20160358 השופטים 64

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מרחב רמת-השרון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לוועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת השרון (להלן הועדה המקומית) בקשה להקלה

בגוש: 6418 חלקה: 391

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: השופטים 64

ההקלות המבוקשת :
1. בתכסית קומת קרקע : % 38.37 במקום % 35
2. בתכסית קומת מרתף : % 53.93 במקום % 35
3. בבניית דירות גן בקומת הקרקע במקום קומת עמודים מפולשת
4. בגובה קומת המרתף 2.90 מ' במקום 2.40 מ'
5. בבניית קומת מרתף נוספת למטרת חניה

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר / אישור ההקלה , במקום זה , רשאי להגיש

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין

כתובתו המדויקת.

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

ת.ב.: 4970

עו"ד אבירם גרובר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

20160647 הקדמה 40

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160647
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: דונין מרים מרחוב שארית הפליטה 21 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הקדמה 40 הרצליה
גוש: 6669 חלקה: 65
מהות הבקשה:
– תוספת של עד %6 באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160646 פולג

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160646
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: אליעז עופר ואורנה מרחוב בן יהודה 59 ג הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: פולג הרצליה
גוש: 6545 חלקה: 103 מגרש: 2ג
מהות הבקשה:
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה של עד %10 בקו בנין אחורי דרומי – 20.7 מ' במקום 00.8 מ'
– הקלה של עד %10 קו בנין צדדי מערבי – 70.2 מ' במקום 00.3 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 20.2 מ' ל- 58.2 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 00.2 מ' לפי תכנית המתאר.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160484 מרטין בובר 5

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160484
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: מיכאל מוטהדה מרחוב בובר מרטין 5 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בובר מרטין 5 הרצליה
גוש: 6666 חלקה: 530 מגרש: 19 ;חלקה: 636 מגרש: 19
מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה – 5.1 מ' במקום 00.4 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 68.2 מ' במקום 00.4 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 08.1 מ' במקום 00.4 מ'
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160338 פרץ 11

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מרחב רמת-השרון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לוועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת השרון (להלן הועדה המקומית) בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 157

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: פרץ 11

ההקלה המבוקשת:

ניוד שטחים של 12.5 מ"ר לקומת הגג כך שתהיה סה"כ 35 מ"ר

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר / אישור ההקלה , במקום זה , רשאי להגיש

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין

כתובתו המדויקת.

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

ת.ב.: 5034

עו"ד אבירם גרובר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

20140565 ניצן הרחבה 363

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תכנית שינויים לבית בהיתר מספר 20100274 + הקלות

גוש: 2782 חלקה: 8 מגרש: 363

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 363

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20140565

ע"י : כהן ברק כהן ליאת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כניסה חיצונית למרתף
ניוד שטח שירות עילי לקומת המרתף בשטח של 20.90 מ"ר
המרת שטח עיקרי עילי לשירות וניוד לקומת המרתף בשטח של 17.35 מ"ר
הקלה להגבהת גדר דרום מזרחית מ 1.20 מ' ל 1.68 מ' בגובה משתנה ובאורך של 19 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160645 האורנים 22, כפר שמריהו

דף מס' 1

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160645
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: דוד קרן ויוסף מרחוב דרך השדות 38 כפר שמריהו
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: האורנים 22 כפר שמריהו
גוש: 6674 חלקה: 142 מגרש: 10
מהות הבקשה:
– תוספת של עד %6 והגדלת המרתף בהתאם, ככל שנתבקש
– הקלה לקו בנין לבריכה – 00.3 מ' קו בנין צדדי צפוני במקום 00.4 מ'
– הקלה לקו בנין לבריכה – 50.1 מ' קו בנין צדדי דרומי במקום 00.4 מ'
– הקלה לקו בנין לבריכה – 40.2 מ' קו בנין אחורי מזרחי במקום 00.4 מ'
– הקלה של עד %10 בקווי בנין צדדיים )צפוני ודרומי( לעמודים דקורטיביים
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160644 הפרסה 17

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 7.1.4( ד( לתכנית הר/2213
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160644
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4.1.7( ד( לתכנית הר/2213
כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: סיטי 38 באפולוניה בעמ מרחוב משכית 22 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הפרסה 17 הרצליה
גוש: 6670 חלקה: 200
מהות הבקשה:
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה לבית מגורים משותף חדש בן 5.6 קומות
)מתוכם 2 קומות מהתב"ע( , כולל קומת קרקע, 18 יח"ד )מתוכם 5 יח"ד מהתב"ע(,
מעלית, ממ"דים, גזוזטראות, מרפסת גג, פרגולה, מתקנים וחדרים טכניים, פתוח שטח
וגדרות. מעל קומת מרתף הכוללת: חניות, מתקני חניה ומחסנים דירתיים.
הקלה לתוספת 1 יח"ד נוספת מעל המותר ע"פ תב"ע
הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
הקלה בקו בנין קדמי מזרחי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 50.2 מ' מעל מפלס פני הקרקע
הסופיים.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה לא כולל
שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה –משנה

2015117 סאג'ור

חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 – מרחב תכנון מקומי "בקעת בית הכרם"

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה "בקעת בית הכרם" בכרמיאל הוגשה בקשה לקבלת הקלה/ שימוש חורג בבניה:

בתיק בנין 9178038002 בקשה 2015117 – ע"י מר קייס אברהים ת.ז. 057562589

ישוב : סאג'ור בגוש: 19178 בחלקה: 38 מגרש: 38/2

מהות ההקלה:
א. בניית חממה ומחסן חקלאי בהתאם לתכנית ג/6540 ובחריגה מהוראות תכנית ג/21904 בעניין המחסן החקלאי
ב. גודל מגרש קטן מן המותר
ג. שטח המחסן החקלאי 30 מ"ר לפי ג/6540 במקום 20 מ"ר לפי תכנית ג/21904 .
ד. אישור תשריט חלוקה בסטייה מהוראות תכנית בעניין גודל מגרש מינימלי.

מהות הבקשה:
• חממה לגידול צמחים בשטח 840 מ"ר+ מחסן חקלאי בשטח 30 מ"ר +305 מ"א גדרות רשת.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת : כרמיאל, ת.ד. 809, איזור תעשיה, רח' החרושת 48 .
טלפון: 04-9027500, פקס: 04-9580379.

על ההתנגדות המוגשת לוועדה להיות בכתב ופירוט הנמקות.

אינג' סאמי אסעד
יו"ר הוועדה

20160991 השומר 2 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים להיתר קיים מס' בקשה 20110311 הכוללת בניית בית חדש קומת מרתף, קומת קרקע, קומה א', בריכת שחייה וחניות מקורות.

בגוש 6566 חלקה 205 מגרש 205/2
מס' בקשה: 20160991
כתובת: השומר 2 א הוד-השרון
ע"י דן אביטן ייזום והשקעות בע"מ, החופרים המובילים בע"מ, קפ הנדסה (2003) בע"מ

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 ע"פ התקנות עד מפלס רצפת מרתף.
2. שינוי במבנה הגג: הקמת גג בטון שטוח במקום גג רעפים.
3. הקלה בגובה מרתף מבוקש 2.60 מ' במקום 2.30 מ' המותר עפ"י התכנית הר/1002.
4. הקטנת קו בניין צידי דרומי ב- 10% מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

20160316 שדה ורבורג

ועדת המשנה לתכנון ובניה "דרום השרון"

קריית המועצה ת.ד. 500 נווה ירק מיקוד 49945
טל: 03-9000565 פקס: 03-9000569

פרסום הקלה / שימוש חורג / סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה:

בתיק בניה מס':2867 תשריט מס': 20160316

בגוש:9037 חלקה: 23 ישוב: שדה ורבורג

שם המבקש: שירי ואורי זקין

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

הקלה בקו בניין צדדי עד 2.5% מקו בניין מותר (מ-4.00 מ' ל- 3.90 מ').

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.

קבלת קהל:

ביום ב' בין השעות 12:30-16:00

ביום ד' בין השעות 08:30-14:30

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
דרום השרון

נתלה ביום________________________ על ידי______________________

20150461 באר גנים 1520

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תוכנית שינויים בדיעבד להיתר מס' 20101227 על מגרש מאוחד (מגרש 1520) +הקלה

גוש: 401 חלקה: 99 מגרש: 1519

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1520

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150461

ע"י : שמשון ג'נין אסתר שמשון סימון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הגבהת גובה החניה מ- 2.50 מ' ל -3.52 מ' לטובת חניית רכב מסחרי
המרת שטח עיקרי לשטח שירות בסך של 26.07 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20150647 תמר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית דו משפחתי קיים בן קומה אחת פלוס ממ"ד ומרפסת פתוחה עם פרגולה ומחסן.

מס' בקשה: 20150647 מספר תיק בנין: 991749

שם המבקש: נוב אסף

כתובת: פרדס חנה – כרכור, תמר מספר

גוש: 10105 חלקה: 322 מגרש: 12

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צדדי בשיעור עד 10%- מוצע מרווח עד 3.60 מ' במקום מרווח צדדי 4.0 מ' המותר

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20150662 דרך הים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חדש דו קומתי- חד משפחתי.

מס' בקשה: 20150662 מספר תיק בנין: 600875

שמות המבקשים: אופיר רויטל ואיל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' דרך הים

גוש: 10102 חלקה: 190

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי בשיעור של 10%, מבוקש 3.6 מ' במקום 4 מ'.
הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 11%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160080 היוגב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בקשה למתן רישוי לחלק מבית מגורים קיים וכן מתן רישוי לקירוי משטח מרוצף, חניה מקורה וסככות

מס' בקשה: 20160080 מספר תיק בנין: 603740

שם המבקש: שטרלינג יעל
בן עמרם גילה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, היוגב מספר

גוש: 10072 חלקה: 103 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 9%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160243 המייסדים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

סגירת חצר משק לחדר מערכות טכניות,
תוספת חדר בקומה א' ורישוי לקירוי פרגולה.

מס' בקשה: 20160243 מספר תיק בנין: 600337

שם המבקש: אבידן שלמה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' המייסדים

גוש: 10074 חלקה: 187

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בתוספת שטח עיקרי בשיעור של 2.65% (1.45% בוצע בהיתר קודם).

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20150071 אצ"ל 5

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – חדרה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

תכנית שינויים לבית קיים הגדלת קומה א' קיימת ומחסן קיים.

מס' בקשה: 20150071 מספר תיק בנין: 3517

שם המבקש: מתנה ישעיהו

כתובת: חדרה, אצ"ל 5

גוש: 10033 חלקה: 20 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של 6% בניה נוספים.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה / השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנמצאת ברח הלל יפה 9 מיקוד .38100 שעות קבלת הקהל בוועדה הינן: ימים א, ה 13:00-09:00 וביום ג' בשעות 16:00- 18:30 ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.

התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ו/או מהתאריך המוטבע על מעטפת המשלוח (המאוחר מבין שניהם) ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

צביקה גנדלמן
ראש העיר
ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160630 השופטים 5

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160630
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: בשם בעלי הדירות:זיו ניסן,דוד ברנתן, מרחוב השופטים 5
הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: השופטים 5 הרצליה
גוש: 6546 חלקה: 540 מגרש: 540
מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין לממ"ד-3 מ' במקום 5 מ'
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160215 המלאכה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חד קומתי ,כולל ממ"ד, חניה מקורה ופרגולה.

מס' בקשה: 20160215 מספר תיק בנין: 602586

שם המבקש: שדה עמוס

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מלאכה מספר

גוש: 10102 חלקה: 459 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי בשיעור של 10%, מבוקש 4.5 מ' במקום 5 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160280 הגאון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

שימוש חורג בסככה קיימת לשיווק ואחסון עצים ורעפים בשטח של 344.42 מ"ר.

מס' בקשה: 20160280 מספר תיק בנין: 609376

שם המבקש: אקוקה מיכאל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הגאון מספר

גוש: 10123 חלקה: 228 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שימוש חורג בסככה קיימת לשיווק ואחסון עצים ורעפים בשטח של 344.42 מ"ר.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160264 רחוב הגדוד

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – פרדס חנה כרכור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

מתן רישוי לתוספת בקומת עמודים.

מס' בקשה: 20160264 מספר תיק בנין: 606970

שם המבקש: מורל חגי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, רח' הגדוד

גוש: 10104 חלקה: 365

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 5.5%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.

לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.

________________________

ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160626 אריק לביא 4

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160626
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: גלית ורן כהן מרחוב השושן 34 פרדסיה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אריק לביא 4 הרצליה
גוש: 6522 חלקה: 181 מגרש: 1302
מהות הבקשה:
– שינוי בינוי למיקום מדרגות חיצוניות
– בניה מעבר לקו תמ"א 23 א 81 ס"מ לבניית הבית
– הקלה לבניה מעבר לקו תמ"א 23 א לבניית :
גדרות +מדרגות חיצוניות +חצר אנגלית +חניה מקורה +מרפסת+פרגולה
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160143 גבעת חן 41

ועדת המשנה לתכנון ובניה "דרום השרון"

קריית המועצה ת.ד. 500 נווה ירק מיקוד 49945
טל: 03-9000565 פקס: 03-9000569

פרסום הקלה / שימוש חורג / סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה:

בתיק בניה מס':5988 תשריט מס': 20160143

בגוש:6559 חלקה: 28 ישוב: גבעת חן

שם המבקש: נבו תחיה

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

הקלה בקו בנין צדדי עד 8% מקו בנין קיים (מ- 3מ' ל- 2.76 מ')

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.

קבלת קהל:

ביום ב' בין השעות 12:30-16:00

ביום ד' בין השעות 08:30-14:30

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
דרום השרון

20160889 חטיבת גבעתי 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל שינויים ותוספות למבנה מגורים קיים: שינוי גג, חזיתות, גובה גדרות, תוספת משטח חניה, חניה מקורה, שטח בקומת מרתף, פרגולה, ביטול חדר על הגג ותוספת קומה א'.

בגוש 6566 חלקה 50 מגרש 50/1
מס' בקשה: 20160889
כתובת: חטיבת גבעתי 1 הוד-השרון
ע"י פז אריאל הדס וראובן

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה לכניסה חיצונית למרתף מהחניה .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

1420150007 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '1420150007
שם המבקש: פוקרא חסן אחמד שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 73 מגרש: 500/1 בכתובת: בועינה נוג'ידאת להקמת תוספת ליד בית קיים ותוספת קומה מעל לקיים סך הכל 3 יחידות דיור
מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה משטחים עיקריים לשטחי שרות במסגרת סך הכל שטחים מותרים ובכפוף לסעיף מבניים קיימים לגבי בניה קיימת שאינה שומרת על מרווחים מינימליים מגבולות המגרש
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160113 ארזי הלבנון 18, שכונת עין הים

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – חדרה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:לבנין מפרש – בקשה לשינויים להיתר קיים שיכיל:

תוספת 9 יחידות דיור (בנוסף ל-36 קיימות עפ"י היתר), תוספת 20% שטחי בניה לקיים (עפ"י חוק כחלון)= סה"כ 45 יח"ד ב-9 קומות על קומת קרקע וחדרים על הגג.

מס' בקשה: 20160113 מספר תיק בנין: 7456

שם המבקש: אופק חופים בע"מ

כתובת: חדרה, ארזי הלבנון מספר 18 שכונת עין הים

גוש: 12795 חלקה: 7

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עפ"י הוראת שעה סעיף 191 לחוק התכנון והבנייה תשע"ו – תקנת "שבס כחלון" בדבר תוספת אחוזי בניה 20% שטח עיקרי, 20% שטח שירות ו-9 יחידות דיור עפ"י תקנת "שבס"- סה"כ 45 יח"ד.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה / השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנמצאת ברח הלל יפה 9 מיקוד .38100 שעות קבלת הקהל בוועדה הינן: ימים א, ה 13:00-09:00 וביום ג' בשעות 16:00- 18:30 ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.

התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ו/או מהתאריך המוטבע על מעטפת המשלוח (המאוחר מבין שניהם) ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

צביקה גנדלמן
ראש העיר
ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160930 עוגב 14

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים להיתר קיים – חצר אנגלית 60 ס"מ מעל מרתף.

בגוש 6451 חלקה 371 מגרש 454
מס' בקשה: 20160930
כתובת: עוגב 14 הוד-השרון
ע"י בודואגה ורד ושקד אהרון

מהות ההקלה המבוקשת:

העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

20150375 סמוך לדרך חיפה מצפון לסינימה סיטי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מרחב רמת-השרון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לוועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת השרון (להלן הועדה המקומית) בקשה לשימוש חורג במבנה קיים

בגוש: 6603 חלקה: 1 ( ארעית )
בגוש 6605 חלקה : 214 ( ארעית )

המסווגת כיעוד: דרך

ברחוב: בסמוך לדרך חיפה מצפון ל – " סינימה סיטי "

השימוש החורג המבוקש : ממבנה ששימש מסעדה ( לויקו מושיקו ) למשרדים לתקופה של 5 שנים

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר / אישור ההקלה , במקום זה , רשאי להגיש

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין

כתובתו המדויקת.

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

ת.ב.: 1089

עו"ד אבירם גרובר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

20150375 ללא שם 9020

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מרחב רמת-השרון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לוועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת השרון (להלן הועדה המקומית) בקשה להקלה

בגוש: 6603 חלקה: 32 מגרש:

המסווגת כיעוד:

ברחוב: רחוב ללא שם 9020

ההקלות המבוקשת :
שימוש חורג למבנה קיים בהיתר למשרדים.פירוק והריסת מחסנים. סככות וגגונים חיצוניים
שנבנו בעבר ללא היתר.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר / אישור ההקלה , במקום זה , רשאי להגיש

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין

כתובתו המדויקת.

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

ת.ב.: 1089

עו"ד אבירם גרובר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

20160537 הטייס 5

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה:

יחידת דיור מוצעת בקומת הקרקע בשטח של 155.94 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.00 מ"ר,יחידת דיור מוצעת בקומה א' בשטח של 171.27 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.00 מ"ר, מרתף בשטח של 99.89 מ"ר.

מס' בקשה: 20160537 מספר תיק בנין: 42741080001
שם המבקש:
בן דוד ערן
כתובת: ראש העין, הטייס מספר 5
גוש: 4274 חלקה: 108 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 17.64 מ"ר מקומת גג לטובת יחידת דיור בקומת קרקע, במקום 138.30 מ"ר,
מבוקש 155.94 מ"ר.
ניוד 33.07 מ"ר מקומת גג לטובת יחידת דיור בקומה א', במקום 138.20 מ"ר, מבוקש
171.27 מ"ר.
ניוד זכויות מרתף של יחידת דיור בקומה א' לטובת יחידת דיור בקומת הקרקע,
במקום 50 מ"ר, מבוקש 99.89 מ"ר.
הקלה עד % 6 בשטח בנייה, במקום 336.60 מ"ר, מבוקש 343.54 מ"ר

"בעל קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין רח' שילה 21 בשעות קבלת קהל בימים א' 12:00 – 08:30, יום ד' 18:30- 16:00.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".

חנוך עוז
יו"ר ועדת המשנה
ראש העין

1920160008 עוזיר (אל בטוף)

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס 1920160008
שם המבקש: קיים ודחה + אברהים + חדר + חתאם שם העורך: חמודה עומר, בגוש: 17481, חלקה: 8 מגרש: 19/8, בכתובת: עוזיר (אל בטוף)
מהות הבקשה:
לגיטימציה לשינויים במבנה קיים + הריסת סככה + גדרות וקירות תומכים. בכפוף לסעיף מבנים קיימים.
מהות ההקלה:
1. העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטח עיקרי במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
2. העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לסה"כ שטחי שירות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420160008 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '1420160008
שם המבקש: גועאבט סלים שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17545 חלקה: 42 מגרש: 2/42 בכתובת: בועינה נוג'ידאת
מהות ההקלה:
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160064 מושב עופר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה
למתן היתר בניה:

בקשה להריסת מבנים והקמת בית שני בנחלה , בצמוד יחידת קייט ובריכת שחיה. בנוסף הקמת מבנה קייט .

מס' בקשה: 20160064 מספר תיק בנין: 470044

שם המבקש: פילוסוף סער, פילוסוף שירי

כתובת: עופר ,

גוש: 11796 חלקה: 44 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
. 1 הקמת בריכת שחיה .
. 2 ניוד שטח עיקרי לטובת שטח שירות במרתף .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
12.00 – 16.00 'א יום
08.00 – 12.00 'ג יום
08.00 – 12.00 'ה יום
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.

הכתובת להגשת התנגדויות והו : עדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860.
8136215/290-04 :'טל 8136295-04 :פקס
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה
לדיון בפני הוועדה.

כרמל סלע
יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

1320160020 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס 1320160020
שם המבקש: גאנם ויאם שם העורך: עזאם נאדרה
בגוש: 15562 חלקה: 16, 17, 14 מגרש: 101 בכתובת: מג'אר
מהות הבקשה: בית מגורים מוצע כתוספת לבית קיים במגרש סה"כ 4 יח"ד במגרש.
מהות ההקלה:
1. העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
2. אי שמירת מרווחים מהגבולות.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

2920160005 אום אל-גנאם

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 2920160005
שם המבקש: סעאידה בסאם שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 17124 חלקה: 41 מגרש: בכתובת: אום אל-גנאם
מהות הבקשה : תוספת קומת מגורים +חניה לא מקורה מוצעת + מתן חוקיות לשינויים בבית שני סה"כ 4 ח"ד במגרש
מהות ההקלה : אי שמירת מרווח צדדי מזרחי – ס. בניינים קיימים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320160029 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320160029
שם המבקש: עראידה גדעון +חנאוי חלדון + חנאוי יסמין שם העורך: עזאם נאדרה
בגוש: 15619 חלקה: 47 מגרש: 207 בכתובת: מג'אר
מהות הבקשה: בניין מגורים מוצע שתי קומות וחניה מקורה – 2 דירות צמודות במגרש .
מהות הקלה: העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשטח שרות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160130 הזכוכית 8

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – חדרה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר
בניה:
תוכנית שינויים למבנה קיים בהיתר ( 07.8 ( ר"מ ביטול קומה ' א ופרגולות, תוספת חניה מקורה
(44.20.( ר"מ

מס' בקשה: 20160130 מספר תיק בנין: 7371

שם המבקש: עזורה גבי

כתובת: חדרה, הזכוכית מספר 8
גוש: 7731 חלקה: 207מגרש: 765

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של %10 בתכסית הקרקע המותרת.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה / השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש
את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנמצאת ברח הלל יפה 9
מיקוד .38100 שעות קבלת הקהל בוועדה הינן: ימים א, ה 00:09-00:13 וביום ג' בשעות
sigalh@hadera.muni.il למייל, 04-6303251 לפקס לשלוח גם ניתן 18:30 – 16:00
. 04-6303744/741/756 :נוספים לבירורים טל

התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ו/או מהתאריך
המוטבע על מעטפת המשלוח (המאוחר מ בין שניהם) ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

צביקה גנדלמן
ראש העיר
ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20160602 דרך השדות 43

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160602
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: דנון עדי מרחוב בן אליעזר אריה 22 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: דרך השדות 43 כפר שמריהו
גוש: 6671 חלקה: 10
מהות הבקשה:
– תוספת של עד %6 והגדלת המרתף בהתאם, ככל שנתבקש
– הקלה של עד %10 קו בנין צדדי דרומי – 50.4 מ' במקום 00.5 מ'
– הקלה לגובה גדר דרומית בין השכנים עד 00.2 מ' במקום 50.1 מ'
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160595 בן-גוריון 115

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160595
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: לוצקר אליהו מרחוב בן-גוריון 115 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בן-גוריון 115 הרצליה
גוש: 6546 חלקה: 468;
מהות הבקשה:
הקלה מהוראות תב"ע הר/1975 לבניית ממ"ד בקומת קרקע בטרם ביצוע הרחבה באגף שלם
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160592 הנגב 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160592
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: חברוני אסף מרחוב הנגב 19 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנגב 19 הרצליה
גוש: 7291 חלקה: 91
מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין קדמי דרומי לממ"ד – 55.1מ' במקום 00.5 מ'
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160371 סמ' הדרור 19

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – מרחב רמת-השרון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 להלן החוק
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לוועדה המקומית לתכנון
ובניה רמת השרון (להלן הועדה המקומית) בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 520 מגרש: 1-א

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: סמ' הדרור 19

ההקלות המבוקשות:

1. הקלה של 0.30 ס"מ בקו בנין צדי מזרחי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
2. הקלה של 0.35 ס"מ בקו בנין קדמי צפוני 6.35 מ' במקום 6.70 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר / אישור ההקלה , במקום זה , רשאי להגיש

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין

כתובתו המדויקת.

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

ת.ב.: 3627

עו"ד אבירם גרובר

יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

20160903 לוטם 27

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים העמקת חצרות אנגלים עד רצפת המרתף והנמכת חלונות במרתף, שינוי גדר מזרחי.

בגוש 6453 חלקה 163 מגרש 38
מס' בקשה: 20160903
כתובת: לוטם 27 הוד-השרון
ע"י אדרי אברהם

מהות ההקלה המבוקשת:

העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

20160892 פסנתר 18

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל פירוק תקרה (סגירת מדרגות למרתף ) מצב סופי והנמכת חצר אנגלית

בגוש 6451 חלקה 488 מגרש 1821
מס' בקשה: 20160892
כתובת: פסנתר 18 הוד-השרון
ע"י נ.ל הבונים ביצוע וניהול פרויקטים בע"מ

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.
2. הרחבת חצר אנגלית מ- 1.50 מ' המותרים עפ"י התקנות לרוחב 1.90 מ' מעבר לקו בנין צדדי צפוני.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"