20173582 לוי 2, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 4991 מס' בקשה: 20173582

בגוש: 10444 חלקה: 1842 מגרש:

רחוב: רחוב לוי 2, קריית ים

שם מבקש: דוידוב דוד

מהות הבקשה:

תוספת בניה עפ"י סטנדרט (ק/304), ממ"ד, מצללה לכיוון רח' יהודה ומצללה בחריגה מקו בנין לכיוון רח' צה"ל לבנין בן 2 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין צדי עפ"י נספח בינוי תב"ע ק/304.

חריגה מקו בנין כולו לכיוון רח' צה"ל עבור מצללה מחומר קשיח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173541 סולד רוברט 1, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 6086 מס' בקשה: 20173541

בגוש: 10444 חלקה: 1339 מגרש:

רחוב: רחוב סולד רוברט 1 , קריית ים

שם מבקש: איידלשטיין יעקב וברכה באמצעות פאפורה ענת

מהות הבקשה:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שינוי חזית ושמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למרפאת שיניים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173542 לכיש, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 402011 מס' בקשה: 20173542

בגוש: 10424 חלקה: 35 מגרש: 7

רחוב: רחוב לכיש , קריית ים

שם מבקש: מאמא מרי בע"מ (איגור)

מהות הבקשה:

תוספת בניה למבנה תעשייתי כולל קומה נוספת, גלריה ומדרגות חיצוניות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.20 מ' מקו בנין צדי עבור מעלית משא ומדרגות חירום.

תוספת קומה תוך יישור קו עם קומה קיימת בהיתר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173543 קרן קיימת לישראל 60, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 4579 מס' בקשה: 20173543

בגוש: 11590 חלקה: 182 מגרש:

רחוב: רחוב קרן קיימת לישראל 60 , קריית ביאליק

שם מבקש: סולומון רוני

מהות הבקשה:

תוספת בניה הכוללת ממ"ד, גזוזטרה בחריגה מקו בנין אחורי, שינוי מיקום הכניסה וביטול הכניסה מחדר מדרגות משותף. בניה על הגג ומרפסת גג חלקה מקורה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2 מ' מקו בנין אחורי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173527 נתיב רמז 3, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 8871 מס' בקשה: 20173527

בגוש: 11577 חלקה: 10 מגרש:

רחוב: רחוב נתיב רמז 3, קריית מוצקין

שם מבקש: לאה זרת

מהות הבקשה:

תוספת בניה ופיצול בניה קיימת בקומת קרקע (ספריה), הפיכתה ל-2 יח"ד, הוספת 2 ממ"דים ו-2 מחסנים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה מקו בנין קדמי עבור ממ"ד (דרומי) תוך ישור קו עם ממ"ד מאושר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173525 שדרות ויצמן 79, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 532017 מס' בקשה: 20173525

בגוש: 11590 חלקה: 135 מגרש: 11590_20

רחוב: שד' ויצמן 79, קריית ביאליק

שם מבקש: אילת דיין

מהות הבקשה:

הקמת מבנה דו קומתי נוסף במגרש עבור יח"ד אחת הכולל חניה מקורה ומצללה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173318 שדרות ויצמן 10, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללשימוש חורג.
תיק בנין: 328650 מס' בקשה: 20173318

בגוש: 10428 חלקה: 132 מגרש:

רחוב: רחוב שד' ויצמן 10 , קריית מוצקין

שם מבקש: לאוניד ריבן

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173286 יוסי בנאי, משכנות האומנים, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 262016 מס' בקשה: 20173286

בגוש: 10426 חלקה: 638 מגרש: 801

רחוב: רחוב בנאי יוסי , קריית מוצקין, שכונה: משכנות האומנים

שם מבקש: צרפתי שמעון בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת מבנה בן 23 קומות מעל קומת לובי גבוהה וקומת מרתף – 98 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה במס' החניות במרתף עפ"י התקן החדש (1.5-0.5) 0.68% בלבד תוך איזון סך החניות הסופי.

ההקלות הרשומות מטה המבוקשות פורסמו בעבר וחלות על בקשה זו:

1. הקלה של 16 יח"ד המהוות 19.5% ממס' יחה"ד המותר.

2. הקלה של 2 קומות ממס' הקומות המותר.

3. הגבהת המבנה לגובה 76.5 מ' במקום 70 מ' עפ"י תב"ע ק/408.

4. הקלה של 1344.0 מ"ר עפ"י צו השעה.

5. ניוד שטחי שרות (1030.0 מ"ר) ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

6. הקלה ל-5 יח"ד בקומה במקום 4 עפ"י תב"ע ק/408.

7. חריגה של 1 מ' המהווה 8% מקו בנין צדדי.

8. חריגה של 4 מ' מקו בנין קדמי – רצועת גינון לטובת חניה ורמפה.

9. הגדלת תכסית המבנה ל-19.1% במקום 18% עפ"י הוראת השעה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173278 יוסף 8, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 922017 מס' בקשה: 20173278

בגוש: 10445 חלקה: 132 מגרש: 10445_13

רחוב: יוסף 8, קריית ביאליק

שם מבקש: אזריאל אלונה

מהות הבקשה:

הקמת מבנה מגורים בן 3 קומות מעל קומת מרתף – 5 יח"ד ובריכה פרטית.

מבנה קיים יהרס.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

תוספת שטח של 101.65 מ"ר עפ"י צו השעה.

חריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי ואחורי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור בריכה פרטית.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173248 גרושקביץ 39, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 112014 מס' בקשה: 20173248

בגוש: 11570 חלקה: 73 מגרש: 11570_20

רחוב: רחוב גרושקביץ 39, קריית מוצקין

שם מבקש: גליה ארז'ואן

מהות הבקשה:

פיצול 2 יח"ד במבנה בן 5 יח"ד. הוספת בניה הכוללת תוספת בניה, 2 ממ"דים, גזוזטרה ומדרגות חיצוניות ליח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של יח"ד אחת ממס' יחה"ד המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20173052 גן העצמאות 7, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 49456 מס' בקשה: 20173052

בגוש: 10428 חלקה: 234 מגרש:

רחוב: רחוב גן העצמאות 7 , קריית מוצקין

שם מבקש: אדרי משה

מהות הבקשה:

תוספת בניה בקומה ב' ותוספת קומה עבור יח"ד אחת לבנין בן 2 קומות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של קומה אחת ממס' הקומות המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172912 גרושקביץ 3, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 12971 מס' בקשה: 20172912

בגוש: 11570 חלקה: 45 מגרש:

רחוב: רחוב גרושקביץ 3, קריית מוצקין

שם מבקש: המאירי נעם

מהות הבקשה:

תוספת ממ"ד בחריגה מקו בנין קדמי בקומת קרקע לבנין בן 3 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 3.2 מ' מקו בנין קדמי עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172816 רוברט סולד 12, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 18662 מס' בקשה: 20172816

בגוש: 10444 חלקה: 200 מגרש:

רחוב: רחוב סולד רוברט 12 , קריית ים

שם מבקש: מזרחי יעקב

מהות הבקשה:

תוספת ממ"ד בחזית אחורית בקומה א' בחריגה מהמרווח בין מבנים לבנין בן 4 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מהמרווח בין מבנים עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172747 חבצלת 4, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 30955 מס' בקשה: 20172747

בגוש: 11554 חלקה: 195 מגרש:

רחוב: רחוב חבצלת 4 , קריית ביאליק

שם מבקש: מירי גרונפלד

מהות הבקשה:

תוספת בניה הכוללת ממ"ד בחריגה מהמרווח בין מבנים ומחסן בקומת קרקע לבנין בן 2 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מהמרווח בין מבנים במגרש עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172529 פטל 8, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 442006 מס' בקשה: 20172529

בגוש: 10431 חלקה: 247 מגרש: 93

רחוב: רחוב פטל 8, קריית ביאליק

שם מבקש: שי עגיל

מהות הבקשה:

הוספת מצללה בחריגה מקו בנין קדמי כולו, מדרגות כניסה חיצוניות ושינוי מיקום החניה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172527 קרן היסוד 27, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 24462 מס' בקשה: 20172527

בגוש: 11555 חלקה: 123 מגרש:

רחוב: רחוב קרן היסוד 27, קריית ביאליק

שם מבקש: אריאלה שרון שמר

מהות הבקשה:

הוספת גזוזטרה תלויה מפלדה בקומה ב' בחריגה מקו בנין קדמי לבנין בן 3 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172528 הפלמ"ח 36, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 16454 מס' בקשה: 20172528

בגוש: 11550 חלקה: 34 מגרש:

רחוב: רחוב הפלמ"ח 36, קריית ביאליק

שם מבקש: חייט יעקב

מהות הבקשה:

הוספת גזוזטרה בחריגה מקו בנין קדמי ומדרגות לכניסה נפרדת בקומה א' עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172437 יששכר 12, ככר לוי אשכול, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 92859 מס' בקשה: 20172437

בגוש: 10428 חלקה: 280 מגרש:

רחוב: רחוב יששכר 12 , שכונה: ככר לוי אשכול , קריית מוצקין

שם מבקש: שלומי אברהם

מהות הבקשה:

הוספת פתח יציאה נוסף ושמוש חורג בחלק מיח"ד בקומת קרקע כמספרה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג בחלק מיח"ד ממגורים למספרה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172408 רנ"ס 9, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 50464 מס' בקשה: 20172408

בגוש: 11564 חלקה: 102 מגרש:

רחוב: רחוב רנ"ס 9 , קריית מוצקין

שם מבקש: מילוא דורין – ע"י אריקה סימוביץ

מהות הבקשה:

תוספת גזוזטרה תלויה מפלדה בחריגה מקו בנין קדמי, כולל השלמת חזית אחידה במבנה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 1.2 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172245 גרושקביץ 8, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 29881 מס' בקשה: 20172245

בגוש: 11564 חלקה: 16 מגרש:

רחוב: רחוב גרושקביץ 8, קריית מוצקין

שם מבקש: משה שולשטיין

מהות הבקשה:

הוספת 2 ממ"דים ו-2 גזוזטראות בחריגה מקו בנין קדמי הכוללת השלמת חזית אחידה במבנה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.9 מ' מקו בנין קדמי עבור ממ"דים והקלה לחריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40%

מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172122 קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 552016 מס' בקשה: 20172122

בגוש: 10160 חלקה: 10 מגרש: 31

רחוב: קריית ביאליק

שם מבקש: סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת 2 מבני מגורים מעל 2 קומות מרתף.

אחד בן 23 קומות ושני בן 25 קומות (כולל קומת לובי גבוהה) – 230 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בתקן החניה ל-1 חניה ליח"ד במקום 1.75 חניה ליח"ד (עפ"י ק/425) עבור 12 יח"ד.

הקטנות שנבנות עפ"י הוראת צו השעה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172124 הרב קוק 63, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 17474 מס' בקשה: 20172124

בגוש: 11563 חלקה: 38 מגרש:

רחוב: רחוב הרב קוק 63, קריית מוצקין

שם מבקש: חלמיש חי

מהות הבקשה:

תוספת מצללה בקומת קרקע בחריגה מקו בנין צדדי.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדדי כולו עבור מצללה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172109 יחיעם 6, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 12962 מס' בקשה: 20172109

בגוש: 10444 חלקה: 275 מגרש:

רחוב: רחוב יחיעם 6 , קריית ים

שם מבקש: יואב צדוק

מהות הבקשה:

תוספת בניה בקומת קרקע הכוללת ממ"ד בחריגה מקו בנין לכוון רח' יחיעם ומצללות בחצר עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 1.4 מ' מקו בנין לכוון רחוב יחיעם עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171905 מנחם בגין 22, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 7192 מס' בקשה: 20171905

בגוש: 10421 חלקה: 46 מגרש: 47

רחוב: רחוב בגין מנחם 22, קריית מוצקין

שם מבקש: מאירסון אורנה

מהות הבקשה:

תוספת בריכת שחיה פרטית (לא מקורה) וג'קוזי בחצר בחריגה מקו בנין קדמי וצדדי כולו.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין קדמי וצדדי כולו עבור בריכת שחיה וג'קוזי.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171835 העצמאות 3, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 72566 מס' בקשה: 20171835

בגוש: 10444 חלקה: 302 מגרש:

רחוב: רחוב העצמאות 3 , קריית ים

שם מבקש: מנחם לוי

מהות הבקשה:

תוספת קומה (קומה ב'), שינויי פנים וחזיתות בקומה א' עבור יח"ד אחת לבנין בן 2 קומות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של קומה ממס' הקומות המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171836 רוברט סולד 6, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 75858 מס' בקשה: 20171836

בגוש: 10444 חלקה: 192 מגרש:

רחוב: רחוב סולד רוברט 6, קריית ים

שם מבקש: דוד דרוקמן

מהות הבקשה:

תוספת בניה בקומה א' כוללת ממ"ד וגזוזטראות בחריגה מקוי בנין עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה מקו בנין עבור תוספת בניה המיישרת קו עם בניה קיימת במבנה, חריגה של 1.81 מ' מקו בנין לכוון רח' שד' הרצל וחריגה של 1.2 מ' מקו בנין לכוון שביל מייסדים עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס

פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171839 הילדים 18, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 8554 מס' בקשה: 20171839

בגוש: 10428 חלקה: 137 מגרש:

רחוב: רחוב הילדים 18 , קריית מוצקין

שם מבקש: צדוק יעקב

מהות הבקשה:

תוספת בניה בקומה א' כוללת מחסן וגזוזטרה מקורה.

תוספת בניה על הגג עם מרפסת גג חלקה מקורה וממ"ד בחריגה מקו בנין אחורי עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 1.6 מ' מקו בנין אחורי עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171808 הערמונים 17, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 4279 מס' בקשה: 20171808

בגוש: 11529 חלקה: 115 מגרש:

רחוב: רחוב הערמונים 17, קריית ביאליק

שם מבקש: גנדלין לאה

מהות הבקשה:

הוספת 6 גזוזטראות וגגון בקומה ג' בחריגה מקו בנין קדמי לבנין קיים בן 4 קומות מעל קומת עמודים – 7 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 0.84מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171809 יפה ירקוני 5, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 312012 מס' בקשה: 20171809

בגוש: 10426 חלקה: 595 מגרש: 103

רחוב: רחוב ירקוני יפה 5 , קריית מוצקין

שם מבקש: אלכסיי רומנוב

מהות הבקשה:

תוספת מצללה בקומת קרקע בחריגה מקו בנין קדמי כולו לבנין בן 3 קומות – 6 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין קדמי כולו והקלה לשינויי גוון (צבע חום במקום לבן) בניגוד לתנאים מרחביים עבור מצללה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171744 התאנים 12, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 19174 מס' בקשה: 20171744

בגוש: 11531 חלקה: 158 מגרש:

רחוב: רחוב התאנים 12, קריית ביאליק

שם מבקש: בעלי הדירות

מהות הבקשה:

הוספת 12 גזוזטראות בחריגה מקו בנין קדמי (חזית מזרחית) והוספת 13 גזוזטראות בחזית מערבית לבנין קיים בן 8 קומות מעל קומת עמודים – 32 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינן בולטות מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171628 משה גושן 4, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 27155 מס' בקשה: 20171628

בגוש: 11562 חלקה: 77 מגרש:

רחוב: רחוב שד' גושן משה 4, קריית מוצקין

שם מבקש: תמיר נעמי

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171629 הרקפת 3, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 70258 מס' בקשה: 20171629

בגוש: 10428 חלקה: 364 מגרש:

רחוב: רחוב הרקפת 3 , קריית מוצקין

שם מבקש: ויס יקותיאל

מהות הבקשה:

תוספת קומה (קומה ד') ושינויי פנים בקומה ג' עבור יח"ד אחת לבנין בן 4 קומות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של קומה אחת ממס' הקומות המותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170630 דרך עכו 41, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 122007 מס' בקשה: 20171630

בגוש: 11562 חלקה: 112 מגרש:

רחוב: רחוב דרך עכו 41 , קריית מוצקין

שם מבקש: אושרי פיציק

מהות הבקשה:

פיצול יח"ד קיימת בקומה ב' ל-2 יח"ד בבנין בן 3 קומות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לפיצול יח"ד קיימת ל-2 יח"ד במבנה בן 3 קומות (24 יח"ד).

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171631 דרך עכו 90, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 65965 מס' בקשה: 20171631

בגוש: 10431 חלקה: 5 מגרש:

רחוב: רחוב דרך עכו 190, קריית ביאליק

שם מבקש: ריקי ברק

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171633 הרב קוק 16, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 17135 מס' בקשה: 20171633

בגוש: 11583 חלקה: 21 מגרש:

רחוב: רחוב הרב קוק 16, קריית מוצקין

שם מבקש: אורלי נחום

מהות הבקשה:

תוספת ממ"ד בחריגה מקו בנין צדדי, שינויי פנים, חזיתות ושינוי מיקום כניסה עבור יח"ד אחת בקומת קרקע.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדדי כולו עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171560 קרן היסוד 22, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 292009 מס' בקשה: 20171560

בגוש: 11535 חלקה: 28 מגרש:

רחוב: רחוב קרן היסוד 22, קריית ביאליק

שם מבקש: דדוש ששון

מהות הבקשה:

הגדלת גלריה, שינויי פנים ושמוש חורג מחנות (גלריה) כמשרד נפרד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש בחלק מחנות כמשרד נפרד (גלריה).

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171422 שמעון 2, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 31272 מס' בקשה: 20171422

בגוש: 10444 חלקה: 1300 מגרש: 577

רחוב: רחוב שמעון 2, קריית ים

שם מבקש: לוי רונן

מהות הבקשה:

תוספת בניה בקומת קרקע הכוללת ממ"ד עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה מקו בנין צדי עבור ממ"ד. שינוי מיקום תוספת בניה מנספח הרחבת הדיור של תב"ע ק/304.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171423 יהודה הלוי 23, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 62057 מס' בקשה: 20171423

בגוש: 10428 חלקה: 176 מגרש:

רחוב: רחוב יהודה הלוי 23, קריית מוצקין

שם מבקש: כדורי שלם

מהות הבקשה:

תוספת ממ"ד בחריגה מקו בנין קדמי ומשטח חניה לא מקורה עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין קדמי כולו עבור ממ"ד לכוון רח' החשמונאים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171294 קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 552016 מס' בקשה: 20171294

בגוש: 10160 חלקה: 10 מגרש: 31

רחוב: קריית ביאליק

שם מבקש: סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון מסילות בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת 2 מבני מגורים מעל 2 קומות מרתף.

אחד בן 23 קומות ושני בן 25 קומות (כולל קומת לובי גבוהה) – 230 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 24 יח"ד המהוות 11.65% ממס' יחה"ד המותר.

הקלה של 2 קומות במבנה ב'.

הקלה של 2023.2 מ"ר עפ"י צו השעה.

הקלה לשטח ממוצע ליח"ד – 116.0 מ"ר במקום 120.0 מ"ר כנדרש בתב"ע ק/425.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171289 מורן 11, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 252009 מס' בקשה: 20171289

בגוש: 10421 חלקה: 158 מגרש: 42

רחוב: רחוב מורן 11 , קריית ים

שם מבקש: ירוסקי מיכאל משה

מהות הבקשה:

הקמת מבנה מגורים בודד בן 2 קומות מעל קומת מרתף עם בריכת שחיה בחצר.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור בריכת שחיה פרטית לא מקורה.

2. חריגה של 1.8 מ' מקו בנין אחורי ו-1.38 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע

הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

3. חריגה של 10% מקוי בנין צידיים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171290 עפרוני 10, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 22980 מס' בקשה: 20171290

בגוש: 10422 חלקה: 84 מגרש: 21

רחוב: רחוב עפרוני 10 , קריית ביאליק

שם מבקש: טקלה יצחק מאיר

מהות הבקשה:

הוספת ממ"ד עבור יח"ד אחת בקומה ב' עפ"י תכנית אב מאושרת – בחריגה מקווי בנין.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. חריגה מהמרווח בין מבנים (שיסגר במידה ויבנה ממ"ד נגדי).

2. חריגה של 0.77 מ' מקו בנין קיים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171177 סביון 17, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 55584 מס' בקשה: 20171177

בגוש: 10425 חלקה: 54 מגרש: 24

רחוב: רחוב סביון 17, קריית ים

שם מבקש: חייס אריה

מהות הבקשה:

תוספת בריכת שחיה פרטית (לא מקורה) בחצר בחריגה מקו בנין צדדי וקדמי כולו.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדדי וקדמי כולו עבור בריכת שחיה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171163 הגדוד העברי 4, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 6586 מס' בקשה: 20171163

בגוש: 10428 חלקה: 170 מגרש:

רחוב: רחוב הגדוד העברי 4, קריית מוצקין

שם מבקש: לונדון יפה

מהות הבקשה:

הוספת ממ"ד בקומת קרקע בחריגה מקו בנין צדי כולו עבור משרד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדי כולו עבור ממ"ד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171165 קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 162017 מס' בקשה: 20171165

בגוש: 10160 חלקה: 9 מגרש: 29

רחוב: קריית ביאליק

שם מבקש: נועם סהר חב' לבניה בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת מבנן הכולל 6 מבנים בני 3 קומות – קומה אחרונה עם חלל כפול.

5 מבנים מעל קומת מרתף ואחד צמוד קרקע – 34 יח"ד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה של 8 יח"ד המהוות 30% ממס' יחה"ד המותר.

2. הקלה בשטח ממוצע לדירה 122.32 מ"ר במקום 160.0 מ"ר כנדרש עפ"י תב"ע ק/425.

3. הקלה של 0.6 מ' בגובה המבנה 11.60 מ' במקום 11.0 מ' כנדרש עפ"י תב"ע ק/423.

4. הקלה ל-6 מבנים במגרש במקום 5 הנדרשים עפ"י תב"ע ק/425.

5. שינוי באופי הדירות – קומה עליונה חד קומתית עם חלל כפול ולא דופלקס וקומת קרקע עם חלל כפול.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171068 שדרות משה גושן 34, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 35563 מס' בקשה: 20171068

בגוש: 11562 חלקה: 50 מגרש:

רחוב: רחוב שד' גושן משה 34, קריית מוצקין

שם מבקש: אמר אלי

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למסחר.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למסחר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20171069 מנשה 19, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.

תיק בנין: 30678 מס' בקשה: 20171069

בגוש: 11529 חלקה: 132 מגרש:

רחוב: רחוב מנשה 19 , קריית ביאליק

שם מבקש: ינון סגל – נציג המבקשים

מהות הבקשה:

תוספת 6 גזוזטראות בחזית קדמית ו-3 ממ"דים בחריגה מקו בנין צדי לבנין בן 4 קומות מעל קומת עמודים – סה"כ 7 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.27 מ' מקו בנין צדי עבור ממ"דים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170951 הגפן 24, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 12771 מס' בקשה: 20170951

בגוש: 11535 חלקה: 229 מגרש:

רחוב: רחוב הגפן 24, קריית ביאליק

שם מבקש: אייל רוזנר

מהות הבקשה:

תוספת ממ"ד בחריגה מקו בנין צדי כולו עבור משרד בקומת קרקע לבנין בן 3 קומות מעל קומת עמודים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה מקו בנין צדי כולו עבור משרד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170952 קרן היסוד 3, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 242014 מס' בקשה: 20170952

בגוש: 11555 חלקה: 66 מגרש:

רחוב: רחוב קרן היסוד 3, קריית ביאליק

שם מבקש: חליבה יצחק

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למשרד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומת קרקע למשרד.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170941 הזית 5, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 90268 מס' בקשה: 20170941

בגוש: 10428 חלקה: 323 מגרש:

רחוב: רחוב הזית 5, קריית מוצקין

שם מבקש: אדרי שונית

מהות הבקשה:

תוספת בניה הכוללת קומה נוספת, מחסן בחצר ובריכת שחיה פרטית עבור יח"ד אחת במבנה דו משפחתי.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה מקו בנין אחורי כולו עבור הקמת ממ"ד.

חריגה מקו בנין אחורי עבור תוספת הבניה – מיישרת קו עם בניה קיימת.

חריגה מקו בנין צדי כולו עבור בריכת שחיה פרטית.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170836 הערמונים, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה לשימוש חורג.
תיק בנין: 432017 מס' בקשה: 20170836

בגוש: 11530 חלקה: 56 מגרש: 11530_20

רחוב: הערמונים , קריית ביאליק

שם מבקש: עיריית ק. ביאליק

מהות הבקשה:

סלילת מגרש חניה ציבורי עבור כלי רכב פרטיים ומשאיות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג בחלק משצ"פ למגרש חניה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה