תיק בנין: 601823
שם המבקשים: דורי שי ושחר, אשכנזי איל וחגית
כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' אלכסנדרוני
גוש: 10075 חלקה: 242
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
ביטול חיפוי אבן לחזית רח' אלכסנדרוני בסטייה מהוראות ש/1123/א.
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20161583 שמעון הצדיק 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר לתוכנית שינוים להיתר מס' 6257 מתאריך 2.11.14 הוספת בריכת שחייה + חדר מכונות ללא תוספת שטח, תוספת גדר בין שכנים.
בגוש 6661 חלקה 99 מגרש
מס' בקשה: 20161583
כתובת: שמעון הצדיק 8 ב הוד-השרון
ע"י רויטגור לביץ נטע וירון , גילדור חוה יעקב, גילדנגורין מיכאל
מהות ההקלה המבוקשת:
1. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחיה מבוקש בשטח 384.5 מ"ר במקום 500 מ"ר המותרים בתכנית.
2. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 1.40 מ' במקום 2 מ' המותרים בתכנית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20160237 קיסריה 31

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:
בקשה להקמת בית חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף ובריכת שחיה.
מס' בקשה: 20160237 מספר תיק בנין: 5981
שם המבקש: בן סימון אדי, בן סימון אינה
כתובת: קיסריה, 31
גוש: 12297 חלקה: 43 מגרש: 662
הבקשה כוללת את הקלות:
1. חריגה מקו בניין צידי מזרחי ב-%10 המהווים 50 ס"מ .
2. חריגה מקו בניין צידי מזרחי של 3 מ 'וחריגה מקו בניין צידי צפוני של 2 מ', עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה .
3. שינוי בגובה המרתך מ-2.2 מ' ל-2.45 מ .'

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א '16.00 – 12.00 יום ג '12.00 – 08.00 יום ה '12.00 – 08.00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.

הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860.
פקס: 8136295-04 טל :'8136215/290-04
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 51 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.

כרמל סלע
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

1420140067 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס'
שם המבקש: עפאן אשרף מחמוד שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 34 מגרש: 1/34 בכתובת: בועינה נוג'ידאת למתן לגליזציה למבנה קיים שאינו שומר על מרווח מינימלי מגבולות מגרש בכפוף לסעיף מבניים קיימים
מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומה לקומה במסגרת סך הכלל אחוזי בניה מותרים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

כפר מונש 20160522

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8416
חלקה: 27
מגרש:
בישוב: כפר מונש
תיק בניין: 1269004
מספר בקשה: 20160522
ע"י: כפר מונש
שימוש חורג במבנה מרפאה – למשרדים לתקופה של 5 שנים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160515 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8722
חלקה: 49
מגרש: 314
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020575
מספר בקשה: 20160515
ע"י: רובנבך דניאל וסולינג .
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
1. הקלה במרחק בין בית מגורים לבריכת שחיה 3.30 מ' במקום 5.00 מ'.
2. הקלה בקו בניין אחורי לבריכת שחיה עד 0.80 מ' במקום 5.00 מ'.
3. הקלה בקו בניין צד(מערב) לבריכת שחיה עד 3.60 מ' במקום 5.00 מ'.
4. הקלה בקו בניין צד(מזרח) לבריכת שחיה עד 3.60 מ' במקום 5.00 מ'.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160494 עין יעקב

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160494
• שם המבקש זגזג דודו ת.ז. 301621223 כתובת עין יעקב
• גוש: 19899 חלקה: 122 מגרש: 321
• תב"ע: ג/10535, ג/9953 יעוד הקרקע מגורים ג'
מהות הבקשה :
מוצע :
• 1 יח"ד
• בריכת שחייה לא מקורה בחזית האחורית של המגרש , ומעבר לקו הבניין
• מרפסת לא מקורה ( הגזוזטרה ) מעבר לקו בניין אחורי
• הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק :
מהות ההקלה :
– הקלה לבריכת שחייה לא מקורה מוצעת בחזית האחורית של המגרש , ומעבר לקוי בניין
– הקלה בגובה מצע יח"ד בת 2 קומות עם מעקה בגובה של 8.20 מ' במקום 8מטר
– הקלה לגזוזטרה החורגת מקו בניין האחורי
כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

2016243 ארלוזורוב 26

הודעה על סעיף 149 – ותקנות התכנון והבניה
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה להקלה בועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד.
המבקש: רינה סיבוני חיים סיבוני
המקום: רחוב ארלוזורוב 26, שכונה: אזור 610
137 גוש: 4024 חלקה:
יעוד: אזור מגורים ב
זכויות: לד/610
מהות הבקשה: 1. מבוקשת הקלה של %10 מקו בניין צדדי.
כל הרואה עצמו נפגע על ידי בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי המחלקה לרישוי בניה בבניין עיריית לוד במינהל הנדסה.
עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד

20150106 הירדן 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה: להקמת מבנה בן 9 קומות מעל קומת קרקע שתשמש כקומת עמודים עבור חניה ולובי כניסה.
8 קומות טיפוסיות, כאשר בכל קומה יהיו 4 דירות ובקומה העליונה 2 דירות פנטהאוז – סה"כ 34 יחידות דיור במבנה כולל מחסנים ושטחי שרות( כולל תוספת %20 זכויות – "כחלון").
מס' בקשה: 20150106 מספר תיק בנין: 1747
שם המבקש: עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ+ ש.ה גאיה נדל"ן בע"מ.
כתובת: חדרה, הירדן 5
גוש: 10403 חלקה: 104 מגרש: 2016
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה עפ"י הוראת שעה סעיף 191 לחוק התכנון והבנייה תשע"ו – תקנת "שבס כחלון" בדבר תוספת אחוזי בניה %20 שטח עיקרי, %20 שטח שירות ו-%30 תוספת יחידות דיור (שבס).
הקלה בדבר אפשרות גישה למחסן מתוך הדירה.
הקלה בתכסית קרקע בשיעור של %20 ללא תוספת לתכסית הכללית הקלה בדבר ביטול דרוג של %30 לרחוב.
הקלה בהנחייה לבנין פינתי בדבר החפיפה של החזית לרחוב.
הקלה בדבר מיקום החניות מתחת לקומת העמודים של המבנה, במקום חניה פתוחה במגרש.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160291 ירמוך 46

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר להקמת בית מגורים, יח"ד מערבית בקיר משותף, הכוללת: 2 קומות מעל קומת מרתף, בריכת שחיה, פרגולה, 2 חניות, אחת מהן מקורה, גדרות פיתוח מגרש.
בגוש 6445 חלקה 285 מגרש 7, מס' בקשה: 20160291, כתובת: ירמוך 46 הוד-השרון, ע"י שטקרמן יעל
מהות ההקלה המבוקשת:
1. הקטנת קו בניין צידי (צד מערב) ס- 10% מ- 3 מ' ל- 2.70 מ'.
2. הקטנת המרחק בין בריכת השחייה לגבול המגרש הצפוני: מבוקש 0.96 מ' במקום 2 מ'
המותרים בתכנית.
3. הקלה בגובה מרתף: מבוקש 2.50 מ' במקום 2.30 מ' המותר עפ"י תכנית הר/1002.
4. הקלה לביצוע בריכת שחיה בשטח מגרש הקטן מ- 500 מ"ר.
5. תוספת יח"ד: מבוקש יח"ד אחת על המגרש במקום 2 יח"ד המותרים עפ"י התוכנית .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30,
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, "הוד השרון"

20160368 קרית יערים – "טלז-סטון", בלוך

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:
עבודות עפר והנגשת השצ"פ
מס' בקשה: 20160368, מספר תיק בנין: 3536
שם המבקש: מועצה מקומית ק.יערים
כתובת: קרית יערים – "טלז-סטון", בלוך
גוש: 29539 חלקה: 103 מגרש:
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
פיתוח שצ"פ תא שטח 10 מתכנית 0083295-152 בלא שמירת על העצים כמתחייב מהוראות התכנית, וזאת לצורך הנגשת מפלס הפיתוח של השצ"פ לרחוב הגר"א ויצירת גישור לשצ"פים הנמצאים במפלסי פיתוח גבוהים יותר.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20160940 החרוב טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה "מורדות הכרמל" הוגשה ע"י
בונה הצפון חב. קבלני בנין בע"מ
בקשה: בקשה ל תוספת 2 יחידות דיור בקומת כניסה וקומה ראשונה בבית מגורים מדורג (בנין F) ללא הגדלת שטחי בניה עיקרי
(18 דירות במקום 16 דירות). ( שינוי להיתר בניה מס. 20140499 מיום 23.02.16).
גוש: 10688 חלקה: 77 מגרש: 77 , רחוב: החרוב טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: 355-0094276
מהות ההקלה :
הקלה לפי סעיף 151 (ב3):
1. תוספת 4 יחידות דיור (מהווה כ -% 13 תוספת) ב 2 בנינים (2 יח"ד בבנין E ו 2 יח"ד בבנין F).
2. תוספת שטחי-שירות של 110.0 מ"ר (המהווים כ -% 2.7 משטח חלקה) שתשמש לתוספת יחידות דיור.
ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה "מורדות הכרמל" רח' כורי 2 חיפה מיקוד 33093.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מורדות הכרמל"

20160939 החרוב טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה "מורדות הכרמל" הוגשה ע"י
בונה הצפון חב. קבלני בנין בע"מ
בקשה : בקשה ל תוספת 2 יחידות דיור בקומת כניסה וקומה ראשונה בבית מגורים מדורג (בנין F) ללא הגדלת שטחי בניה עיקרי (18 דירות במקום 16 דירות) ( שינוי להיתר בניה מס. 20140499 מיום 23.02.16 ).
גוש: 10688 חלקה: 77 מגרש: 77, רחוב: החרוב טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: 355-0094276
מהות ההקלה :
הקלה לפי סעיף 151 ( ב3 ):
1. תוספת 4 יחידות דיור ( מהווה כ -% 13 תוספת ) ב 2 בנינים ( 2 יח"ד בבנין E ו 2 יח"ד בבנין F ).
2. תוספת שטחי-שירות של 110.0 מ"ר ( המהווים כ -% 2.7 משטח חלקה ) שתשמש לתוספת יחידות דיור.
ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה "מורדות הכרמל" רח' כורי 2 חיפה מיקוד 33093.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מורדות הכרמל"

20161548 ז'בוטינסקי 3

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר לשינויים פנימיים במבנה קיים מבלי לשנות חזיתות המבנה: תוספת שטחים עיקריים על ידי שינויים בשטחי שירות וחניה מבלי להקטין מקומות חניה.
בגוש 6446 חלקה 358 מגרש 37
מס' בקשה: 20161548
כתובת: ז'בוטינסקי 3 הוד-השרון
ע"י גמל תשואה להשקעות בע"מ
מהות ההקלה המבוקשת:
1. ניוד שטחים בסה"כ 78 מ"ר מקומת קרקע לקומת מרתף עליון ללא הגדלת תכסית המרתף.
2. ניוד שטחים בסה"כ 312 מ"ר מקומת מרתף עליון לקומת המרתף התחתון ללא הגדלת תכסית המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30,
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, "הוד השרון"

120160037 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120160037
שם המבקש: יוסף אימיל שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16971 חלקה: 22 מגרש: 91 בכתובת: דבוריה להקמת בית מגורים שלוש קומות 2 יחידות דיור ולשימוש חורג מתכנית לכניסה משטח ציבורי פתוח למגרש לתקופה של חמש שנים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30, www.vgm.co.il
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20150238 הגבורים 81

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה: הריסת מבנים קיימים. הקמת מבנה מגורים מעורב – 8 קומות ל-13 יח"ד ,5 יח' עפ"י תב"ע ,2 שב"ס ,תוספת 5 יח' עפ"י תמ"א 38 ק.קרקע – דירת גן ומסחר. קומה 1 משרדים ומחסנים. קומה 2 משרדים ודירה. 2 קומות מרתף חניה.
מס' בקשה: 20150238 מספר תיק בנין: 526
שם המבקש: שיר רפאל
כתובת: חדרה, הגבורים 81
גוש: 10037 חלקה: 300 מגרש:
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
פרסום לידיעת הציבור בדבר הגשת תכנית עפ"י הוראת סעיף 27 לתמ"א 38 בדבר חיזוק מבנים ישנים תיקון 2 (הריסת מבנה קיים).
הקלה בדבר 2.5 קומות וזכויות בניה לפי תמ"א 38 המהוות 5 יח"ד.
הקלה בדבר קווי בנין עפ"י תמ"א: קו בנין קדמי עד 2.12 מ' כולל מרפסת, קו בנין אחורי
עד 2.00 מ', קווי בנין צדדים עד 2.00 מ'.
הקלה בדבר ניוד שטח עיקרי מכח תב"ע לטובת תמ"א 38 לקומה האחרונה.
הקלה בהוספת 2 יח"ד עפ"י תקנת "שבס" (שהם 30%).
הקלה של 34% בתכסית הקרקע המותרת.
===================================================
פרסום נוסף: הקלה בהתאם להוראות תמ"א 38 – הוספת דירת גן.
הקלה בדבר אי בניית קומת עמודים המפרידה בין קומת מסחר ומשרדים לקומת מגורים.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160569 החרש 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון (להלן: "הועדה המקומית") בקשה
לשימוש חורג
בגוש: 6552 חלקה: 126
המסווגת כיעוד: תעשיה ומלאכה
ברחוב: החרש 8
השימוש החורג המבוקש ממלאכה ותעשיה קלה למסחר לתקופה של 5 שנים
כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20162836 ורד 1, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות (להלן הועדה המקומית) בקשה להקלה.
בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 25055, מס' בקשה: 20162836
בגוש: 11554 חלקה: 124
רחוב ורד 1, קריית ביאליק
שם מבקש: הגן הקסום – חינוך לגיל הרך בע"מ
מהות הבקשה:
שמוש חורג בבית בודד לגן ילדים.
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
שמוש חורג בבית בודד לגן ילדים.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

2016169 נרקיס 3

הודעה על סעיף 149 – ותקנות התכנון והבניה (הקלה תיקון תשנ"ה 1994)
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה להקלה בועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד.
המבקש: שטרסברג נדב, שטרסברג אודיה
המקום: נרקיס 3
גוש: 4025, חלקה: 204
מהות הבקשה: 1. הקלה של %6 לזכויות הבניה,2. הקלה של %39 לממ"ד מקו בניין לצורך בניית ממ"ד,3. הקלה של %10 מקו בניין הצידי.
כל הרואה עצמו נפגע על ידי בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי המחלקה לרישוי בניה בבניין עיריית לוד במינהל הנדסה.
עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד

גוליס 20160611

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי עכו
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה: 20160611, שם המבקש פדלאללה חוסין חנגר ת .זהות 020873402
בגוש: 18442 חלקה: 36 מגרש: 36
ישוב: גוליס
מהות ההקלה:
א. אחוז הבניה בשטח העיקרי במפלס 3.06+: %33.15, אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00+: %24.66, סה"כ אחוזי הבניה במפלס 0.00+: %53.78 ובמפלס 3.06+: %42.33, בהתאם לתכנית מאושרת ג/7145 באזור מגורים א,' אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח העיקרי במפלס הוא: %30, ואחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס %6 וסה"כ אחוזי הבניה מותרים במפלס %36 .
ב. ממ"ד מוצע בקו בניין מערבי בנסיגה 0 מ' בהתאם להוראות תכנית מתאר ג/7145 באזור מגורים א ,'הנסיגה הנדרשת היא 3 מ. '
ג. מבנה מוצע מעל קיים בקו בניין דרומי 0.50 מ / '1.00 מ', בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7145 באזור מגורים א', הנסיגה הנדרשת
3.0 מ ' .
ד. סה"כ אחוזי בניה בחלקי שירות הם %27.51, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7145 באזור מגורים א', סה"כ אחוזי בניה מותרים בחלקי שירות במבנה הם %24.0 .
כל המעונין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד .460 עכו.

חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160590 אז"ר 18

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון (להלן: "הועדה המקומית") בקשה להקלה
בגוש: 6415 חלקה: 162
המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב
ברחוב: אז"ר 18
ההקלות המבוקשת :
בקו בניה לרחוב אז"ר לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 7.00 מ'
בקו בניה לרחוב אז"ר לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 5.20 מ' במקום 7.00 מ'
כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160973 תורי זהב 18

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:
לתוספת קיימת בקומת קרקע בשטח של 35.05 מ"ר, תוספת קיימת בקומה א' בשטח של 58.85 מ"ר, חצר משק קיימת בשטח של 17.60 מ"ר.
מס' בקשה: 20160973, מספר תיק בנין: 54970003121
שם המבקש: גרמה אביעד וחגית
כתובת: ראש העין, תורי זהב מספר 18
גוש: 5512 חלקה: 29, מגרש: 3121
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה מהוראות בינוי בדבר קירוי חצר משק, במקום קירוי קל, מבוקש קירוי בטון.
הקלה מהוראות התכנית בדבר גובה חצר משק, במקום 2.40 מ' מבוקש 2.76 מ'.
בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין רח' שילה 21 בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20160447 חברון, עציון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:
תוכנית שינויים להיתר מס' 20100244 הכוללת חידוש היתר, שינוי שם המבקשים ושינויים פנימיים.
מס' בקשה: 20160447 מספר תיק בנין: 609952
שם המבקש: גד אלדד
כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' חברון, עציון
גוש: 10111 חלקה: 282 מגרש: 75
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה בקוי בניין צידיים בשיעור של עד 10%, מוצע עד 3.6 מ' במקום 4 מ'.
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20150393 התפוח 91

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – חדרה
1965 הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:
הקמת בית מגורים חד קומתי שיכיל: ממ"ד ,מחסן, חניה מקורה, מדרגות חיצוניות עליה לגג ,פרגולות, משטחים מרוצפים, שינויים ותוספת לבית קיים. סה"כ 2 יח 'דיור .
מס' בקשה: 20150393 מספר תיק בנין: 2839
שם המבקש: לוי אילנית
כתובת: חדרה, התפוח מספר 91
גוש: 7731 חלקה: 353
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של %10 בקו בנין צדדי צפוני.
הקלה משטח שירות לשטח שירות בשיעור של 4 מ"ר.
הקמת ממ"ד בקו בנין צדדי 1.75 מ 'מגבול החלקה.
פרסום נוסף: הקלה של%10 בתכסית הקרקע המותרת.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה / השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ו/או מהתאריך המוטבע על מעטפת המשלוח (המאוחר מבין שניהם) ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

צביקה גנדלמן
ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160149 בן-שמן 44

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין בקשה למתן היתר בניה:
בקשה לביטול הריסה ,שינויים ותוספת לבית בעל המשק+יח"ד הורים +ממ"ד +אישור בית לבן ממשיך (קיים ללא היתר) +ממ"ד+משטחי חניה +הקלה.
מס' בקשה: 20160149, מספר תיק בנין: 303004400
שם המבקש: בראון אברהם
כתובת: בן-שמן, מספר 44
גוש : 5703 חלקה: 9, מגרש: 44, מתכנית: גז/1000, גז/479, גז/479/ב, גז/479/ג, משמ/32/גז

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של: 7% בקו בניין צידי 3.72 מ' במקום: 4.0 מ' המותרים.

כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו
המנומקת תוך שבועיים מיום פרסום זה לועדה המקומית "חבל מודיעין" בציון כתובת מדויקת, למייל: rinaz@Modiin-Region.Muni.il.

את תוכן הבקשה אפשר לראות בימי קבלת קהל
בימים ב' ו – ד' בין השעות 13:00- 8:30 בימי ג' בין השעות 12:30-15:30
במשרדי הועדה בשוהם, רחוב מודיעים 10 מיקוד 73100
טלפון:9722887 – 03 פקס: 9722886 – 03

ב ב ר כ ה, שמעון סוסן, יו"ר הועדה

20160552 זלמן שניאור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק")
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון (להלן: "הועדה המקומית") בקשה
להקלה בגוש: 6415 חלקה: 575, ברחוב: זלמן שניאור
ההקלות המבוקשת: תוספת מעלית חיצונית. קירוי חניה וסגירת מרפסת בקומה א.
ההקלות המבוקשת: בקו בניה צדדי צפוני 1.90 מ' במקום 3.00 מ' לפיר למעלית
כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160443 גולן

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה: בניה חדשה של בית דו-משפחתי.
מס' בקשה: 20160443, מספר תיק בנין: 992108
שם המבקש: פרץ לוזון בניה ופיתוח בע"מ
כתובת: פרדס חנה – כרכור, גולן
גוש: 10071 חלקה: 192
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה בקוי בניין צידיים בשיעור של עד 10%, מוצע עד 2.7 במקום 3 מ'.
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה, פרדס חנה כרכור

20101217 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8224
חלקה: 40
מגרש: 52
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020103
מספר בקשה: 20101217
ע"י: פיגארו יחזקאל והלה .
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
קו בניין צד מ- 2.40 מ' עד 1.50 מ' במקום 4.00 מ' לממ"ד כתוספת לבית מגורים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, עמק חפר

20160570 גוליס

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה: 20160570 שם המבקש מוני סלאח נבואני ת .זהות 23446776
בגוש: 18448 חלקה: 98 מגרש: 1/2
ישוב: גוליס
מהות ההקלה:
התכסית המוצעת היא %46, בהתאם לתכנית מתאר ג'וליס ג/7145 באזור מגורים א' התכסית המותרת במפלס %36.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150255 עתלית

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:
בקשה לתוכנית שינויים, מצב סופי המתבטאים בתוספת שטחי בניה בקומת הקרקע, בשינויים בפיתוח, ביטול מדרגות, הגבהת מפלס הפיתוח.
מס' בקשה: 20150255 מספר תיק בנין: 321106300
שם המבקש: אלמקיאס דוד, אלמקיאס חנה
כתובת: עתלית, גוש: 10541, חלקה: 63,
הבקשה כוללת את הקלות:
תוספת של עד %6 בשטחי הבניה העיקריים.
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית, לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20161529 הדרים 42

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תוספת ליחידת דיור קיימת. תוספת בקומת קרקע לחדר אורחים בצד מערב. הוספת מרפסת בקומה ראשונה מעל התוספת לחדר אורחים ופרגולות מעל המרפסת. ביטול פרגולות במקום מרפסת מעל פינת אוכל וסגירת המרפסת. תוספת השטח במסגרת 6% הקלה.
בגוש 6407 חלקה 203 מגרש
מס' בקשה: 20161529
כתובת: הדרים 42 הוד-השרון
ע"י צברי אסתר
מהות ההקלה המבוקשת:
תוספת שטחי בניה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:
ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, "הוד השרון"

20161526 מבצע קדש 9

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תוספת בניה ליח"ד מזרחית קיימת, בקיר משותף הכולל: הגדלת קומת קרקע וקומה א. שינוי להיתר מס' 4331 מיום 10.1.07 .
בגוש 6657 חלקה 137 מגרש
מס' בקשה: 20161526
כתובת: מבצע קדש 9 הוד-השרון
ע"י כהן יפה, יעקב ואביבה כהן
מהות ההקלה המבוקשת:
1. הקלה במיקום מחסן: מבוקש הקמת מחסן בקו בנין 5 מ' ובמרווח 6.33 מ' בין המחסן
ומבנה העיקרי, במקום צמוד למבנה העיקרי , וקוי הבניין המותרים עפ"י התכנית.
2. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.
3. שינוי במבנה הגג: מבוקש גג שטוח במקום גג רעפים לפי התכנית.
4. הקלה בקו בניין צידי לחניה מקורה מבוקש 0 מ' במקום 1.5 מ' המותר בתכנית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:
ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, "הוד השרון"

20160585 כפר יסיף

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי עכו
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה: 20160585, שם המבקש דאוד סלימאן כריני, ת .זהות 023493042
בגוש: 18769 חלקה: 9 מגרש: 3
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
התכסית המוצעת היא %57, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת מס' ג/4228 באזור מגורים ב', התכסית המותרת %50.
כל המעונין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד .460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

כפר יסיף 20160581

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי עכו, נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה:, 20160581, שם המבקש נ.ג'י . נ. השקעות בע"מ, ת .זהות 515311959, בגוש: 18763 חלקה: 40 מגרש: 6
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
א. תוספת 2 קומות נוספות: רביעית וחמישית, בהתאם להוראות תכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' מותר עד 3 קומות.
ב. סה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות %25.91, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב', סה"כ אחוזי בניה מקסימליים מותרים בשטחי שירות הם: %21 .

כל המעונין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד .460 עכו.

בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20110164 ג'דיידה-מכר

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי עכו
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה
מס' בקשה: 20110164, שם המבקש: ת'אאר מוחמד מנסור, ת .זהות: 203916085
בגוש: 18530 חלקה: 30 מגרש: 1/25
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
א. אחוזי הבניה בשטח שירות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים:
במפלס 1.60-: %0.12 בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס הם %6.
ב. תוספת קומה נוספת: קומה חמישית: בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות.
ג. מרפסת מקורה בקו בניין קדמי בנסיגה של 2.30 מ' בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ.'

כל המעונין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד .460 עכו.

בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160921 הזמיר 4

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:
תוספת קומה לבית מגורים קיים בשטח של 83.10 מ"ר ואחסנה בשטח של 5.12 מ"ר.
מס' בקשה: 20160921, מספר תיק בנין: 54910000095
שם המבקש: אביטל ניר
כתובת: ראש העין, הזמיר מספר 4
גוש: 5019 חלקה: 28 מגרש: 95
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה לניוד 23 מ"ר מחלל הגג לטובת קומה א'.
הקלה עד % 6 בשטח בנייה, המהווים 9.86 מ"ר לשטח המותר,
במקום 203 מ"ר מבוקש 212.86 מ"ר.
בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין רח' שילה 21 בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין