20170372 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים:
תוספת 89.66 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים=258.13 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 44 מגרש: 12 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150012 מספר בקשה: 20170372
ע"י: אבי ג'אנה
מהות ההקלה:
הקלה מקו בניין צידי למדרגות חיצוניות מוצע 2.70 מ'
וצ"ל 3 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170196 כפר זיתים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תוספת 210 מ"ר. סה"כ מוצע+קיים=377.68 מ"ר.
הריסת סככה.
העתקת מערכת פוטו-וולטאית לגג מבנה קיים.
בריכת שחיה בשטח של 36 מ"ר.
בכתובת : כפר זיתים
גושים וחלקות:
גוש: 17333 חלקה: 311 מגרש: 105 יעוד: מגורים
תיק בניין: 220105 מספר בקשה: 20170196
ע"י: אבישי יוסף
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי לברכת שחיה מוצע 1.74 מ' וצ"ל 3.00 מ' ומקו בניין אחורי
מוצע 2.00 מ' וצ"ל 4.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160202 אבו גוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להיתר לבניית חדר טרנספורמציה.

מס' בקשה: 20160202 מספר תיק בנין: 29540016030

שם המבקש: מועצה מקומית אבו-גוש

כתובת: אבו-גוש, מספר

גוש: 29540 חלקה: 16 מגרש: 30

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

*בקשה לשימוש חורג – הקמת חדר שנאים בשצ"פ בשטח של כ-17.55 מ' בהתבסס על הוראות התוכנית הכוללנית החדשה המאפשרת שימוש הנ"ל בשצ"פ. הוראות התוכנית נמצאות לקראת מתן תוקף.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

201705121 הרחבה 178, הודיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד קומתי+ הקלה

גוש: 2684 חלקה: 8 מגרש: 178

בכתובת: הודיה הרחבה, מבנה מספר: 178

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏1‏20170512‏

ע"י : טמיר נרקיס

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד קומתי+ הקלה
הקלה
חומה (הגובלת עם המדרכה) בגובה 1.5 מ' במקום מסד בגובה 0.2 מ' ומעקה מעל.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170182 העוגן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8194
חלקה: 3
מגרש: 221a
בישוב: העוגן
תיק בניין: 2050040
מספר בקשה: 20170182
ע"י: העוגן 221/A(גדיש דורית וגדי) .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. קו בנין צפוני צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170602 משה

בקשה מס': 20170602

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

כץ יחיאל רבקה מרחוב יהושפט המלך 75 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: משה הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 81 מגרש: 29א

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל-2.50 מ'
– הקלה לגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד לגובה 2.65 מ' במקום 1.50 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170260 מגן דוד 47

בקשה מס': 20170260

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גוטוירט שירלי ושמחה מרחוב מגן דוד 47 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מגן דוד 47 הרצליה

גוש: 7927 חלקה: 4

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי מערבי לבריכה (ג'קוזי) – 0.69 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 1.24 מ' במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.
– הקלה של עד 10% בקו בנין צדדי מערבי – 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161058 הנשיא יצחק בן צבי 173

בקשה מס': 20161058

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

הרשמן נעים דניאלה מרחוב הברוש 15 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנשיא יצחק בן צבי 173 הרצליה

גוש: 6518 חלקה: 224 מגרש: 1

מהות הבקשה:
– הקלה בגובה גדר צפונית בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה לקו בנין מזרחי אחורי לבריכה – 1.45 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צפוני צדדי לבריכה – 2.35 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160599 הי"ד 17

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומה א+ יציאה למרפסת גג
+ שינויים פנימיים בקומת קרקע
+ תוספת בניה עבור חדר על הגג בשטח של 40 מ"ר
2.מתן הקלה של:
א. קו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'- עבור שיפור תכנון

כתובת: הי"ד 17 חולון גוש: 6043 חלקה: 1014

על שם :אוגלבו ליאח תיק בניין מספר: 262300100 בקשה מספר : 20160599
1 .הכוללות את ההקלות הבאות:
 קו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'- עבור שיפור תכנון

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170374 באר גנים (ניצנים) 1253

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1253ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1253

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170374

ע"י : ראובן יוני ראובן יהלומית אורטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.
הקלות
הקלה בקו בנין צדדי צפוני, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין אחורי מערבי, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.50 המהווים 50 ס"מ
הקלה בקו בנין צדדי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית בקו בנין 3 מ' לקו בנין צידי צפוני 1.02 מ', בשטח של 22.78 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170524 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170524
שם המבקש היתם מוסטפא עכר
ת .זהות 203891643
בגוש: 18531 חלקה: 42 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) סה"כ אחוזי הבניה בשטח שרות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים
18.76% בהתאם לתכנית מפורטת ג/13811 ,מאושרת באזור מגורים א',
סה"כ אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שרות הם %18%.
(ב) תוספת קומה נוספת + עליית גג: קומה רביעית + חמישית .
(ג) גובה מבנה מעל המותר: בהתאם לתכנית מפורטת ג/13811 מאושרת
באזור מגורים א' מותר עד 3 קומות בגובה של 12 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170377 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170377
שם המבקש עלא אל דין פהים כיאל
ת .זהות 039926522
בגוש: 18542 חלקה: 4 מגרש: 1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
– אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס (0.68+/1.19+): 29.9% ושטחי
שירות במפלס 9.0% וסה"כ אחוזי בניה במפלס 38.9% ותכסית מוצעת
.48.40%
– בהתאם לתכנית מאושרת ג/138311 באזור מגורים מיוחד אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 22.5% ואחוזי הבניה
המותרים בשטחי שרות באותו מפלס 5% וסה"כ אחוזי בניה
המקסימליים המותרים במפלס 27.5% ותכסית המותרת במפלס 30%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170815 שער הים 31

בקשה מס': 20170815

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

דומוב בוריס וסמולר לב מרחוב כ"ג יורדי הסירה 8 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: שער הים 31 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 327

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין קדמי צפוני לבריכה – 1.70 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה עד 25% קו בנין צדדי עקב מגרש אירגולרי
– הקלה בקו בניין מערבי למתקני חניה תת קרקעי בגבול חלקה
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.50 מ'
– הקלה לשינוי גובה חניה תת קרקעי מ- 2.20 מ' ל-2.50 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי דרומי לבריכה – 1.50 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

720170054 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170054 להקמת בית מגורים חדש.

שם המבקש: דגן ניר שם העורך: יורם כפרי
בגוש: 17037 חלקה: 743 מגרש: בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: אי שמירת מרווח צדדי מותר מהחזית המערבית
והמזרחית – 2.70מ' במקום 3.00מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170472 אפרסק 1, מעוז ציון א', מבשרת ציון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

תוספת יח"ד 3 על בית קיים ותוספת שטח בדירה הקיימת.

מס' בקשה: 20170472 מספר תיק בנין: 36010002001

שם המבקש: סמי שאול

כתובת: מבשרת-ציון, אפרסק מספר 1

גוש: 30366 חלקה: 2 מגרש: א

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* תוספת קומה שלישית למגורים.

* הקלה בגובה הבניין 9.3 מ' במקום 9.00 מ'- ובגובה מעקה הגג 10.4 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20170413 רחל 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה לחידוש החלטת ועדה הכוללת:
1.תוספת בניה ותוספת ממ"ד ליח"ד אחד צמודת קרקע -בקשה מס' 20170412
2.שמוש חורג מ: מגורים ל:גן ילדים בשטח של 100 מ"ר לתקופה של 10 שנים -בקשה מס' 20170413
3.מתן הקלה של:
3.1 קו בניין קדמי לרח' רחל 2.10 מ' במקום 4.00 מ' עבור ממ"ד

כתובת: רחל 14 חולון גוש: 7174 חלקה: 71

על שם :טיבי חגית תיק בניין מספר: 240400000 בקשה מספר : 20170413

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
1 קו בניין קדמי לרח' רחל 2.10 מ' במקום 4.00 מ' עבור ממ"ד

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170245 הר בנטל 13, שכונת הפארק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים דו קומתי + מרתף + ממ,ד + מחסן + פרגולות + מרפסות לא מקורות + גדרות +
משטחים מרוצפים + משטח חניה מקורה .

מס' בקשה: 20170245 מספר תיק בנין: 8354

שם המבקש: רוזנבלט אלכסנדר ומיכל

כתובת: חדרה, הר בנטל מספר 13
גוש: 10402 חלקה: 405

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
– הקלה של 10% בקו בנין צדדי צפון מערבי.
– הקלה מתוכנית חד/1200 בדבר תכנון גג שטוח אשר ואינ משולב גג עם רעפים.
– הקלה בדבר הגדלת תכסית הקרקע המותרת, במקום – 120 מ"ר ל – 124 מ"ר.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20171088 אליהו הנביא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה ברישוי זמין.

בית מגורים חדש, יח"ד מערבית בקיר משותף, הכוללת: 2 קומות מעל קומת מרתף, חדר
יציאה על הגג, 2 חניות, אחת מהן מקורה, בריכת שחייה, גדרות ופיתוח מגרש.

בגוש 6443 חלקה 379 מגרש 96
מס' בקשה: 20171088
כתובת: אליהו הנביא הוד-השרון
ע"י שני יובל ויהודית

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה מתכנית בינוי מאושרת :
א. שינוי במיקום חניות, מבוקש 2 חניות עוקבות במקום חניות צמודות.
ב. שינוי במיקום פילרים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20161255 קיבוץ גלויות 21

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר, תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ופרגולה .

בגוש 6653 חלקה 59 מגרש
מס' בקשה: 20161255
כתובת: קיבוץ גלויות 21 הוד-השרון
ע"י רבינוביץ אריה

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בשטחים עיקריים – מבוקש תוספת של 45 מ' שהם 4.3%.
2. ניוד שטחי שרות מהמרתף לקומת קרקע , מבוקש 13 מ' שהם 5% מסך השטחים
המותרים במרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170416 זמורה 27, כניסה ב'

בקשה מס': 20170416

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה ע"י: לוי מיכללוי יוסף ברחוב זמורה 27 שהם

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: זמורה 27 כניסה ב

גוש: 4616, חלקה: 63, מגרש: 611
גוש: 4616, חלקה: 104, מגרש: 611
גוש: 4617, חלקה: 61, מגרש: 611
גוש: 6846, חלקה: 88, מגרש: 611

מהות הבקשה להקלה:
הקמת יחידת דיור אחת הכוללת: מרתף+2 קומות+חדר בחלל הגג+ 2 חניות לא מקורות+ בשכונת כרמים.

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20170104 צאלים 12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + דירות גג + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת
דירות גן בקומה המפולשת + הרחבת הלובי ותוספת מעלית + פיתוח וגידור.
תוספת 21 יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 45 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: צאלים 12 חולון גוש: 7132 חלקה: 22

על שם :אביב תמ"א 38 בנייה ונכסים בע"מ תיק בניין מספר: 333800000 בקשה מספר : 20170104

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
ידוע לפי תמ"א 38:
• תוספת קומות חמישית ושישית ויצירת 12 יח"ד נוספות.
• סגירת הקומה המפולשת ויצירת 6 יח"ד נוספות.
• תוספת שטח ליח"ד הקימות.
• קו בנין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מזרח.
• קו בנין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון מערב.
• קו בנין אחורי 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• קו בנין אחורי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור בנית ממ"ד.
• תוספת קומה שביעית בשטח מחצית הקומה מתחתיה ויצירת 3 יח"ד נוספות.
• קו בניין צדדי 2.58 מ' במקום 3.00 מ' (נקודתי) עבור מרפסת פתוחה.

מתן הקלה של:
• גובה קומה מפולשת 2.72 מ' במקום 2.2 מ' (נטו).
• גובה פרגולה 3.35 מ' במקום 2.90 מ'.
• גובה קומות חדשות 3.23 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170242 השקד 7, שכונת ברנדיס

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה למבנה קיים.

מס' בקשה: 20170242 מספר תיק בנין: 3809

שם המבקש: אסייג מרסל

כתובת: חדרה, השקד מספר 7

גוש: 10040 חלקה: 77 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 10% בתכסית הקרקע המותרת.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170247 החצב 15

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים (חצי מתוך דו משפחתי), בריכת שחיה,חניה מקורה,מחסן .

מס' בקשה: 20170247 מספר תיק בנין: 8426

שם המבקש: קעטבי בועז ורויטל

כתובת: חדרה, החצב מספר 15
גוש: 10570 חלקה: 585 מגרש: 151

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
– הקלה בדבר חיפוי חזית שלא עפ"י תב"ע, מבוקש חיפוי הכניסה לבית (דרומי וחלק צד מערבי
ועמודים בבריכה באבן כורכרי.
– הקלה בהקמת בריכה לא מקורה בגודל מגרש הקטן -מ – 700 מ"ר (לפי חד/850).
– הקלה בקו בנין צדדי צפוני ומערבי לבריכת שחיה לא מקורה ( בהסתמך על סעיף 4 ה' לתקנות
סטייה ניכרת) המגיע עד 1.20 מ' מגבול מגרש.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170792 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8225
חלקה: 8
מגרש: 15
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020055
מספר בקשה: 20170792
ע"י: רביב ניסים .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. גובה גדר אחורית דרומית 2.31 מ' במקום 1.50 מ'
2. גובה גדר צידית מערבית 2.22 מ' במקום 1.50 מ'
3. גובה גדר צידית מזרחית 2.15 מ' במקום 1.50 מ'
4. גובה גדר קידמית צפונית 2.50 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20080269 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 7923
חלקה: 101
מגרש: 25
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200055
מספר בקשה: 20080269
ע"י: פלד יורם וגבריאלה
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה במרחק למבנה חניה מקורה לגבול קדמי 0 מ' במקום 1.5 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170916 משה

בקשה מס': 20170916

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קמינסקי שיבי אירית וחיים מרחוב עמיר 42 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: משה הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 102 מגרש: 002

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל-2.40 מ'
– הקלה למרחק בין מבנים: 5.40 מ' במקום 8.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170904 גלי תכלת 21

בקשה מס': 20170904

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

סריניטי אנד סקסס בע"מ ע"י מיופה הכו מרחוב הירקון 52 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גלי תכלת 21 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 207

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי צפוני – 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מזרחי לבריכה – 1.75 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מזרחי לחדר מכונות לבריכה – 2.09 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.40 מ' לצורך העברת מערכות טכניות

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170887 רש"י 10

בקשה מס': 20170887

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מרצ'בסקי חיים ומרצ'בסקי צבי מרחוב רש"י 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רש"י 10 הרצליה

גוש: 6526 חלקה: 91

מהות הבקשה:
-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/253/א ממגורים לגן ילדים לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170661 וינגיט 33

בקשה מס': 20170661

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רחימזדה אירג' מרחוב ההדרים 22 כפר נטר

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 33 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 658

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין אחורי מערבי – 2.60 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

720170050 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170050 למתן שימוש חורג מהיתר ומתכנית לתקופה של 3 שנים לסטודיו לאימוני ספורט אישיים בקומת המרתף של המבנה הקיים.

שם המבקש: טל אביהו שם העורך: הרמן יאיר
בגוש: 17037 חלקה: 468 מגרש: 8 בכתובת: כפר תבור

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170596 ז' בחשון 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 317

המסווגת כיעוד: מגורים א

ברחוב: ז' בחשון 1

ההקלות המבוקשת :
1. לבניית בריה בבית מגורים תלת משפחתי
2. בחצר אנגלית ברוחב מעל 1.50 מ' ובעומק קומת המרתף
3. בקו בניה אחורי לבריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכת השחיה 2.70 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170345 באר גנים (ניצנים) 1661

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית פרטי חד משפחתי +הקלה.

גוש: 400 חלקה: 145 מגרש: 1661

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1661

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170345

ע"י : חג'ג' רות חג'ג' דוד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית פרטי חד משפחתי +הקלה.
הקלה
בקו בנין צידי מזרחי מ-3.0 מ' ל-2.70 מ' במסגרת 10% המותרים, המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170372 ניצנים 101

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל התאמת בית קיים להיתר ותוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד , בהיתר מס' 920129 סככות קיימות ומוצעות בדיעבד, משפ' משעולי

גוש: 2786 חלקה: 2 מגרש: 587-1

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 101

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170372

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין דרומי קדמי לצורך תוספת ממ"ד מקו בניין 3 מ' לקו בניין 1.50 מ'
סה"כ חריגה 7.65 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170334 שדמות דבורה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 249.10 מ"ר.
בכתובת : שדמות דבורה
גושים וחלקות:
גוש: 15180 חלקה: 7 מגרש: 270 יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 320270 מספר בקשה: 20170334
ע"י: בר דוד רבקה
מהות ההקלה:
הקלה במפלס 0.00 מוצע 137.75 וצ"ל 135.00.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170255 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 251.69 מ"ר.
בריכת שחיה פרטית בשטח של 33.6 מ"ר.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 61 מגרש: 51 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150051 מספר בקשה: 20170255
ע"י: דוד יוסף
מהות ההקלה:
הקלה מקווי בניין לברכת שחיה: צידי מוצע 1.20 מ' וצ"ל 3.00 מ', קדמי 1.55 מ'
וצ"ל 5.00 מ'.
הקלה ממפלס 0.00 מוצע 284.10 וצ"ל 284.40.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20170239 ארבל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בנית רפת חלב בחלקה ב'. בשטח 6,885.1 מ"ר (עיקרי: 48645.5 מ"ר).
בכתובת : ארבל
גושים וחלקות:
גוש: 17334 חלקה: 132; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 55; 57.
תיק בניין: 121001 מספר בקשה: 20170239
ע"י: ארבל מושב עובדים להתישבות חקלאית שי
מהות ההקלה:
הקלה בגובה סככות מוצע 11 מ' וצ"ל 4.5 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

201704671 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית דו משפחתי, דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170467 מספר תיק בנין: 6182

שם המבקש: שפורן מיכאל, הפנר רפי

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 153 מגרש:

הבקשה כוללת את :
1. חריגה מקו בניין צידי מערבי בשיעור של 10% ומשאיר מרווח של 2.7 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704681 מתחם הרכס, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

הקמת יחידת דיור אחת מתוך תלת משפחתי, דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170468 מספר תיק בנין: 6172

שם המבקש: בר איקה בר, רועי

כתובת: עתלית, מתחם הרכס

גוש: 10534 חלקה: 75 מגרש: 126

הבקשה כוללת את :
1. הקמת בריכת שחיה פרטית בבתים משותפים במגרש הקטןמ- 1500 מ"ר.
2.חריגה מקווי בניין קדמיים עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה.
3. הקמת חדר מכונות בריכה, תת קרקעי ובמרווח הקידמי.
4. ביטול הדרישה להזזהשל 2 מ' בחזיתות קידמית ואחורית של יח"ד צמודות.
5. ביטול החובה של חיפוי באבן כורכר בשיעור 15%.
6. ביטול הדרישה לנסיגה של קומה עליונה ביחס לקומה שמתחתיה ב- 3 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20160045 הענבר 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חדש, ממ"ד, מחסן, חניה מקורה, משטח מרוצף עם פרגולת עץ וגדרות – ביטול היתר קודם.

מס' בקשה: 20160045 מספר תיק בנין: 2449

שם המבקש: בבלי יצחק

כתובת: חדרה, הענבר מספר 26
גוש: 7731 חלקה: 238 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
ניוד שטח של7.5 מ' שרות מחדר יציאה לגג לחניה .

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

201704651 מתחם הרכס, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת 2 מבני מגורים דו משפחתיים, דו קומתיים.

מס' בקשה: 1 20170465 מספר תיק בנין: 6181

שם המבקש: כהן יפעת, כרפיס ג'מיל גיל

כתובת: עתלית, מתחם הרכס

גוש: 10535 חלקה: 29 מגרש: 117

הבקשה כוללת את :
1. ביטול הדרישה להזזה של 2 מ' בחזיתות קידמית ואחורית של 2 יח"ד צמודות .
2. ביטול החובה של חיפוי באבן כורכר בשיעור 15%.
3. ביטול הדרישה לנסיגה של קומה עליונה ביחס לקומה שמתחתיה ב- 3 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170215 אבו גוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להיתר חפירה במסגרת פריצת כבישים ועבודות עפר לשלב א ע"י משרד השיכון.

מס' בקשה: 20170215 מספר תיק בנין: 567000000

שם המבקש: cpm ניהול ובניה בע"מ בשם משרד השיכון

כתובת: אבו-גוש, מספר

גוש: 29540 חלקה: 2 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה מסעיף 6.3.2ג' בתכנית הל/מח/567, לצורך בניית קירות תומכים

בגובה העולה על 3 מ'ללא בניית מדרגה אופקית.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20170282 התמר, אבו גוש

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

הכשרת תוספות בניה ותוספת יח"ד 3 בהקלה

מס' בקשה: 20170282 מספר תיק בנין: 295330370402

שם המבקש: סאלם סאלח

כתובת: אבו-גוש, התמר מספר

גוש: 29533 חלקה: 37 מגרש: 4

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה לניוד שטחי שירות מתחת למפלס ה0.00 למפלס מעל ה0.00.

* הקלה בקוי בנין מזרחי להבלטת מרפסת בקומה שניה (זיז) 3.00 מ' במקום 4.00 מ'

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

20171212 נשר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

מרכז להעתקות בע"מ
בקשה : הקמת מבנה חדש לבית דפוס.

גוש: 11229 חלקה: 157 מגרש: 102 , רחוב: לא ידוע נשר
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/472

מהות השימוש חורג :
שימוש חורג לדרך זמנית לתנועת כלי רכב החוצה את מרכז המגרש, למשך 5 שנים בניגוד להוראות סעיף 1.2 18 לתב"ע מכ/472

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

20170414 טופז 12, שכונת אלונים (א')

בקשה מס': 20170414

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה ע"י: בוקרא תמרבוקרא פיני ברחוב הבשור 34 שהם

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רחוב טופז 12, שכונה: אלונים (א')

גוש: 6855, חלקה: 149, מגרש: 253, יעוד: מגורים א' – חד משפחתיים.

מהות הבקשה להקלה:
הריסת בית קיים למעט ממ"ד והקמת בית חדש הכולל קומה אחת, פרגולה וחניה מקורה

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20150645 אח"י דקר 10,12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה חמישית ושישית + פנטהאוזים + ממ"דים + מרפסות פתוחות + תוספת דירות בקומה
המפולשת + הרחבת הלובי + הוספת מעליות + גידור, מתוקף תמ"א 38.
תוספת 14 יח"ד עבור בניין בן 4 קומות. סה"כ 30 יח"ד.
2. הריסה חלקית של הקומה המפולשת.

כתובת: אח"י דקר 10,12 חולון גוש: 7341 חלקה: 24

על שם :דוד אלישקוב ע"י ייפוי כוח תיק בניין מספר: 380206800 בקשה מספר : 20150645
1. הכוללות את ההקלות הבאות:

מתן הקלה של:
 קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפילי חניה.
 קו בניין צדדי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור מכפילי חניה לכיוון צפון.
 קו בניין אחורי 0.00 מ' במקום 6.00 מ' עבור מכפילי חניה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20172060

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניין חדש המכיל קומת קרקע+ 2 קומות נוספות+קומת גג+חדר יציאה לגג. סה"כ 5 יח"ד – מתוכן 2 בקומת הקרקע ו- 3 יח"ד בקומות

בגוש 6442 חלקה 763 מגרש 32
מס' בקשה: 20172060
כתובת: הוד-השרון
ע"י ענת דובדבני

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בקו בניית חדר יציאה לגג בקו בניה 0 במקום נסיגה של 2 מ' המותרת ע"פ תכנית
הר/1002.
2. תוספת יח"ד שלא עולה על 20% עפ"י חוק שבס סה"כ 1 יח"ד.
3. הקלה 10% בקו בניין אחורי.
4. הקלה לבניית בריכה פרטית על הגג.
5. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי בשיעור של עד 40% מעבר לקו בניין קדמי.
6. הקמת פרגולה בקו 0, במקום נסיגה של 2 מ' המותרת עפ"י תכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170259 תל יצחק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניין חדש המכיל קומת קרקע + 2 קומות נוספות + קומת גג+ חדר יציאה לגג סה"כ 5 יח"ד מתוכן 2 בקומת הקרקע ו- 3 בקומות.

בגוש 6442 חלקה 762 מגרש 31
מס' בקשה: 20172059
כתובת: תל יצחק הוד-השרון
ע"י דובדבני ענת

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת יח"ד שלא עולה על 20% עפ"י חוק שבס, סה"כ 1 יח"ד.
2. הקלה לבניית בריכה פרטית על הגג .
3. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי בשיעור של עד 40% מעבר לקו בניין קדמי.
4. הקמת פרגולה בקו 0, במקום נסיגה של 2 מ' המותרת עפ"י תכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170828 נירית 22

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':3723 תשריט מס': 20170828

בגוש:8963 חלקה: 53 ישוב: נירית

שם המבקש:מונין יונתן ורחל

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

בית מגורים מבוקש + בית קיים להריסה

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20170792 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8225
חלקה: 8
מגרש: 15
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020055
מספר בקשה: 20170792
ע"י: רביב ניסים .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. גובה גדרות הקפיות עד 2.35 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170469

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170469
שם המבקש רביע שחאדה דבס
ת .זהות 204539027
בגוש: 18531 חלקה: 26 מגרש: 2/1
ישוב:
מהות ההקלה:
(א) אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00+: 37.17% וסה"כ שטח אחוז
הבניה במפלס ותכסית המבנה 47.4%.
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 3.00+: 37.17% וסה"כ שטח אחוזי
הבניה במפלס 4.42%.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973, באזור מגורים א', אחוז הבניה
המקסימלי המותר בשטח עיקרי במפלס 36% וסה"כ אחוזי הבניה
המותרת לבניה במפלס 42% והתכסית המותרת במפלס 42%.
(ב) בניין קיים בקו בניין דרומי בנסיגה של 2.70 ובקו בניין צפוני בנסיגה
של 2.70 מ' ובקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.70 מ' .
(ג) קזוסטרה קיימת בקו בניין מזרחי בנסיגה של 2.70 מ', בהתאם
לתכנית מתאר מאושרת ג/7973, באזור מגורים א' הנסיגה הנדרשת
היא 3.0 מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי