20160906 קיבוץ גלויות 37

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תוספת בניה בקומת קרקע וקומה א' כולל מרחב מוגן.

בגוש 6653 חלקה 106 מגרש
מס' בקשה: 20160906
כתובת: קיבוץ גלויות 37 הוד-השרון
ע"י מקייטן אופיר ואביטל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה בקו בניין צידי מ- 3 מ' ל- 0 מ' בקיר משותף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

2420160008 נחל ארבל (אל בטוף)

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס 2420160008
שם המבקש: חדר נביל + עאישה שם העורך: סאלח סאלח
בגוש: 15462 חלקה: 134 מגרש: 134 בכתובת: נחל ארבל (אל בטוף)
מהות הבקשה:
לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים + תוספת בנייה ב- 2 קומות + תוספת קומה ב 'מוצעת + תוספת גשרון חנייה + הריסת סככות + גדרות וקירות תומכים.
מהות ההקלה:
1. אי שמירת מרווח אחורי )חזית דרומית(, עד %10 מהמרווח הנקבע בתכנית.
2. גובה מבנה מעל המותר.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

2420150018 נחל ארבל (אל בטוף)

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '2420150018
שם המבקש: אבו עיד אוסאמה שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 15462 חלקה: 152 מגרש: 76 בכתובת: נחל ארבל (אל בטוף)
מהות הבקשה:
לגיטימציה לשינויים בקומת קרקע + לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים ומחסן + תוספת מהלך מדרגות מוצע + תוספת בנייה בקומות קרקע + א + 'תוספת 2 קומות מוצעות + גדרות וקירות תומכים + הריסת קיר.
מהות ההקלה:
1. תוספת קומה מעל המותר.
2. גובה מבנה מעל המותר.
3. העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשטחי שירות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

320150086 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס ' 320150086
שם המבקש: אבו גבל אחמד שם העורך: זועבי דועאא בגוש: 16636 חלקה: 23 מגרש: 6/23B בכתובת: טורעאן
מהות הבקשה:
מבנה א'– צפוני במגרש:
שימוש חורג לבריכת שחייה – במרחק של עד %40 מחוץ לקו בניין צידי.
תוספות בנייה למבנה קיים ב- 2 קומות + הריסות + שינויים בפיתוח המגרש + גדרות.
מהות ההקלה:
העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטחי שירות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120160007 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס ' 120160007
שם המבקש: יוסף מוחמד שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 16971 חלקה: 47 מגרש: 86 בכתובת: דבוריה להקמת בית מגורים חדש הכולל שתי קומות יחידת דיור אחת
מהות ההקלה: שימש חורג מתכנית לכניסה למגרש משטח ציבורי פתוח לתקופה של שלוש שנים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420160033 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '1420160033
שם המבקש: דלאשה אחמד עקאשה שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 48 מגרש: 1/48 בכתובת: בועינה נוג'ידאת למתן לגליזציה לבני קיימת למגורים הכוללת ארבע יחידות דיור ללא שמירת מרווח קדמי בכפוף לסעיף מבניים קיימים והעברת אחוזי בניה משחים עיקריים לשטחי שרות במסגרת סה"כ אחוזי בניה מותרים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420160033 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '1420160033
שם המבקש: דלאשה אחמד עקאשה שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 48 מגרש: 1/48 בכתובת: בועינה נוג'ידאת למתן לגליזציה לבני קיימת למגורים הכוללת ארבע יחידות דיור ללא שמירת מרווח קדמי בכפוף לסעיף מבניים קיימים והעברת אחוזי בניה משחים עיקריים לשטחי שרות במסגרת סה"כ אחוזי בניה מותרים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20160528 רחוב הוז דב 65

עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה – 1965
בקשה מס': 20160528
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: דגון יגאל ונטלי מרחוב אשכול לוי 92 תל אביב – יפו
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הוז דב 65 הרצליה
גוש: 6522 חלקה: 125 מגרש: 1301תב
מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין צדדי מערבי לחדר מכונות לבריכה – 0 מ' במקום 0.4 מ' .
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו .
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2,
הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל )ימים ג',ה' 00:12 – 30:8
וכן יום ב' 00:18 – 00:16 ,)וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות
מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה,
לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה