20170394 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 259.61 מ"ר.
בריכת שחיה בשטח של 32.76 מ"ר.
מדרגות חיצוניות.

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 58 מגרש: 55 יעוד: מגורים א'

תיק בניין: 150055 מספר בקשה: 20170394
ע"י: הראל בשם

מהות ההקלה:
-הקלה בקו בניין צידי 2.02 מ' וצ"ל 3.00מ'.
-הקלה בקו בניין קדמי 1.45 מ' וצ"ל 5.00מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170386 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

לגיטימציה לשינוי גובה מפלס 0.00 .
ללא תוספת שטחים.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 70 מגרש: 26 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150026 מספר בקשה: 20170386
ע"י: ישראל דמבוס
מהות ההקלה:
שינוי במפלס 0.00 מוצע 284.55 צ"ל 283.90.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170380 הזורעים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 206.14 מ"ר.
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15273 חלקה: 44 מגרש: 261 יעוד: קרקע חקלאית
תיק בניין: 170261 מספר בקשה: 20170380
ע"י: אלעד דוד
מהות ההקלה:
הקלה של 10% מקו בניין צידי.
שינוי במפלס 0.00 מוצע 39.65- וצ"ל 39.40-.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170377 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים ללא תוספת שטחים.
הגבהת מפלס הבית קירות הגבול.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 68 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150068 מספר בקשה: 20170377
ע"י: פרליץ משה
מהות ההקלה:
הקלה במפלס 0.00 מוצע 292.60 וצ"ל 292.30.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170372 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים:
תוספת 89.66 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים=258.13 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 44 מגרש: 12 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150012 מספר בקשה: 20170372
ע"י: אבי ג'אנה
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי למדרגות חיצוניות מוצע 2.70 מ'
וצ"ל 3 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170196 כפר זיתים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תוספת 210 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים=377.68 מ"ר.
הריסת סככה.
העתקת מערכת פוטו-וולטאית לגג מבנה קיים.
בריכת שחיה בשטח של 36 מ"ר.
בכתובת : כפר זיתים
גושים וחלקות:
גוש: 17333 חלקה: 311 מגרש: 105 יעוד: מגורים
תיק בניין: 220105 מספר בקשה: 20170196
ע"י: אבישי יוסף
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי לברכת שחיה מוצע 1.74 מ' וצ"ל 3.00 מ' ומקו בניין אחורי
מוצע 2.00 מ' וצ"ל 4.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170334 שדמות דבורה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 249.10 מ"ר.
בכתובת : שדמות דבורה
גושים וחלקות:
גוש: 15180 חלקה: 7 מגרש: 270 יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 320270 מספר בקשה: 20170334
ע"י: בר דוד רבקה
מהות ההקלה:
הקלה במפלס 0.00 מוצע 137.75 וצ"ל 135.00.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170255 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 251.69 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 33.6 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 61 מגרש: 51 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150051 מספר בקשה: 20170255
ע"י: דוד יוסף
מהות ההקלה:
הקלה מקווי בניין לברכת שחיה: צידי מוצע 1.20 מ' וצ"ל 3.00 מ', קדמי 1.55 מ'
וצ"ל 5.00 מ'.
הקלה ממפלס 0.00 מוצע 284.10 וצ"ל 284.40.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170239 ארבל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בנית רפת חלב בחלקה ב'. בשטח 6,885.1 מ"ר (עיקרי: 48645.5 מ"ר).
בכתובת : ארבל
גושים וחלקות:
גוש: 17334 חלקה: 132; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 55; 57.
תיק בניין: 121001 מספר בקשה: 20170239
ע"י: ארבל מושב עובדים להתישבות חקלאית שי
מהות ההקלה:
הקלה בגובה סככות מוצע 11 מ' וצ"ל 4.5 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170351 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים להיתר – הגבהת מפלס הכניסה בבית מגורים חדש.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 65 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150065 מספר בקשה: 20170351
ע"י: גרבלי רונן
מהות ההקלה:
תכנית שינויים להיתר
הגבהת מפלס הכניסה ב-80 ס"מ – צ"ל 292.30 ומוצע 293.10.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170266 שרונה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בנית רפת חלב -ללא מכון חליבה – בשטח של 4491.2 מ"ר.
בכתובת : שרונה
גושים וחלקות:
גוש: 15129 חלקה: 3 מגרש: 54 יעוד: מגורים בישוב כפרי
תיק בניין: 330054 מספר בקשה: 20170266
ע"י: דהן יעד
מהות ההקלה:
הקלה בגובה סככות 11.00 מ' וצ"ל 7.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170032 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית בשטח 220.52 מ"ר. מתוכו קומה א' משרד ייעוץ נפרד בשטח 55 מ"ר.
בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16590 חלקה: 18 מגרש: 78 יעוד: מגורים
תיק בניין: 140078 מספר בקשה: 20170032
ע"י: בן חמו יפית
מהות ההקלה:
הקלה בגובה (חלק מקומה א') 9.10 מ' וצ"ל 7.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170301 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 59 מגרש: 53 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150053 מספר בקשה: 20170301
ע"י: עמית אלפסי
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי לברכת שחיה פרטית מוצע 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ', ומקו בניין
קדמי מוצע 1.55 מ' וצ"ל 5.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170274 הזורעים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15274 חלקה: 32 מגרש: 257 ; חלקה: 33 מגרש: 257
יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 170257 מספר בקשה: 20170274
ע"י: איתי אבן חן אדלשטיין
מהות ההקלה:
בקשה להקלה בתכסית מוצע 41.2% וצ"ל 40%

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170286 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15223 חלקה: 138 מגרש: 3691 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 153691 מספר בקשה: 20170286
ע"י: אבנעים דני
מהות ההקלה:
– הקלה בקוו בנין אחורי 3.70 מ' וצ"ל 4.00 מ'.
– הקלה במיקום מחסן ביתי 6.13 מ' מחזית אחורית וצ"ל 0 .

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170262 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 259.99 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 45.76 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 75 מגרש: 29 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150029 מספר בקשה: 20170262
ע"י: רוית כהן
מהות ההקלה:
הקלות מקווי בניין לברכת שחיה פרטית: צידי מוצע 1.70 מ' וצ"ל 3.00 מ', אחורי
מוצע 1.65 מ' וצ"ל 3.00 מ'.
הקלה ממפלס 0.00 מוצע 285.30 וצ"ל 284.80.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170240 כפר חיטים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים בשטח של 365.03 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח 51.75 מ"ר.
הריסת בית קיים (בשטח 86.0 מ"ר).
בכתובת : כפר חיטים
גושים וחלקות:
גוש: 15342 חלקה: 100 מגרש: 68 יעוד: מגורים
תיק בניין: 230068 מספר בקשה: 20170240
ע"י: חליווה נדב
מהות ההקלה:
הקלה מקווי בניין לברכת שחיה פרטית: צידי מוצע 1.70 מ' וצ"ל 3.00 מ', קדמי
2.30 מ' וצ"ל 4.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170255 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 251.69 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 33.6 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 61 מגרש: 51 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150051 מספר בקשה: 20170255
ע"י: דוד יוסף
מהות ההקלה:
הקלה מקווי בניין לברכת שחיה: צידי מוצע 1.20 מ' וצ"ל 3.00 מ', קדמי 1.55 מ'
וצ"ל 5.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170242 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 256.83 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 23.04 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 81 מגרש: 43 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150043 מספר בקשה: 20170242
ע"י: אלבז שלמה
מהות ההקלה:
הקלה מגודל מגרש מינימלי להקמת ברכת שחיה מוצע 592 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר.
הקלה מקו בניין צידי לברכת שחיה, מוצע 1.6 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170238 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים: תוספת קומה בשטח 94.31 מ"ר.
סה"כ מוצע+קיים : 230.99 מ"ר.
תוספת פרגולות.
בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16590 חלקה: 18 מגרש: 81
תיק בניין: 140081 מספר בקשה: 20170238
ע"י: ואך הדר
מהות ההקלה:
הקלה בגובה בית המגורים 9.81 מ' וצ"ל 8.50 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170151 הזורעים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 189.1 מ"ר
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15273 חלקה: 44 מגרש: 264 יעוד: מגורים;
גוש: חלקה: מגרש: 264
תיק בניין: 170264 מספר בקשה: 20170151
ע"י: הודיה מנדל
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין בשני צידי המגרש, מוצע 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170190 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 260 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 90 מגרש: 36 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 1500036 מספר בקשה: 20170190
ע"י: ירמיהו להב
מהות ההקלה:
– הקלה בגודל מגרש מינימלי לברכת שחיה, 580 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר.
– הקלה בקו בניין צידי לברכה 1.08 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170186 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תוספת בריכת שחיה פרטית בשטח 26.86 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 74 מגרש: 28 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150028 מספר בקשה: 20170186
ע"י: כהן יצחק
מהות ההקלה:
– הקלה מגודל מגרש מינימלי 581 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר.
-הקלה בקו בניין צידי 1.03 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170164 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 153.85 מ"ר.
מעטפת קומה א'.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 72 מגרש: 22 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150022 מספר בקשה: 20170164
ע"י: יניב לוי
מהות ההקלה:
הקלה של 10% מקו בניין 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ'.
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160044 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 102 מגרש: 57 יעוד: מגורים
תיק בניין: 150057 מספר בקשה: 20160044
ע"י: לוי אלעד
מהות ההקלה:
הקלה מגודל מגרש מינימלי לבניית ברכת שחיה פרטית 519 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר.
הקלה מקו בניין קדמי לברכת שחיה 3.60 מ' וצ"ל 5.00 מ',
מקו בניין צידי 1.10מ' וצ"ל 3.00 מ' ומקו בניין קדמי לחדר מכונות 1.65 מ' וצ"ל
5.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170105 כפר קיש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 219.67 מ"ר.

בכתובת : כפר קיש
גושים וחלקות:
גוש: 15785 חלקה: 37 מגרש: 18 יעוד: מגורים 2 א'

תיק בניין: 241800 מספר בקשה: 20170105
ע"י: כלפון גבריאל

מהות ההקלה:
הקלה ממפלס 0.00 מוצע 87.,50 צריך להיות 88.50.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170141 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים חדש בשטח של 256.56 מ"ר. עם מדרגות חיצוניות.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 54 מגרש: 2 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 1500002 מספר בקשה: 20170141
ע"י: דוד ברגר
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170121 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש (עם מדרגות חיצוניות) בשטח של 259.62 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 45.76 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 49 מגרש: 7 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150007 מספר בקשה: 20170121
ע"י: אלי מזרחי
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי לברכת שחיה פרטית וחדר מכונות צ"ל 3.00 מ' ומוצע 0.64
מ'.
הקלה בגודל מגרש מינימלי לברכה שחיה צ"ל 600 מ"ר ומוצע 521 מ"ר.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170096 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 244.37 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 65 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150065 מספר בקשה: 20170096
ע"י: גרבלי רונן
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי לברכת שחיה וחדר מכונות , מוצע 0.9 מ' וצ"ל 3.00מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170083 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 245.90 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח 30.89 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 74 מגרש: 28 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150028 מספר בקשה: 20170083
ע"י: כהן יצחק
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי לברכת שחיה פרטית, מוצע 1.20 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160045 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים חדש בשטח של 257.23 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 87 מגרש: 31 יעוד: מגורים
תיק בניין: 1500031 מספר בקשה: 20160045
ע"י: שרעבי יובל
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין קדמי מכיוון דרום 1.17 מ' במקום 5 מ' ומקו בניין קדמי מכיוון מזרח
1.05 מ' במקום 5 מ' למטרת בריכת שחיה פרטית וחדר מכונות.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170067 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים חדש בשטח 212.35 מ"ר.
בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16586 חלקה: 3 מגרש: 72 יעוד: מגורים
תיק בניין: 140072 מספר בקשה: 20170067
ע"י: שיק אופיר
מהות ההקלה:
הקלה בגובה 9.65 מ' במקום 8.50 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170058 כפר זיתים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

לגיטימציה לתוספת מגורים, סה"כ שטח קיים מוצע +קיים: 359.83 מ"ר.
הריסות ואיטום מרתף.
תוספת גדרות בנויים בגבולות המגרש.
מבוקשות הקלות מקווי בניין מעבר ל- 10% עפ"י הוראות סעיף 13.6 בתקנון
תכנית ג/20132 .
בכתובת : כפר זיתים
גושים וחלקות:
גוש: 17333 חלקה: 13 מגרש: 200 יעוד: מגורים
תיק בניין: 220200 מספר בקשה: 20170058
ע"י: מזרחי רפאל
מהות ההקלה:
הקלה בגובה בית מגורים 10מ' וצ"ל 8.50 מ'.
הקלה מקו בנין צידי 1.75 מ' וצ"ל 3.00 מ' ׁ(הקלה ל- 2 קומות).
הקלה מקו בניין אחורי 1.35 מ' וצ"ל 5.00 מ.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160248 בית קשת

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים חדש בשטח של 239.66 מ"ר.
בכתובת : בית קשת
גושים וחלקות:
גוש: 15745 חלקה: 115 מגרש: 81 יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 130081 מספר בקשה: 20160248
ע"י: יפרח אסף
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי צפוני 2.74 מ' וצ"ל 3.00 מ'.
הקלה מקו בניין צידי דרומי 2.86 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160065 מסד

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בנית בית חדש בשטח של 229.89 מ"ר.
בכתובת : מסד
גושים וחלקות:
גוש: 15421 חלקה: 2 מגרש: 111 יעוד: מגורים;
חלקה: 1
תיק בניין: 290111 מספר בקשה: 20160065
ע"י: מימון אייל
מהות ההקלה:
1 .הקלה בגובה בית המגורים 10.69 מ' וצ"ל 9.50 מ'.
2. הקלה במפלס 0.00 נדרש 260.30 ומוצע 262.00.
3 .הקלה במספר קומות: מוצע 3 קומות וצ"ל 2 .

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160317 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16590 חלקה: 18 מגרש: 84 יעוד: מגורים
תיק בניין: 140084 מספר בקשה: 20160317
ע"י: באום נתנאל
מהות ההקלה:
הקלה מקן בניין אחורי, מוצע 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160202 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15211 חלקה: 89 מגרש: 347 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150347 מספר בקשה: 20160202
ע"י: ממליה אשר
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי למהלך מדרגות חיצוני 3.60 מ' וצ"ל 4.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160299 כפר חיטים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : כפר חיטים
גושים וחלקות:
גוש: 15342 חלקה: 109 מגרש: 97 יעוד: מגורים
תיק בניין: 230097 מספר בקשה: 20160299
ע"י: עבו אביהו
מהות ההקלה:
הקלה מקו בנין צידי (דרומי) לברכת שחיה פרטית , מוצע 0
וצ"ל 4 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160238 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16590 חלקה: 18 מגרש: 80 יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 1400080 מספר בקשה: 20160238
ע"י: שלו הלל
מהות ההקלה:
הקלה ממפלסי קרקע:עפ"י תכנית בינוי צ"ל בית בשני מפלסים 393.00 ו 394.50
ומוצע בית במפלס אחד 394.50 .

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160243 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תוספת מגורים 81.23 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים= 244.80 מ"ר.
תוספת מדרגות חיצוניות.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15211 חלקה: 94 מגרש: 357 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150357 מספר בקשה: 20160243
ע"י: בן יהודה דוד
מהות ההקלה:
תוספת קומה (מוצע 3 קומות וצ"ל 2 קומות).

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160274 ארבל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : ארבל
גושים וחלקות:
גוש: 17334 חלקה: 19 מגרש: 2052 יעוד: מגורים;
חלקה: 21 ; 20
תיק בניין: 122052 מספר בקשה: 20160274
ע"י: בן עקיבא קרן
מהות ההקלה:
הקלה מגודל מגרש מנימלי לברכת שחיה פרטית 500 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר
והקלה בקווי בניין, צידי 85 ס"מ וצ"ל 3 מ' ו ואחורי 2 מ' וצ"ל 3 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160272 שדה אילן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תוספת 46.15 מ"ר לבית מגורים.
סה"כ מוצע+קיים = 139.67 מ"ר.
בכתובת : שדה אילן
גושים וחלקות:
גוש: 15136 חלקה: מגרש: 161
תיק בניין: 310161 מספר בקשה: 20160272
ע"י: בן לולו ערן
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין אחורי מוצע 4.50 מ' וצ"ל 5.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160262 כפר חיטים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 287.14 מ"ר.
בריכת שחיה בשטח 36 מ"ר.
הריסת בית קיים.
בכתובת : כפר חיטים
גושים וחלקות:
גוש: 15342 חלקה: 138 מגרש: 44
תיק בניין: 230044 מספר בקשה: 20160262
ע"י: חביב שלמה
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין אחורי לברכת שחיה פרטית – 1.20 מ' וצ"ל 3.00 מ'.
הקלה בגובה בית המגורים 7.90 מ' וצ"ל 7.00 מ' בגג שטוח ללא חריגה מהגובה
המותר לבניית בית עם גג רעפים.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160041 מצפה 22

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית מגורים +ממ"ד חדש בשטח של 188.47 מ"ר.
בית שני שטח קיים – 262.11 מ"ר.
סה"כ קיים+מוצע = 450.58 מ"ר.
בכתובת : מצפה 22
גושים וחלקות:
גוש: 15087 חלקה: 6 מגרש: 21 יעוד: מגורים
תיק בניין: 190022 מספר בקשה: 20160041
ע"י: בן שוהם יעקב
מהות ההקלה:
ניצול כל זכויות הבניה (450.00 מ"ר) בשתי יח' דיור (צ"ל 3 יח"ד).

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160168 שרונה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה לשימוש חורג כדלקמן:
שימוש חורג ל 3 שנים ממבנים חקלאיים בשטח 1883.72 מ"ר לשימוש בי"ס
לרכיבה בהיקף של עד %25 מנפח הפעילות.
שימוש חורג ל 3 שנים בקרקע חקלאית בשטח 4051 מ"ר לשימוש בי"ס לרכיבה
בהיקף של עד %25 מנפח הפעילות.
בכתובת : שרונה
גושים וחלקות:
גוש: 15296 חלקה: נחלה: 76 יעוד: חקלאי בנחלה
תיק בניין: 330076 מספר בקשה: 20160168
ע"י: קרישנר ענת
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160109 אילניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה לשימוש חורג כדלקמן:
שימוש חורג ממבנה חקלאי לחדר אוכל בשטח 51.9 מ"ר.
שימוש חורג מבית מגורים ל-2 יח' אירוח בשטח 114.75 מ"ר.
שינוי מבריכה פרטית לבריכה ציבורית. בשטח 50 מ"ר.
בניית ממ"מ. בשטח 47.7 מ"ר.
לגליזציה לתוספת מגורים ביח' א' בשטח של 67.90 מ"ר, סה"כ קיים + מוצע –
245.90 מ"ר.
הריסת יחידת אירוח בשטח של 84 מ"ר ופרגולות.
בכתובת : אילניה
גושים וחלקות:
גוש: חלקה: 95 ; 96 יעוד: מגורים;
גוש: 15140 חלקה: 94 מגרש: 411 יעוד: מגורים
תיק בניין: 100411 מספר בקשה: 20160109
ע"י: לור אליעזר
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160139 הזורעים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה לשימוש חורג כדלקמן:
שימוש חורג ל 5 שנים ממבנה מגורים למשרד אדריכלות בשטח של 83 מ"ר.
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15278 חלקה: 15 מגרש: 22 יעוד: מגורים בישוב כפרי
תיק בניין: 170022 מספר בקשה: 20160139
ע"י: וולפסון רותי
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160119 הזורעים

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:
בנית בית שני בנחלה בשטח של 335.78 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים 418.78 מ"ר.
בריכת שחיה בשטח 35.5 מ"ר.
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15278 חלקה: 15 מגרש: 22 יעוד: מגורים בישוב כפרי
תיק בניין: 170022 מספר בקשה: 20160119
ע"י: וולפסון רותי
מהות ההקלה:
בניית בית מגורים בשטח של 334.88 מ"ר וצ"ל עד 250 מ"ר ללא חריגה בסה"כ
זכויות הבניה בנחלה.
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160141 גבעת אבני

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:
תוספת בריכת שחיה פרטית בשטח 0.32 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 124 מגרש: 135 יעוד: מגורים
תיק בניין: 150135 מספר בקשה: 20160141
ע"י: כהן שירז
מהות ההקלה:
הקלה מקו בנין קדמי 20.1 מ' וצ"ל 5 מ'.
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160137 כפר קיש

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון"
בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:
בריכת שחיה פרטית בשטח של 32 מ"ר.
בכתובת : כפר קיש
גושים וחלקות:
גוש: 15364 חלקה: 6 מגרש: 74 יעוד: מגורים;
גוש: 15366 חלקה: 1
תיק בניין: 240074 מספר בקשה: 20160137
ע"י: פרץ אברהם
מהות ההקלה:
הקלה מגודל מגרש מנימלי 502 מ"ר וצ"ל 600 מ"ר.
הקלה מקו בניין צידי 10.1 מ' וצ"ל 00.4 מ'.
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית
גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה
לתכנון ולבניה גליל תחתון