20160767 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160767
שם המבקש אבראהים מופיד מלחם
ת .זהות 312365505
בגוש: 18529 חלקה: 6 מגרש: 1/6
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00/37.26, בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 אחוז הבניה המקסימלי במפלס המותרים בשטח עיקרי הוא
36% בניין מוצע בקו בניין מזרחי בבניין A בנסיגה של 2.57 מטר . מוצע ממ"ד
בבניין C בקו בניין צפוני בנסיגה של 2.45 מטר בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מטר קיים 3 יחידות דיור במגרש
שמספרו 1000 בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 מותר שתי יחידות דיור
בלבד במגרש .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170524 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170524
שם המבקש היתם מוסטפא עכר
ת .זהות 203891643
בגוש: 18531 חלקה: 42 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) סה"כ אחוזי הבניה בשטח שרות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים
18.76% בהתאם לתכנית מפורטת ג/13811 ,מאושרת באזור מגורים א',
סה"כ אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שרות הם %18%.
(ב) תוספת קומה נוספת + עליית גג: קומה רביעית + חמישית .
(ג) גובה מבנה מעל המותר: בהתאם לתכנית מפורטת ג/13811 מאושרת
באזור מגורים א' מותר עד 3 קומות בגובה של 12 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170377 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170377
שם המבקש עלא אל דין פהים כיאל
ת .זהות 039926522
בגוש: 18542 חלקה: 4 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס (0.68+/1.19+): 29.9% ושטחי
שירות במפלס 9.0% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 38.9% ותכסית מוצעת
.48.40%
– בהתאם לתכנית מאושרת ג/138311 באזור מגורים מיוחד אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 22.5% ואחוזי הבניה
המותרים בשטחי שרות באותו מפלס 5% וסה"כ אחוזי בניה
המקסימליים המותרים במפלס 27.5% ותכסית המותרת במפלס 30%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170469

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170469
שם המבקש רביע שחאדה דבס
ת .זהות 204539027
בגוש: 18531 חלקה: 26 מגרש: 2/1
ישוב:
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 37.17% וסה"כ שטח אחוז
הבניה במפלס ותכסית המבנה 47.4%.
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.00+: 37.17% וסה"כ שטח אחוזי
הבניה במפלס 4.42%.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973, באזור מגורים א', אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 36% וסה"כ אחוזי הבניה
המותרת לבניה במפלס 42% והתכסית המותרת במפלס 42%.
(ב) בניין קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.70 ובקו בניין צפוני בנסיגה
של 2.70 מ' ובקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.70 מ' .
(ג) קזוסטרה קיימת בקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.70 מ', בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/7973, באזור מגורים א' הנסיגה הנדרשת
היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160186 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160186
שם המבקש נסאר מובדא חורי
ת .זהות 057623266
בגוש: 18765 חלקה: 23-25 מגרש: 200
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– תוספת קומה נוספת, קומה שישית עליית גג. בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' מותר עד 3 קומות.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150278 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150278
שם המבקש נדאל מחמוד מיעארי
ת .זהות 049844442
בגוש: 18530 חלקה: 23 מגרש: 132
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
– תוספת קומה נוספת: קומה חמישית: עליית גג , בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/7973, באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170527 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170527

שם המבקש ג'רייס נעים מוסא
ת .זהות 301622635

בגוש: 18788 חלקה: 65 מגרש: 21/5
ישוב: אבו סנאן

מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 1.53- הוא 9.07% . אחוז הבניה
בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 35.74%, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת
מס' ג/6770 באזור מגורים א' . אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח
שירות במפלס 6% ואחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי
במפלס 30% .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170431 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170431
שם המבקש גאזי סלים ואכד
ת .זהות 056935927
בגוש: 18542 חלקה: 20 מגרש: 5
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטחי שרות במפלס 2.70-: 9.8%.
(ב) ממ"ד מוצע בקו בניין דרומי בנסיגה של 1.10 מ' . בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/7973 ,באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שרות במפלס 6% והנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160660 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160660
שם המבקש ח'אלד מוחמד סעיד מסעד
ת .זהות 057639478
בגוש: 18530 חלקה: 1 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 43.5% וסה"כ אחוזי הבניה באותו מפלס
46.6%. אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.06+: 39.7%, ואחוז הבניה בשטחי
שירות באותו מפלס: 88% וסה"כ אחוזי בניה באותו מפלס 48.6% התכסית
המבוקשת 51.1%
בהתאם לתכנית מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי המותר
בשטח עיקרי במפלס 36% ובשטחי שרות במפלס 6% ותכסית המבנה המותרת
במפלס 42%.
(ב) ממ"ד מוצע בקו בניין דרומי בנסיגה של 1.0 מ' ובקו מערבי בנסיגה של 2.27 מ' .
(ג) יחי' מגורים מוצעת מעל קיים בקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.20 מ' ובקו בניין דרומי
בנסיגה של 2.10 מ' .
(ד) מדרגות קיימות בקו בניין מזרחי בנסיגה של 0.0 מ' / 1.50 מ' .
(ה)תקרה מוצעת מבטון במקום גג רעפים קיים בנסיגה של 2.75 מ' ממזרח ו-1.80 מ'
מדרום . בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 ובאזור מגורים א' הנסיגה
הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160257 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160257
שם המבקש השאם עיסא בריק
ת .זהות 026226555
בגוש: 18788 חלקה: 59 מגרש: 100/1
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 2.90-: 19.7% ,בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שירות במפלס 6% וסה"כ אחוזי בניה מקסימליים
המותרים במפלסים בשטחי שירות 24%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150638 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150638
שם המבקש מרואה גאנם ערפאת
ת .זהות 300176369
בגוש: 18886 חלקה: 1 מגרש: 47
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 2.90-: 12.70% ,ובמפלס 00.0 +:
8.75%. אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.10+: 31.90% ובשטח
שירות 8.75% וסה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות 30.20% ,בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' . אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ואחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שירות במפלס 6% וסה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות
במפלסים 24%.
(ב) חלק מבניין קיים + מוצע בקו בניין מערבי (אחורי) בנסיגה של 2.30 מ'
ללא פתחים . בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א'
הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מטר .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170330 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170330
שם המבקש אדמונד סמיח שחאדה
ת .זהות 021870167
בגוש: 18771 חלקה: 21 מגרש: 4
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטחי שירות במפלס 2.76-: 14%. בהתאם להוראות
תכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטחי שירות במפלס 7 .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160702 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160702
שם המבקש בהייה אחמד ואכד
ת .זהות 020887220
בגוש: 18543 חלקה: 9 מגרש: 3
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס (0.00+/3.00+): 37%/41%
ותכסית המבנה 43%. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת, ג/7973 באזור
מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 36%
והתכסית המותרת במפלס 42%.
(ב) בניין קיים בקו בניין צפוני בנסיגה של 0.50 מ', ומרפסת מקורה
ברעפים קיימת בנסיגה של 1.13 מ', מדרגות קיימות בקו בניין צפוני
בנסיגה של 0.10 מ', ובקו בניין מזרחי בנסיגה של 0.67 מ'/2.22 מ',
בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 מאושרת, באזור מגורים א', הנסיגה
הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160657 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160657
שם המבקש באסל אסמאעיל טאהא
ת .זהות 033926528
בגוש: 18542 חלקה: 15 מגרש: 2/2
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
– מעלית מוצעת בקו בניין צפוני בנסיגה של 0.70 מ', בהתאם לתכנית
מפורטת מאושרת ג/13831 ,אזור מגורים מיוחד ומסחר, הנסיגה
הנדרשת היא 3.0 מ'

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160633 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160633
שם המבקש הניה חוסין עלי
ת .זהות 054393574
בגוש: 18525 חלקה: 18 מגרש: 9
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 45.94% וסה"כ אחוזי בניה במפלס
52.84% . אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.00+: 48.21% וסה"כ אחוז
הבניה במפלס 55.1% . התכסית המבוקשת 58.52%,ב התאם לתכנית מתאר
ג/7973 ,באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי
במפלס 43% וסה"כ אחוזי הבניה מותרים במפלס 50%, התכסית המותרת
במפלס 50%.
בניין קיים בקו בניין מזרחי בנסיגה של 0 מ' עם פתח + מדרגות פתוחות
בנסיגה של 0 מ' ובקו בניין צפוני בנסיגה של 1.55 מ' / 1.80 / 2.28 מ'. מרפסת
מוצעת פתוחה מעל שתי קומות קיימות בקו בניין צפוני בנסיגה של 1.80 מ'.
מרפסת פתוחה קיימת בקו בניין דרומי בנסיגה של 0.55 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 מאושרת באזור מגורים ב' הנסיגה הנדרשת
היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160552 ג'וליס

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160552
שם המבקש יוסף סעיד שובאש
ת .זהות 020872354
בגוש: 184 חלקה: 201 מגרש:
ישוב: גוליס
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטחי העיקרי במפלס 0.00+: 36.67% ובמפלס 3.06+:
36.67% . אחוז הבניה בשטחי שירות 20% במפלס 3.06 . בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/7145 בשטח בנוי אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ואחוז הבניה המקסימלי המותר
בשטח עיקרי במפלס 30% ואחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח
שירות במפלס 6%.
(ב) שטח המגרש 230 מ"ר בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7145 בשטח
בנוי שטח מגרש מינימלי הוא 250 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150664 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150664
שם המבקש עינאד מחמוד אבו רומחין
ת .זהות 315731877
בגוש: 18529 חלקה: 14 מגרש: 3
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שרות במפלס 0.00+: 16.28% ,תכסית המבנה 45.3%.
סה"כ אחוזי הבניה בשטחי שרות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים
26.57% בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 ,באזור מגורים א', אחוז
הבניה המותר בשטחי שרות 6% וסה"כ אחוזי הבניה המקסימליים
המותרים בשטחי שירות הם 24% והתכסית המותרת 42% .
(ב) בניין מוצע מעל הקיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.47 מ' .
(ג) וממ"ד מוצע בקו בניין מערבי בנסיגה של 2.33 מ' .
(ד) מחסן קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.47 מ' בהתאם לתכנית מתאר
ג/7973 ,באזור מגורים א', הנסיגה הנדרשת 3.0 ' .
(ה) תוספת קומה נוספת ועליית גג קומה חמישית ושישית, בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20100095 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20100095
שם המבקש נביל אבו אלחיר
ת .זהות 2310682
בגוש: 18764 חלקה: 1 מגרש: 5
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
(א) ממ"ד מוצע בקו בניין צפוני בנסיגה של 1.35 מ' . בהתאם לתכנית
המתאר המאושרת ג/4228 באזור מגורים ב', הנסיגה הנדרשת היא 2 מ'
או 0 מ' .
(ב) 2 קומות נוספות: קומה שלישית ורביעית . בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' מותר עד 3 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160698 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160698
שם המבקש אדריס גריפאת
ת .זהות 040526485
בגוש: 18886 חלקה: 1 מגרש: 37
ישוב: אבו סנאן

מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 3.00-: 26.2% וסה"כ אחוזי בניה
במפלס 41.7% , אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 40.1%, אחוז
הבניה בשטח שירות 9.7% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 49.8%, אחוז
הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.00+: 42.5% וסה"כ אחוזי בניה במפלס
46.4%. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א'
אחוזי הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ואחוז
הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס 6% וסה"כ אחוזי בניה
מקסימליים מותרים במפלס 36% והתכסית המותרת 36%.

(ב) גזוזטראות מוצעות בקו בניין קדמי בנסיגה של 2.00 מ' / 2.2 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' הנסיגה
הנדרשת 3 מטר .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20120649 ירכא

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20120649
שם המבקש עלי רמאל
ת .זהות 20942355
בגוש: 18886 חלקה: 30 מגרש: 1
ישוב: ירכא
מהות ההקלה:
יציאת חירום ומדרגות חירום קיימים בקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.20 מ',
בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת ג/5000 ביעוד תעשייה הנסיגה הנדרשת .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160157 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160157
שם המבקש פריד אבראהים כריני
ת .זהות 057554727
בגוש: 18769 חלקה: 3 מגרש: 8/1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– מחסן ומדרגות גישה למחסן מקירות מוצעים בקו בניין קדמי בנסיגה
של 0.00 מ' / 1.00 מ' בהתאם לתקנות סטייה ניכרת מתכנית התשס"ב
2002 סעיף 2 (5) (ב).

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160739 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160739
שם המבקש טאהר סאמי כיאל
ת .זהות 302982079
בגוש: 18525 חלקה: 18 מגרש: 5/1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) ממ"ד מוצע בקו בניין מזרחי בנסיגה של 1.00 מ' / 1.40 מ' , בניין מוצע
מעל שתי קומות קיימות בקו בניין דרומי בנסיגה של כ- 3.0 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר 2.0 מ' מאושרת ג/7973 באזור מגורים ב'
הנסיגה הנדרשת היא 2.0 מ' .
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה רביעית: עליית גג, בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 באזור מגורים א' מותר עד 3 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160616 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160616
שם המבקש פדל מחמוד עלי
ת .זהות 020703559
בגוש: 18543 חלקה: 82 מגרש: 3
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח שרות במפלס 0.00+: 18% וסה"כ אחוזי הבניה בשטחי
שרות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים: 35% בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה המותר בשטח שרות במפלס
6% וסה"כ אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שרות הם 24%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170061 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170061
שם המבקש עפיף סלים דאוד
ת .זהות 053770400
בגוש: 18768 חלקה: 36 מגרש: 1/2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
1 .תוספת שטח של 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה בסה"כ 214 מ"ר, לפי
סעיף 151(ב3) (1) לחוק התכנון והבנייה .
2 .תוספת שתי קומות : קומה רביעית וחמישית מעל המותר.
3 .תוספת 5 מ"ר לכל ממ"ד ובסה"כ תוספת 45 מ"ר.
4 .תוספת של 5% מעל המותר לצורך נגישות ובסה"כ 35 מ"ר.
5 .סה"כ אחוזי בניה בשטח עיקרי 152.5% וסה"כ אחוזי בנייה בשטח שירות
45.84% מבוקשת ותכסית 62.7%.
6 .סה"כ אחוזי בנייה לפי התכנית המאושרת ובתוספת אחוזי בנייה לפי החוק
.194.3%
7 .גובה הבנייה המבוקשת הינו 14.40+ מ' וסה"כ יחידות מבוקשות הינו 9
יח"ד.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' , סה"כ אחוזי בנייה
מותרים בשטח עיקרי 129% וסה"כ אחוזי בנייה מותרים בשטחי שירות 21%
וסה"כ אחוזי בנייה מותרים 150% ותכסית מותרת 50%
מותר לבנות עד 3 קומות בגובה 12.0+ מ' , וסה"כ יחידות דיור מותרים 6 יח"ד.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160742 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160742
שם המבקש אליאס איב כנעאני
ת .זהות 054817606
בגוש: 18548 חלקה: 1 מגרש: 7
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) סה"כ אחוזי הבניה במפלס 0.0+/4.0+: 37.91% והתכסית מוצעת במפלס
37.91%.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6763 באזור מגורים א', סה"כ אחוזי
הבניה המותרים במפלס 36% והתכסית המותרת במפלס 36%.
(ב) תוספת קומה ועליית גג מעל המותר: קומה חמישית ושישית בגובה של
18.50 + מ', בהתאם לתכנית ג/6763 באזור מגורים א', מותר עד 4
קומות גובה מבנה מקסימלי מותר 12.0+ מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160688 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160688
שם המבקש שריף זיאד דראוי
ת .זהות 35831221
בגוש: 18548 חלקה: 39 מגרש: 8
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00+: 13%, בהתאם לתכנית
מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שרות במפלס 6%.
(ב) מדרגות קיימות מוצעות לסגירה ברעפים בנסיגה של 0.85 מ' בקו בניין
מערבי ורעפים מוצעות מעל מרפסת קיימת ממערב בנסיגה של 1.70 מ'
2.40 / מ'.
וסגירת חדר מדרגות קיים בקו בניין מזרחי בנסיגה של 1.90 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 ,באזור מגורים א', הנסיגה
הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160286 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160286
שם המבקש רמזי קאסם כיאל
ת .זהות 056330467
בגוש: 18529 חלקה: 137 מגרש: 3
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 47.1% ואחוז הבניה בשטח שרות במפלס
8.1% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 55.3% ותכסית המבנה 55.3%.
(ב) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.00+: 45.1% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 49.1%.
בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 ,באזור מגורים א', אחוז הבניה המקסימלי המותר
בשטח עיקרי במפלס 36% ובשטח שרות במפלס 6% וסה"כ אחוזי הבניה מותרים
במפלס 42% והתכסית המותרת במפלס 42%.
(ג) בניין מערבי קיים בקו בניין מערבי בנסיגה של 0 מ' ובקו דרומי בנסיגה של 0 מטר
/ 1.50 מ' / 2.20 מ', ובניין מזרחי קיים בקו בניין דרומי של 1.80 מ' , ובקו מזרחי
של 1.40 מ' .
(ד) ממ"ד מוצע בקו בניין מערבי בנסיגה של 1.80 מ' סככת חניה מוצעת מקורה
ברעפים בקו בניין צפוני בנסיגה של 0 מ' ובקו מזרחי בנסיגה של 0 מ' וללא פתחים
ממזרח .
(ה) בניין מוצע מעל הקיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 1.80 ובקו בניין מזרחי בנסיגה
של 2.10 מ' / 2.50 מ' , בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 באזור מגורים א' הנסיגה
הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160691 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160691
שם המבקש רוני אסעד אליאס ח'ורי
ת .זהות 206950719
בגוש: 18790 חלקה: 1 מגרש: 200/1
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 2.80-: 50% וסה"כ אחוזי בניה
במפלס 50%, אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00: 34%, בשטח
השירות: 12% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 46%.
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 4.30: 40% וסה"כ אחוזי בניה
במפלס 45%.
– בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ואחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטח שירות במפלס 6% וסה"כ אחוזי בניה מותרים במפלס
36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150081 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150081
שם המבקש עמראן ג'אבר סויד
ת .זהות 302790696
בגוש: 18791 חלקה: 46 מגרש: 4610
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 6.10+ ו- 7.10: 33%.
– בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770 באזור מגורים א' אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160586 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160586
שם המבקש מונדר ג'ובראן בולוס
ת .זהות 053216180
בגוש: 187 חלקה: 251 מגרש: 100
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטחי שירות במפלס 0.00+: 22% ,ובמפלס 3.40+: 13%.
סה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות 38%.
(ב) סה"כ התכסית במפלס 0.00+: 51% ,ובמפלס 3.40+: 54%. בהתאם
להוראות תכנית מפורטת מאושרת מס' ג/9078 באזור מגרש מיוחד
בשטח בנוי . אחוז הבניה למפלס בשטחי שירות המותר הוא 7%,
וסה"כ אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שירות הם 24%.
סה"כ אחוזי בניה מקסימליים המותרים במפלס הם: 50% והתכסית
המותרת במפלס 50%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160304 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160304
שם המבקש יוסף כמיל ספיה
ת .זהות 305313264
בגוש: 18767 חלקה: 8 מגרש: 2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– אחוזי הבניה בשטחי שירות במפלס 00.0 + ואחוז הבניה בשטח
שירות במפלס 3.00+: 9%. וסה"כ אחוזי הבניה בשטחי שירות
57%. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב'
אחוז הבניה המותר במפלס בשטח שירות הוא: 7% וסה"כ אחוזי
הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שירות הם 24%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170283 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170283
שם המבקש גובראן נבהאן שחאדה
ת .זהות 056290554
בגוש: 18765 חלקה: 3 מגרש 3/1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– הקלה מטבלת זכויות בניה בתכנית 0372862 -252 באופן שמתבקש
פיצול ל- 3 יחידות דיור במקום 10 יח"ד, שאיננה מהווה סטייה ניכרת
לפי תקנה 2 (9) (ד) (1) של תקנות סטייה ניכרת מתכנית .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150595 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת שימוש חורג

מס' בקשה: 20150595
חוסין עלי מועטי
בגוש: 18548 חלקה: 2 מגרש: 500/1
רחוב: ג'דיידה-מכר
מטרת השימוש החורג:
– שימוש חורג מהיתר מס' 20050055 ומתכנית מתאר מאושרת ג/7973
לשימוש של בית קלייה בקומת מרתף וקומת קרקע לתקופה של 3 שנים .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160135 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160135
שם המבקש עפאף גובראיל פרח
ת .זהות 050543750
בגוש: 18765 חלקה: 45 מגרש: 100/1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח העיקרי במפלס 3.00+: 43% ותכסית המוצע 47%.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת מס' ג/4228 באזור מגורים א' אחוז
הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% והתכסית
המותרת במפלס 36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20140587 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20140587
שם המבקש באסם פדיל מלחם
ת .זהות 024798704
בגוש: 18530 חלקה: 68 מגרש:
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 39.93% ואחוז הבניה בשטח
שרות במפלס 10.42% סה"כ ותכסית במפלס 50.35%.
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.06+: 41.34%. וסה"כ אחוזי בניה במפלס 42.93%.
– ממ"ד מוצע בקו בניין מזרחי בנסיגה של 0.63 מ'/0.74 מ' .
– מבנה קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.82 מ'/2.50 מ' ובקו בניין
צפוני בנסיגה של 2.26 מ' ומדרגות קיימות בקו בניין מערבי בנסיגה של
2.75 מ'.
בהתאם לתכנית מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה המותר
בשטח עיקרי במפלס 36% ואחוזי הבניה המקסימלי בשטח שירות
במפלס 6% וסה"כ במפלס 42% ותכסית מותרת 42% במפלס. הנסיגה
הנדרשת בהתאם לתכנית היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160762 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160762
שם המבקש פריד מוניר יונס
ת .זהות 057561011
בגוש: 18542 חלקה: 2 מגרש: 1/1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) בניין מוצע בקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.85 מ' ובניין קיים בקו בניין
מזרחי בנסיגה של 2.91 מ', בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת
ג/13831 ,באזור מגורים מיוחד והנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ'.
(ב) מגרש נשוא הבקשה בשטח 1,115 מ"ר בהתאם להוראת תכנית
מפורטת מאושרת ג/13831 סעיף 9.1 יש לחלק מגושים ששטחם מעל
800 מ"ר.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160641 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160641
שם המבקש יוסף אכסנדר ח'ורי
ת .זהות 053690525
בגוש: 18525 חלקה: 27 מגרש: 100
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטחי שירות במפלס 3.00+: 6.5%.
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה חמישית.
(ג) ממ"ד מוצע בקו בניין מזרחי בנסיגה של 0.55 מ' ובקו בניין דרומי
בנסיגה של 1.70 מ' / 1.0 מ' וממ"ד נוסף בקו בניין מערבי בנסיגה של
2.70 מ' ובקו בניין דרומי בנסיגה כ- 1.0 מ' .
(ד) מבנה מוצע מעל קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 0 מ'/ 0.60 מ' .
(ה) מבנה קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 0.60 מ' ובקו בניין מערבי
בנסיגה של 2.0 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטחי שירות במפלס 6%, לפי התכנית המאושרת
מותר עד 4 קומות והנסיגה הנדרשת היא 3.0מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150149 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150149
שם המבקש מוחמד נמר שאמי
ת .זהות 050762335
בגוש: 184542 חלקה: 7 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) בניין קיים בקו בניין מערבי בנסיגה של 2.90 מ', בהתאם לתכנית
מתאר ג/7973 ,באזור מגורים א' הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ' .
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה חמישית, בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 ,
באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות .
(ג) סה"כ אחוזי הבניה במפלס 0.00+: 52% בהתאם לתכנית מתאר ג/7973
באזור מגורים א', סה"כ אחוזי הבניה המותרים 42%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20110833 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20110833
שם המבקש ג'מאל חוסין מועטי
ת .זהות 27592914
בגוש: 18548 חלקה: 2 מגרש: 1000/1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
בניין קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.20 מ'/2.85 מ' ופרגולה קיימת
בנסיגה של 0.60 מ'/1.50 מ', בהתאם לתכנית מתאר ג/7973 באזור מגורים א',
הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20110478 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20110478
שם המבקש עאדל עלי פאעור
ת .זהות 26419614
בגוש: 18543 חלקה: 12 מגרש: 85
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) מרפסת קיימת מקורה ברעפים בקו בניין מזרחי בנסיגה של 0.00 מ'
וחניה קיימת בקו בניין מערבי בנסיגה של 2.40 מ' / 2.70 מ' ובקו בניין
דרומי בנסיגה של 0.0 מ', בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973
באזור מגורים א', הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מ' .
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה חמישית ותכסית המבנה 54%, בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 ,באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות
והתכסית המותרת במפלס 42%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20100368 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20100368
שם המבקש סאמר אחמד מג'דוב
ת .זהות 35829027
בגוש: 18764 חלקה: 65 מגרש 75/2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
סה"כ אחוזי בניה בשטחי שירות בהתאם לטבלת השטחים המבוקשים 28%,
בהתאם לתכנית מתאר ג/4228 באזור מגורים ב'. סה"כ אחוזי בניה
המקסימליים המותרים בשטחי שירות הם: 21%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160558 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160558
שם המבקש מחמוד עלי כיאל
ת .זהות 201343696
בגוש: 18525 חלקה: 66 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
תוספת קומה נוספת: קומה חמישית: בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973
באזור מגורים א', מותר עד 4 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20150621 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20150621
שם המבקש ניעמת רידא עישאן
ת .זהות 57553232
בגוש: 18542 חלקה: 18 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 46% וסה"כ אחוזי הבניה
במפלס ותכסית המבנה 52% ולפי תכנית מתאר מאושרת ג/7973 ,
באזור מגורים ומסחר אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח עיקרי
במפלס 30% והתכסית המותרת במפלס 42%.
(ב) ממ"ד מוצע בקו בניין דרומי בנסיגה של 0.60 מ' / 0.90 מ' ומבנה קיים
בקו בניין דרומי בנסיגה של 3.90 מ' ובקו מזרחי בנסיגה של 3.0 מ'
ובקו בניין צפוני בנסיגה של 2.70 מ' ובקו בניין מערבי בנסיגה של 2.60
מ'. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 ,באזור מגורים ומסחר,
הנסיגה הנדרשת 3.0 מ' ולפי הרוזטה מצפון 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160809 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160809
שם המבקש מוניר כאמל חרזאן
ת .זהות 5629418
בגוש: 18770 חלקה: 21 מגרש: 1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
(א) תוספת שטח של 20% מהשטח הכולל המותר לבניה ובסה"כ 181 מ"ר
ותוספת קומה (חמישית ושישית), לפי סעיף 151 (ב'3) (ו) לחוק התכנון
והבניה .
(ב) גובה הבניה המבוקשת 16.40+, בהתאם לתכנית מתאר מאושרת
ג/7342, באזור מגורים ומסחר, הגובה המקסימלי המותר הינו 15.00.+
(ג) סה"כ אחוזי בניה מבוקשים לפי הנ"ל הם: 156.6% (985 מ"ר) .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160725 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160725
שם המבקש אליאס סעדה
ת .זהות 58578113
בגוש: 18763 חלקה: 39 מגרש: 1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– תוספת קומה נוספת: קומה רביעית: בהתאם להוראות תכנית מתאר
מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' מותר עד 3 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20140398 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20140398
שם המבקש אבראהים חסן חליל
ת .זהות 305271066
בגוש: 18530 חלקה: 65 מגרש: 79-80
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
קיר תומך מוצע בגובה 4.50 מ' – 6.50 מ' ומעל גדר בגובה של 1.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160804 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160804
שם המבקש וליד עיסא נסרה
ת .זהות 027594415
בגוש: 18788 חלקה: 64 מגרש: 200
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלסים 0.00+/3.00+/6.00+: 42%45%34%.
אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 3.00+: 7%. סה"כ אחוזי בנייה במפלסים
0.00+/3.00+/6.00+: 39%52%/48%, והתכסית המוצעת 52%.
(ב) בהתאם להוראת תכנית מתאר ג/6770 לאזור מגורים א' אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 30% ,אחוז הבניה המקסימלי
המותר בשטחי שרות 7% . סה"כ אחוזי בניה המותרים במפלס 36%
והתכסית המותרת במפלס היא 36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160788 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160788
שם המבקש מוחמד סאלח זנאתי
ת .זהות 055237531
בגוש: 18795 חלקה: 52 מגרש: 5/4/3
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח שירות במפלס 0.00+: 32.12% . וסה"כ אחוזי
הבניה בשטחי שרות 39.33%. בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6770
באזור מגורים א' אחוז הבניה המקסימלי המותר בשטח שירות במפלס
6%, וסה"כ שטחי שרות 24%.
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה חמישית: בהתאם לתכנית מתאר מאושרת
ג/6770 באזור מגורים א' מותר עד 4 קומות.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160750 אבו סנאן

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160750
שם המבקש אנור מערוף סעב
ת .זהות 053796629
בגוש: 18794 חלקה: 4 מגרש 1/4
ישוב: אבו סנאן
מהות ההקלה:
גדר קיימת בגובה משתנה בין 1.5 מ' עד 3.5 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160741 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160741
שם המבקש עלא אדין מחמוד אבו רומחין
ת .זהות 203901772
בגוש: 18531 חלקה: 45 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) סה"כ אחוזי הבניה בשטחי שירות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים
33.42%.
(ב) בניין מוצע בקו בניין מערבי בנסיגה של 2.80 מ', ובניין מוצע מעל קיים
בקו בניין דרומי בנסיגה של 1.55 מ' / 1.20 מ', בקו בניין מזרחי בנסיגה
של 2.80 מ' ובקו צפוני בנסיגה של 0.15 מ' / 0.50 מ' .
(ג) בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת ג/13811 באזור מגורים א', וסה"כ
אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שירות הם 18% ,
והנסיגה הנדרשת היא 3.0מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי