20160769 הבנאי 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.שינויים פנימיים
2.שימוש חורג מתעשייה למועדון ספורט ביליארד למשך 5 שנים בשטח של 1065.90 מ"ר

כתובת: הבנאי 14 חולון גוש: 6784 חלקה: 24

על שם :אלי ארגמן תיק בניין מספר: 491300000 בקשה מספר : 20160769

2.שימוש חורג מתעשייה למועדון ספורט ביליארד למשך 5 שנים בשטח של 1065.90 מ"ר

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

201704552 ראובן ברקת 36

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 5 קומות על עמודים עבור 8 יח"ד מתוך 9 .

כתובת: ברקת ראובן 36 חולון גוש: 6043 חלקה: 1895

על שם :הדר רום בשם הדיירים תיק בניין מספר: 514400000 בקשה מספר : 20170455
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 תוספת של 6% משטח החלקה (522/9 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
 קו בניין קדמי 4.81 מ' לרחוב ברקת ראובן במקום 8.00 מ'.
 קו בניין קדמי 3.06 מ' לרחוב בר אילן במקום 6.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160599 הי"ד 17

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומה א+ יציאה למרפסת גג
+ שינויים פנימיים בקומת קרקע
+ תוספת בניה עבור חדר על הגג בשטח של 40 מ"ר
2.מתן הקלה של:
א. קו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'- עבור שיפור תכנון

כתובת: הי"ד 17 חולון גוש: 6043 חלקה: 1014

על שם :אוגלבו ליאח תיק בניין מספר: 262300100 בקשה מספר : 20160599
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
 קו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'- עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170413 רחל 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה לחידוש החלטת ועדה הכוללת:
1.תוספת בניה ותוספת ממ"ד ליח"ד אחד צמודת קרקע -בקשה מס' 20170412
2.שמוש חורג מ: מגורים ל:גן ילדים בשטח של 100 מ"ר לתקופה של 10 שנים -בקשה מס' 20170413
3.מתן הקלה של:
3.1 קו בניין קדמי לרח' רחל 2.10 מ' במקום 4.00 מ' עבור ממ"ד

כתובת: רחל 14 חולון גוש: 7174 חלקה: 71

על שם :טיבי חגית תיק בניין מספר: 240400000 בקשה מספר : 20170413

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
1 קו בניין קדמי לרח' רחל 2.10 מ' במקום 4.00 מ' עבור ממ"ד

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170104 צאלים 12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירות גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פיתוח וגידור.
תוספת 21 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 45 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: צאלים 12 חולון גוש: 7132 חלקה: 22

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 333800000 בקשה מספר : 20170104

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38:
• תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 12 יח"ד נוספות.
• סגירת הקומה המפולשת ויצירת 6 יח"ד נוספות.
• תוספת שטח ליח"ד הקימות.
• קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מזרח.
• קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב.
• קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• קו בנין אחורי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור בנית ממ"ד.
• תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 3 יח"ד נוספות.
• קו בניין צדדי 2.58 מ' במקום 3.00 מ' (נקודתי) עבור מרפסת פתוחה.

מתן הקלה של:
• גובה קומה מפולשת 2.72 מ' במקום 2.2 מ' (נטו).
• גובה פרגולה 3.35 מ' במקום 2.90 מ'.
• גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20150645 אח"י דקר 10,12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית + פנטהאוזים + ממ"דים + מרפסות פתוחות + תוספת דירות בקומה
המפולשת + הרחבת הלובי + הוספת מעליות + גידור, מתוקף תמ"א 38.
תוספת 14 יח"ד עבור בניין בן 4 קומות. סה"כ 30 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: אח"י דקר 10,12 חולון גוש: 7341 חלקה: 24

על שם :דוד אלישקוב ע"י ייפוי כוח תיק בניין מספר: 380206800 בקשה מספר : 20150645
1. הכוללות את ההקלות הבאות:

מתן הקלה של:
 קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון צפון.
 קו בניין אחורי 0.00 מ' במקום 6.00 מ' עבור מכפילי חניה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170106 קדושי קהיר 29

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 7 קומות עבור 28 יח"ד,בנין א'

כתובת: קדושי קהיר 29 חולון גוש: 7132 חלקה: 185

על שם :פריד רוני בשם הדיירים תיק בניין מספר: 339704500 בקשה מספר : 20170106

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. קו בניין 3.0 מ' במקום 5.0מ' למרפסות פתוחות בלבד לרחוב
3. תוספת של 6% משטח החלקה היחסי (מ"ר2633/יח"ד56 יח"ד) עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170458 חיים ויצמן 33

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה בקומה א' + תוספת חדרים בחלל הגג.
2.שינוי במחיצות פנים ותוספת שיפור מיגון.
3.מתן הקלה של:
א.תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
ב.הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

כתובת: ויצמן חיים 33 חולון גוש: 7175 חלקה: 105

על שם :עמבאלו לוי תיק בניין מספר: 171500000 בקשה מספר : 20170458

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170181 ההסתדרות 123

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.פרגולות בשטח של 37.54 מ"ר.
2.מתן הקלה של:
א. קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

כתובת: ההסתדרות 123 חולון גוש: 6021 חלקה: 570

על שם :לוי תקוה תיק בניין מספר: 111400000 בקשה מספר : 20170181

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160455 מפרץ שלמה 68/הר הצופים 38

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 9 קומות עבור 38 יח"ד.

כתובת: מפרץ שלמה 68 / הר הצופים 38 חולון גוש: 7314 חלקה: 101

על שם : נלי רוד תיק בניין מספר: 380217601 בקשה מספר : 20160455
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 תוספת של %5 משטח החלקה (5,771 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
 קו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170317 מקוה ישראל 10

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
שימוש חורג ממגורים למרפאת רופאה מומחה – נוירולוג לתקופה של 10 שנים

כתובת: מקוה ישראל 10 חולון גוש: 7167 חלקה: 225

על שם :פלכטר שלומה תיק בניין מספר: 383300000 בקשה מספר : 20170317

שימוש חורג ממגורים למרפאת רופאה מומחה – נוירולוג לתקופה של 10 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170372

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+מרתף + ממ"ד + חדר בגג רעפים+חניה , סה"כ 1 יחידות דיור

כתובת: גוש: 6799 חלקה: 45

על שם :פז ברוך תיק בניין מספר: 172200000 בקשה מספר : 20170372

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. גובה קומת קרקע מוצע :4.0 מ' מותר : 3.0 מ'
3. גדרות בנויים שלא עפ"י פרט עירוני
4. העברת 1.67% מקומה א' לקומת הקרקע

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160229 הגליל 7

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומות רביעית וחמישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש +
3 יח"ד בקומת הקרקע + הרחבת החנויות הקימות + תוספת 4 חדרי מדרגות ומעליות + מתקני חניה.
תוספת 23 יח"ד בבנין קיים בן 3 קומות. סה"כ 47 יח"ד.
2. הריסה חלקית של קומת העמודים וחדר על הגג.

כתובת: הגליל 7 חולון גוש: 7165 חלקה: 151

על שם :עו"ד אילן שלומוביץ' בשם הדיירים תיק בניין מספר: 18200000 בקשה מספר : 20160229

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
מתן הקלה של:

• עומק מתקן חניה 13.45 מ' במקום 6.50 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160786 הרוקמים 23

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה בן 8 קומות משרדים ומסחר.7 קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית .
2.הקמת 2 קומות מרתף לחניה ,חדר אשפה, מחסנים ,חדר טרפו' ומאגר מים.
3.בקומת הגג גנרטור, חדר משאבות ומאגר מים נוסף.
4.מתן הקלה של:
4.1 הקלה בגובה חלק מקומת הקרקע 6.85 מ' במקום 6.00 מ' להתאמת מפלסי הקומות מעל קומת הקרקע
למפלסי הקומות של הבניין הצמוד הנבנה בקו 0

כתובת: הרוקמים 23 חולון גוש: 6803 חלקה: 30

על שם :סימון שקורי חברה לבניין בע"מ תיק בניין מספר: 549000000 בקשה מספר : 20160786

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
.1 הקלה בגובה חלק מקומת הקרקע 6.85 מ' במקום 6.00 מ' להתאמת מפלסי הקומות מעל קומת הקרקע
למפלסי הקומות של הבניין הצמוד הנבנה בקו 0

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160603 עמוס 33

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+מרתף+חניה מקורה +פרגולה +חדר על הגג, סה"כ 1 יח"ד
2.הריסה

כתובת: עמוס 33 חולון גוש: 6019 חלקה: 202

על שם :צדקה תום תיק בניין מספר: 126400000 בקשה מספר : 20160603
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. 3. תוספת של 6% משטח החלקה היחסי (498/2מ"ר) עבור שיפור תכנון
3. 4. קו בניין אחורי 4.50מ' במקום 5.0 מ'(נקודתי)
4. 5. קו בניין צדדי (צפוני)2.70 מ' במקום 3.00 מ'
5. 6.גובה קומת קרקע מוצע:3.50 מ' מותר :3.0 מ'
6. 7.גדרות בנויים שלא עפ"י פרט עירוני
7. 8.גובה קומה א' מוצע: 3.15 מ' מותר :3.0 מ'
8. 9.פרגולה במסגרת בטון בקומת הגג

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170542 השריון 10

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+מרתף +מרפסת פתוחה +פרגולה +חניה מקורה , סה"כ 1 יח"ד
2.הריסת מבנה קיים

כתובת: השריון 10 חולון גוש: 6020 חלקה: 857

על שם :אליאסי יעקב תיק בניין מספר: 462800000 בקשה מספר : 20170542

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. העברת 6.12% מקומה א' לקומת הקרקע
3. קו בניין 2.40מ' במקום 4.0 מ' לפרגולה בלבד לרחוב הספורטאים
4. גובה קומת קרקע מוצע : 3.36 מ' מותר :3.0 מ'
5. גדרות בנויים שלא עפ"י פרט עירוני
6. קו בניין 3.55 מ' מ' במקום 4.0 מ' למרפסת פתוחה בלבד לרח' הספורטאים
7. קו בניין 4.60מ' מ' במקום 5.0מ' למרפסת פתוחה בלבד לרח' השיריון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170104 צאלים 12,14,18

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירות גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פיתוח וגידור.
תוספת 21 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 45 יח"ד.
2. .הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: צאלים 12,14,18 חולון גוש: 7132 חלקה: 22

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 333800000 בקשה מספר : 20170104

1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 12 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת ויצירת 6 יח"ד נוספות.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מזרח.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב.
 קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין אחורי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור בנית ממ"ד.
 תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 2 יח"ד נוספות.
 קו בניין צדדי 2.58 מ' במקום 3.00 מ' (נקודתי) עבור מרפסת פתוחה.

מתן הקלה של:
 גובה קומה מפולשת 2.72 מ' במקום 2.2 מ' (נטו).
 גובה פרגולה 3.35 מ' במקום 2.90 מ'.
 גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170061 יוסף ברץ 2

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה רביעית וחמישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירת גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + מכפילי חניה + פיתוח וגידור.
תוספת 9 יח"ד בבנין קיים בן 3 קומות. סה"כ 18 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.
כתובת: ברץ יוסף 2 חולון גוש: 6049 חלקה: 292

על שם :יחד החברה לתמ"א 38 בע"מ תיק בניין מספר: 350300000 בקשה מספר : 20170061

1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות רביעית וחמישית ויצירת 6 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת ויצירת יח"ד נוספת.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין קדמי 0.80 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית ממ"ד.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון צפון.
 קו בנין צידי0.75 מ' במקום 3.00 מ' עבור בניית ממ"ד לכיוון צפון.
 קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין צדדי 2.5 מ' במקום 5.00 מ' עבור בנית ממ"ד וחיזוק הבנין לכיוון דרום.
 תוספת קומה שישית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 2 יח"ד נוספות.

מתן הקלה של:
 גובה קומה מפולשת 2.70 מ' במקום 2.2 מ' (נטו).
 קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון צפון.
 גובה קומות ד' ו ה' 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.
 גובה קומה ו' 3.40 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170305 צאלים 28

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירות גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פיתוח וגידור.
תוספת 21 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 45 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: צאלים 28 חולון גוש: 7132 חלקה: 26

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 334100000 בקשה מספר : 20170305
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 12 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת ויצירת 6 יח"ד נוספות.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מזרח.
 ט. תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 3 יח"ד נוספות.

מתן הקלה של:
 גובה קומה מפולשת 2.67 מ' במקום 2.20 מ' (נטו).
 גובה פרגולה 3.35 מ' במקום 3.90 מ'.
 גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170104 צאלים 12,14,16

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירות גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פיתוח וגידור.
תוספת 21 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 45 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: צאלים 12,14,16 חולון גוש: 7132 חלקה: 22

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 333800000 בקשה מספר : 20170104

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 12 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת ויצירת 6 יח"ד נוספות.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מזרח.
 קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב.
 קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין אחורי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור בנית ממ"ד.
 תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 3 יח"ד נוספות.
מתן הקלה של:
 גובה קומה מפולשת 2.72 מ' במקום 2.2 מ' (נטו).
 גובה פרגולה 3.35 מ' במקום 2.90 מ'.
 גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160661 הגדוד העברי 12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה בקומת הקרקע וקומה א' + ממ"ד.
2.תוספת חדר על הגג.

כתובת: הגדוד העברי 12 חולון גוש: 7167 חלקה: 179

על שם :אורגד אילן דוד תיק בניין מספר: 285300000 בקשה מספר : 20160661

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (990/6 מ"ר) עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170074 העוגן 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה לבית צפוני השלמה לקוטג' + בניית ממ"ד בקומת הקרקע.
2.חלוקת קוטג' צפוני ל-2 יח"ד והשלמתו לקוטג' + הריסה.
3.חדר על הגג בחלל רעפים ומרפסות.

כתובת: העוגן 14 חולון גוש: 6043 חלקה: 1780

על שם :שוקרון עידית תיק בניין מספר: 357200000 בקשה מספר : 20170074

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (967/2מ"ר) עבור שיפור תכנון
• קו בניין אחורי 5.40 מ' במקום 6.00 מ'.
• קו בניין אחורי 2.90 מ' במקום 6.00 מ' לטובת ממ"ד.
• ניוד של 7% מקוטג' צפוני לקוטג' דרומי לטובת שיפור תכנון.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170319 הבנים 29

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומה א' (כולל שיפור מיגון)
+ שינויים פנימיים+ יציאה למרפסת גג+ מרפסת פתוחה בשטח של 12 מ"ר
+תוספת בניה עבור חדר על הגג בשטח של 40 מ"ר
2.מתן הקלה של:
א. הקלה מתכנית בניין עיר ח/ 394 טיפוס B עבור בניה שלא בהתאם למבנן
ב. קו בניין קדמי 4.87 מ' במקום 5.00 מ'- עבור מרפסת גג
ג. קו בניין אחורי 3.94 מ' במקום 5.00 מ'- עבור מרפסת פתוחה

כתובת: הבנים 29 חולון גוש: 7058 חלקה: 149

על שם :קטנוב אסי תיק בניין מספר: 201600401 בקשה מספר : 20170319

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
• הקלה מתכנית בניין עיר ח/ 394 טיפוס B עבור בניה שלא בהתאם למבנן
• קו בניין קדמי 4.87 מ' במקום 5.00 מ'- עבור מרפסת גג
• קו בניין אחורי 3.94 מ' במקום 5.00 מ'- עבור מרפסת פתוחה

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160320 התחיה 19

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
מחסנים בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + מכפילי חניה + פיתוח וגידור.
תוספת 30 יח"ד בבניין קיים בן 3 קומות. סה"כ 78 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.
כתובת: התחיה 19 חולון גוש: 6021 חלקה: 940

על שם :ניצנים בניין והשקעות בע"מ תיק בניין מספר: 368700500 בקשה מספר : 20160230
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 24 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת ויצירת מחסנים.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין קדמי 2.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין קדמי 0.27 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית ממ"ד.
 קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין אחורי 1.45 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית ממ"ד.
 תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 6 יח"ד נוספות.
מתן הקלה של:
 גובה קומה חמישית 3.80 מ' במקום 3.00 מ'.
 קו בניין קדמי 4.76 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון מערב.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון מזרח.
 קו בניין קדמי 4.76 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.
 גובה קומות שישית ושביעית 3.10 מ' במקום 3.00 מ'.
 גובה פרגולה 3.10 מ' במקום 2.70 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170086 שמשון 4

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הריסה+הקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+מרפסת פתוחה ,עבור 1 יח"ד

כתובת: שמשון 4 חולון גוש: 6017 חלקה: 116

על שם :גורביץ דנה תיק בניין מספר: 319600000 בקשה מספר : 20170086

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. קו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
3. גובה קומה 3.33 מ' במקום 3.0 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170062 המנור

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.בניית מבנה מעל 3 קומות מרתף הכולל קומת קרקע מסחרית +10 קומות משרדים+קומת גג טכני
2.שינויים במרתף ללא תוספת שטח
3.מתן הקלה של:
3.1 תוספת 3 קומות ל 8 הקומות המותרות לניצול זכויות הבניה
3.2 שטחי אחסנה בקומות מרתף 2- ו3- במקום שטחי מרתף שלא נוצלו לחניה

כתובת: המנור חולון גוש: 6805 חלקה: 22 ו21

על שם :קבוצת עזריאלי בע"מ תיק בניין מספר: 9999900067 בקשה מספר : 20170062

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
1 תוספת 3 קומות ל 8 הקומות המותרות לניצול זכויות הבניה
2 שטחי אחסנה בקומות מרתף 2- ו3- במקום שטחי מרתף שלא נוצלו לחניה

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170503 החרצית 3

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. שימוש חורג ממגורים לגן ילדים עבור 25 ילדים.

כתובת: החרצית 3 חולון גוש: 6869 חלקה: 97

על שם :נפתלי איריס תיק בניין מספר: 702800000 בקשה מספר : 20170503

1. הכוללת את השימושים החורגים האלה:
• שמוש חורג מ: מגורים ל: גן ילדים לתקופה של 5 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170504 סמטת הרוזמרין 4

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. שימוש חורג ממגורים לגן ילדים עבור 25 ילדים.

כתובת: סמטת הרוזמרין 4 חולון גוש: 6869 חלקה: 98

על שם :נפתלי מאיר ואיריס תיק בניין מספר: 702900000 בקשה מספר : 20170504

1. הכוללת את השימושים החורגים האלה:
• שימוש חורג מ: מגורים ל: גן ילדים לתקופה של 5 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170479 שדרות לוי אשכול 26

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.שימוש חורג מתאי סיכה וסככה קיימת בהיתר למסחר בשטח של 227.83 מ"ר לתקופה של 5 שנים
שנים
2.שימוש חורג ממשרד למסחר בשטח 13.53 מ"ר לתקופה 5 שנים
3.שימוש חורג משירותים למסחר בשטח 21.00 מ"ר לתקופה של 5 שנים

כתובת: שד' לוי אשכול 26 חולון גוש: 6989 חלקה: 26

על שם :שערי חולון תיק בניין מספר: 361300000 בקשה מספר : 20170479

שימוש חורג מתאי סיכה וסככה קיימת בהיתר למסחר בשטח של 227.83 מ"ר לתקופה של 5 שנים
שנים
2.שימוש חורג ממשרד למסחר בשטח 13.53 מ"ר לתקופה 5 שנים
3.שימוש חורג משירותים למסחר בשטח 21.00 מ"ר לתקופה של 5 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170309 הציונות 41

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 8 קומות עבור 31 יח"ד מתוך 32 יח"ד.

כתובת: הציונות 41 חולון גוש: 6043 חלקה: 1971

על שם :סימון פטיטו בשם הדיירים תיק בניין מספר: 414301200 בקשה מספר : 20170309

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין קדמי של 4.60 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.
• תוספת של 6% משטח החלקה (1697/32 מ"ר) עבור שיפור תכנון.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160109 צבי ש"ץ 53

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.חלוקת קוטג קיים ל-2 יח"ד + הריסה.
2.תוספת בניה עבור 2 יח"ד בקומות קרקע + א'.
3.תוספת בניה של ממ"ד ל-2 יח"ד בקומות קרקע + א'

כתובת: ש"ץ צבי 53 חולון גוש: 7164 חלקה: 128

על שם :יגודייב בן ציון תיק בניין מספר: 294900000 בקשה מספר : 20160109

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (232 מ"ר ) עבור שפור תכנון.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170146 הבקעה 17,19,21,23

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

תוספת בנייה
בקשה להיתר בניה הכוללת:
1 .תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש +
דירות גן + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פרגולות + מכפילי חניה + פיתוח וגידור.
תוספת 20 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 52 יח"ד.
2 .הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: הבקעה 17,19,21,23 חולון גוש: 7343 חלקה: 30

על שם :אור בן גרופ חברים הבקעה 17/19/21/23 תיק בניין מספר: 380207400 בקשה מספר : 20170146
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
יידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 16 יח"ד נוספות.
 תוספת קומה ז' בשטח מחצית הקומה שמתחתיה ויצירת 4 יח"ד נוספת.
 תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 קו בנין אחורי 0.00 מ' במקום 6.00 מ' עבור ממ"דים ומעלית.
 קו בנין צדדי 0.66 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב עבור ממ"דים
 קו בנין צדדי 0.35 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון דרום עבור ממ"דים
 קו בנין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב ודרום.

מתן הקלה של:
 גובה קומה טיפוסית 3.15 מ' במקום 3.00 מ'.
 קו בנין אחורי 0.78 מ' במקום 6.00 מ' עבור ביתן אשפה.
 גדר בנויה במלואה שלא על פי פרט עירוני.
 קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' לכיון רח' ירושלים עבור מכפיל חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' לכיון צפון עבור מכפיל חניה.
 קו בניין אחורי 1.38 מ' במקום 6.00 מ' עבור מכפיל חניה.
 קו בנין צדדי 1.93 מ' במקום 6.00 מ' עבור ביתן אשפה לכיוון דרום.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170275 האשל 7

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הריסת מבנה קיים ומחסן והקמת מבנה מגורים בן 2 קומות מעל
קומת קרקע חלקית +חדר על הגג+פרגולות +מרתף מחסנים

כתובת: האשל 7 חולון גוש: 6021 חלקה: 617

על שם :גדי אושרת תיק בניין מספר: 108200000 בקשה מספר : 20170275
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. תוספת של 6% משטח החלקה (508/2מ"ר) עבור שיפור תכנון
3. תוספת של 5% משטח החלקה (508/2 מ"ר) עבור תוספת מעלית
4. ביטול חלקי של קומת עמודים
5. קו בניין צדדי מזרחי מוצע:2.70 מ' במקום 3.00 מ'
6. קו בניין קדמי לרחוב האשל מוצע: 3.0 מ' במקום 5.0 מ' למרפסות פתוחות בלבד בקומות א' -ב'
7. גובה קומת קרקע מוצע :2.75 מ' מותר :2.20 מ'
8. גובה קומה טיפוסית מוצע :3.15 מ' מותר :3.0 מ'
9. פרגולות בקומת חדר על הגג במסגרת בטון שלא עפ"י פרט עירוני.
10. גדרות בנויים שלא עפ"י פרט עירוני
11. גובה פרגולות בגג 2.75 מ' במקום 2.50 מ

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20150018 ארבע ארצות

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.שמוש חורג במקלט ציבורי לשימוש דו תכליתי ל:מועדון תנועת נוער,משמר אזרחי,מרכז פעילות
העמותה, בית כנסת ,סטודיו לאומנות לתקופה של 10 שנים

כתובת: ארבע ארצות חולון גוש: 7126 חלקה: 120

על שם :עיריית חולון תיק בניין מספר: 515600000 בקשה מספר : 20150018

שימוש חורג במקלט ציבורי לשימוש דו תכליתי ל:מועדון תנועת נוער, משמר אזרחי, מרכז פעילות
העמותה, בית כנסת ,סטודיו לאומנות לתקופה של 10 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160720 יעקב מזא"ה 8

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומות חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + ממ"דים + תוספת דירות גג + מכפילי חניה
הרחבת הלובי, תוספת מעלית ומחסנים. תוספת 10 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 26 יח"ד.
2. .הריסה חלקית של קומת העמודים.
כתובת: מזא"ה יעקב 8 חולון גוש: 7166 חלקה: 265

על שם :דיקלה עשהאל התחדשות עירונית בע"מ תיק בניין מספר: 333200000 בקשה מספר : 20160720
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
יידוע לפי תמ"א 38 :
 תוספת קומות חמישית ושישית בקונטור הקומה הקיימת ויצירת 8 יח"ד נוספות.
 סגירת הקומה המפולשת להגדלת הלובי, שטחי שרות ומחסנים.
 קו בניין קדמי 1.90 מ' במקום 4.00 מ' בהמשך לבניין הקיים ולחיזוקו.
 תוספת קומת גג חלקית ויצירת 2 יח"ד נוספות.
 קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בניין צדדי 2.00 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון צפון.
 קו בניין צדדי 2.00 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון דרום.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון דרום עבור בניית ממ"דים.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון צפון עבור בניית ממ"דים.
מתן הקלה של:
 גובה קומה ז 3.20 מ' במקום 3.00 מ'.
 גובה קומות ה' ו ו' 3.50 מ' במקום 3.00 מ'.
 קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 4.00 מ' עבור מכפיל חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפיל חניה לכיוון דרום.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפיל חניה לכיוון צפון.
 גובה פרגולה 4.70 מ' במקום 2.90 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160254 יצחק הלוי 5

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. הגבהת מפלס 0.00 של הבנין ב 30 ס"מ בהתאם בנין הצמוד + הגבהת הבניין ב 51 ס"מ +
שינוי במאגר המים התת קרקעי, ללא שינויים בשטחים ובעיצוב הבנין.

כתובת: יצחק הלוי 5 חולון גוש: 7163 חלקה: 220

על שם :ג.א.ר.א.ת.אינטרנשיונל בע"מ תיק בניין מספר: 61600000 בקשה מספר : 20160254

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
יידוע לפי תמ"א 38:
• גובה הבניין 26.11 מ' במקום 25.60 מ' (הגובה המאושר בהיתר קודם).

מתן הקלה של:
• גובה קומת קרקע נטו 3.23 מ' במקום 2.70 מ' (הגובה המאושר בהיתר קודם).

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160649 מודיעין 15

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה עבור 1 יח"ד בכל הקומות + שינויים פנימיים.
2.שינויים בפיתוח והריסה.

כתובת: מודיעין 15 חולון גוש: 7174 חלקה: 59

על שם :קוגל רבקה תיק בניין מספר: 273100000 בקשה מספר : 20160649

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (574/3 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• תוספת של 5% משטח החלקה (547/3 מ"ר) עבור תוספת מעלית.
• קו בניין צדדי 2.54 מ' במקום 2.70 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160158 אליהו גולומב 62

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.שינויים פנימיים והוספת מרפסת בקומה א + תוספת חדר על הגג לקוטג' צמוד קרקע
2.שינויים בגדר קידמי +תוספת קירוי לחניה
3.מתן הקלה של:
3.1 בניית סככה לרכב שלא באזור מגורים א
3.2 קו בניין קידמי 0 במקום 5.00 מ' לרח' גולומב
3.3 קו בניין צדדי 0 במקום 3.00 מ'

כתובת: גולומב אליהו 62 חולון גוש: 7174 חלקה: 100

על שם :היללי שימי תיק בניין מספר: 242800000 בקשה מספר : 20160158

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
1 בניית סככה לרכב שלא באזור מגורים א
.2 קו בניין קידמי 0 במקום 5.00 מ' לרח' גולומב
.3 קו בניין צדדי 0 מ' במקום 3.00 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170203 שרה לוי תנאי 3

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים צמוד קרקע בן שתי קומות בקיר משותף
+ ממ"ד + מרתף+חניה מקורה
+ חדר על הגג + פרגולה, סה"כ 1 יח"ד

כתובת: שרה לוי תנאי 3 חולון גוש: 6874 מגרש: 344

על שם :פילוס שאול תיק בניין מספר: 9999900119 בקשה מספר : 20170203

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. קו בניין אחורי 5.40 מ' במקום 6.0מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20150794 ד"ר נח קפלינסקי 4

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בנייה לדירה בקומה א בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת עמודים + ממ"ד+מרפסת שמש
2.תוספת עמודים וקירות ממ"ד בקומת קרקע
3.מתן הקלה של:
3.1 תוספת של 6% משטח החלקה (1257/12 מ"ר) עבור שיפור תכנון
3.2 קו בניין צדדי לכיוון מזרח 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
3.3 קו בנין צדדי לכיוון מזרח לממד 1.70 מ' במקום 3.00 מ'
3.4 קן בנין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
כתובת: ד"ר קפלינסקי נח 4 חולון גוש: 6779 חלקה: 52

על שם :דרורי שירה תיק בניין מספר: 533300200 בקשה מספר : 20150794
1. כוללות את ההקלות הבאות:
תוספת של 6% משטח החלקה (1257/12 מ"ר) עבור שיפור תכנון
קו בניין צדדי לכיוון מזרח 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
קו בנין צדדי לכיוון מזרח לממד 1.70 מ' במקום 3.00 מ'
קן בנין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20160645 האורגים 21

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה א בביתן אחד במנה תעשיה קיים
2.מתן הקלה של:
2.1 גובה קומה א 2.25 מ' במקום 2.50 מ'

כתובת: האורגים 21 חולון גוש: 6786 חלקה: 21

על שם :ש.ד קליבנסקי אחזקות בע"מ תיק בניין מספר: 185000402 בקשה מספר : 20160645

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
1. גובה קומה א 2.25 מ' במקום 2.50 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170309 הציונות 41

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 8 קומות עבור 30 יח"ד מתוך 32 יח"ד.

כתובת: הציונות 41 חולון גוש: 6043 חלקה: 1971

על שם :סימון פטיטו בשם הדיירים תיק בניין מספר: 414301200 בקשה מספר : 20170309
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 קו בניין קדמי של 4.60 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.
 תוספת של 6% משטח החלקה (1697/32 מ"ר) עבור שיפור תכנון.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170216 השילוח 9

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומת קרקע + ממ"ד.

כתובת: השילוח 9 חולון גוש: 7342 חלקה: 37

על שם :דבוש אסף תיק בניין מספר: 380205500 בקשה מספר : 20170216

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (1653/24 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• קו בניין צדדי 1.26 מ' במקום 3.00 מ' לממ"ד.
• קו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170195 הראל 16

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה בקומת קרקע + ממ"ד.
2.תוספת בניה בקומה א'.
3.מתן הקלה של:
א. קו בניין קדמי 0.88 מ' במקום 4.00 מ' לצורך ממ"ד.

כתובת: הראל 16 חולון גוש: 7161 חלקה: 156

על שם :מירב ואלי כהן חסיד תיק בניין מספר: 45400000 בקשה מספר : 20170195

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין קדמי 0.88 מ' במקום 4.00 מ' לצורך ממ"ד.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20150987 משה רינת 24

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.הקמת מבנה מגורים בן 12 קומות מעל קומת עמודים מפולשת בחלקה
הכוללת 2 דירות גן +חדר פעילות ומחסנים בקומה 1+מרתף חניות ומחסנים ,סה"כ 40 יח"ד
2. אירגון אתר הכולל דיפון וחפירה

כתובת: משה רינת 24 חולון גוש: 6874 חלקה:

על שם :ב.ביתן ,יובל סמיט תיק בניין מספר: 9999900170 בקשה מספר : 20150987

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. .גובה קומת קרקע מוצע :3.40 מ' מותר 3.20 מ'
3. 5. גובה קומות 9-12 מוצע:3.50 מ' מותר :3.20 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170257 ביאליק 109

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה שלישית ורביעית חלקית מתוקף תמ"א 38 + ממ"דים + מרפסות שמש + דירת גן
+ חלוקת 2 יח"ד בקומה א' וב' קימות ל 4 יח"ד + מחסנים במרתף +
הרחבת הלובי ותוספת מעלית + מכפילי חניה + פרגולות + פיתוח וגידור.
תוספת 7 יח"ד בבנין קיים בן 2 קומות. סה"כ 9 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: ביאליק 109 חולון גוש: 6740 חלקה: 271

על שם :יליזרוב תמרה תיק בניין מספר: 413000000 בקשה מספר : 20170257

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38:
• תוספת קומות שלישית ורביעית (חלקית) ויצירת 4 יח"ד נוספות.
• סגירת הקומה המפולשת ויצירת יח"ד נוספת.
• תוספת שטח ליח"ד הקימות.
• קו בנין אחורי 2.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית ממ"ד.
• קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• קו בנין צידי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור בניית ממ"ד ומעלית לכיוון צפון.
• קו בנין צידי (חלקי) 2.20 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון צפון.
• קו בנין צידי ( חלקי) 2.50 מ' במקום 3.00 מ' עבור מרפסת פתוחה לכיוון דרום

מתן הקלה של:
• 40% הקלה בקו בניין קדמי למרפסות פתוחות.
• בניית גדרות בבניה מלאה שלא ע"פ פרט עירוני.
• קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון דרום
• גובה קומה ג' 3.15 מ' במקום 3.00 מ'.
• גובה קומה ד' 3.59 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170076 דובנוב 32

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומה א' כולל ממ"ד +מרפסת פתוחה
שינויים בחדר על הגג+פרגגולה +מדרגות חיצוניות נספות לבנין .
2.מתן הקלה של:
3.תוספת של 1% משטח החלקה היחסי (676מ"ר) עבור שיפור תכנון

כתובת: דובנוב 32 חולון גוש: 6779 חלקה: 12

על שם :בר מוחה אורן תיק בניין מספר: 188100000 בקשה מספר : 20170076

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. .תוספת של 1% משטח החלקה היחסי (676מ"ר) עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20150958 עמק איילון 13

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1 .הקמת מבנה מגורים בן 2 קומות מעל קומת קרקע + דירת גן, מתוקף תמ"א 38 +
חדר על הגג + ממ"דים + מרפסות פתוחות + פיתוח. סה"כ 3 יח"ד.
2 .הריסת מבנה קיים.
כתובת: עמק איילון 13 חולון גוש: 7161 חלקה: 148

על שם :פרץ נתנאל תיק בניין מספר: 307700100 בקשה מספר : 20150958
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
יידוע מתוקף תמ"א 38 :
 תוספת שטח לכל יח"ד קיימת.
 סגירת קומת העמודים ויצירת 1 יח"ד נוספת.
 קו בניין אחורי 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.
 קו בנין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
מתן הקלה של:
 קו בנין קדמי 2.40 מ' במקום 4.00 מ' עבור מרפסות פתוחות.
 גובה קומת קרקע 2.70 מ' במקום 2.20 מ' נטו.
 גובה קומה א' 3.10 מ' במקום 3.00 מ'.
 גובה קומה ב' 3.15 מ' במקום 3.00 מ'.
 תוספת של 6% משטח החלקה (263 מ"ר) עבור שיפור תכנון
 תוספת של 5% משטח החלקה (263 מ"ר) עבור תוספת מעלית.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170106 קדושי קהיר 29

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 7 קומות עבור 28 יח"ד,בנין א'
2.מתן הקלה של:
3. קו בניין 3.0 מ' במקום 5.0מ' למרפסות פתוחות בלבד לרחוב

כתובת: קדושי קהיר 29 חולון גוש: 7132 חלקה: 185

על שם :פריד רוני בשם הדיירים תיק בניין מספר: 339704500 בקשה מספר : 20170106

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
2. קו בניין 3.0 מ' במקום 5.0מ' למרפסות פתוחות בלבד לרחוב

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170016 מעלות 2-4

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1 .תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש +
דירות גן + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פרגולות + מכפילי חניה + פיתוח וגידור.
תוספת 24 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 56 יח"ד.
2 .הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: מעלות 4 -2 חולון גוש: 6019 חלקה: 380

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 435500500 בקשה מספר : 20170016
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:

 יידוע לפי תמ"א 38 :
 א. תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 16 יח"ד נוספות.
 ב. תוספת קומה ז' בשטח מחצית הקומה שמתחתיה ויצירת 4 יח"ד נוספת.
 ג. תוספת שטח ליח"ד הקימות.
 ד. קו בנין קדמי 2.75 מ' במקום 6.00 מ' לכיון רח' מעלות.
 ה. קו בנין קדמי 2.75 מ' במקום 6.00 מ' עבור בניית ממ"ד לכיוון רח' מעלות.
 ו. קו בנין קדמי 1.50-3.00 מ' במקום 6.00 מ' עבור בניית ממ"דים וחיזוקים לכיוון רח' ירושלים.
 ז. קו בנין צדדי 2.00 מ' במקום 5.00 מ' לכיוון מזרח
 ח. קו בנין צדדי 1.68 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית ממ"דים לכיוון מזרח.
 ט. סגירת הקומה מפולשת ובניית 4 יח"ד נוספות

 .מתן הקלה של:
 א. גובה קומה טיפוסית 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.
 ב. גובה קומת קרקע 2.70 מ' במקום 2.20 מ' (נטו).
 ג. גובה פרגולה 3.18 מ' במקום 2.70 מ'.
 ד. קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' לכיוון מזרח עבור מכפיל חניה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון