20160595 גלבוע, שכונת יפה נוף

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חד משפחתי חד קומתי הכולל ממ"ד, חניה מקורה, בריכה, גדרות ועבודות פיתוח
מבוקשות ההקלות הבאות:
הקמת מבנה חניה מקורה במרווח קידמי וצדדי 0 , בסטיה מהוראות הבינוי בתב"ע ש/414
1. הקלה נקודתית של 10% לקו בניין צידי – מזרחי .
2. הקלה של 3 מ' בקו בניין אחורי – צפוני.
3. הקלה של 2 מ' מקו בניין צידי מערבי לצורך ריצוף בריכה.

מס' בקשה: 20160595 מספר תיק בנין: 992067

שם המבקש: מירי דריי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, גלבוע מספר

גוש: 10123 חלקה: 17 מגרש: 10123_25

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת מבנה חניה מקורה במרווח קידמי וצדדי 0 , בסטיה מהוראות הבינוי בתב"ע ש/414

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170167 הנדיב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

שימוש חורג מאזור של בנייני משק למסחר- הכולל שימוש לסדנאות אומנים וקיוסק.

מס' בקשה: 20170167 מספר תיק בנין: 603318

שם המבקש: חקיקת(מהרנגיז)מרי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הנדיב מספר

גוש: 10105 חלקה: 82 מגרש: 10105_20

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לגליזציה למבנים קיימים ושימוש חורג מאזור של בנייני משק למסחר- הכולל שימוש לסדנאות אומנים וקיוסק.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170240 רמב"ם 12

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בית בודד+משטחים מרוצפים+פרגולה+פיתוח שטח וגדרות
בוקשו ההקלות הבאות:
1. תוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%.
2. ניוד שטחים בשיעור של עד 5% מקומה א' לקומת קרקע.

מס' בקשה: 20170240 מספר תיק בנין: 992208

שם המבקש: יצחקי אפרת

כתובת: פרדס חנה – כרכור, רמב"ם מספר 12

גוש: 10103 חלקה: 248 מגרש: 185

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%.
2. ניוד שטחים בשיעור של עד 5% מקומה א' לקומת קרקע.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170006 המייסדים 64

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת חנות
פורסמו ההקלות הבאות:
1. בניית מבנה על קו בניין אפס עם השכן בהסכמה הדדית, לפי סעיף 4/א/2 לתקנות התכנון והבניה.
2. ניוד שטחים מקומה א' לקומה קרקע בשיעור של 15%

מס' בקשה: 20170006 מספר תיק בנין: 992163

שם המבקש: קלר אריה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המייסדים מספר 64

גוש: 10074 חלקה: 52 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170003 פאר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים דו קומתי חד משפחתי, כולל בריכת שחיה+ חדר מכונות, חניה מקורה, מחסנים ועב' פיתוח שטח
וכן ביטול היתר מס' 20140675

מס' בקשה: 20170003 מספר תיק בנין: 602471

שם המבקש: ארונסון מיכל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, פאר מספר

גוש: 10108 חלקה: 170 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170215 צפרירים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת מבנה מחסן לקומת קרקע ואישור פרגולה
ניוד 7.81 מ"ר המהווה 2.15% משטח עיקרי לשירות

מס' בקשה: 20170215 מספר תיק בנין: 988086

שם המבקש: מורבקין גל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, צפרירים מספר

גוש: 10076 חלקה: 181 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 7.81 מ"ר המהווה 2.15% משטח עיקרי לשירות

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170221 ראשונים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 3 יח"ד בנוסף ל2 יח"ד קיימות.

מס' בקשה: 20170221 מספר תיק בנין: 601853

שם המבקש: ש.י.א בבניה בע"מ

כתובת: פרדס חנה – כרכור, ראשונים מספר

גוש: 10103 חלקה: 14 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170225 סביון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

העתקת סככה לקיצוץ חציר ובניית אורווה ל12 סוסים ומנג' לאימון סוסים.

מס' בקשה: 20170225 מספר תיק בנין: 992133

שם המבקש: ויזמן יחיא

כתובת: פרדס חנה – כרכור, סביון מספר

גוש: 10099 חלקה: 68 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170183

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 4 יח"ד בנוסף ליחידה קיימת, פרגולות, חניות מקורות, גדרות.
הבקשה כוללת הקלה בתוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%,
הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 13%,
הקלה בתוספת יח"ד בשב"ס.

מס' בקשה: 20170183 מספר תיק בנין: 601041

שם המבקש: גבאי יהודה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10072 חלקה: 50 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170191 המגדל

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בניית 5 יח"ד

מס' בקשה: 20170191 מספר תיק בנין: 600744

שם המבקש: סנדרוסי ערן

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המגדל מספר

גוש: 10073 חלקה: 56 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170227 תרפ"ט

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוכנית שינויים להיתר מס' 20150363. שינוי חומר גדר טיח+ צבע במקום אבן עפ"י תב"ע

מס' בקשה: 20170227 מספר תיק בנין: 609553

שם המבקש: פניני רביב

כתובת: פרדס חנה – כרכור, תרפ"ט מספר

גוש: 10103 חלקה: 66 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170219 דרך למרחב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בניין דירות בן 8 קומות כולל קומת עמודים מפולשת וחנייה הכוללת 17 יח"ד לפי תמ"א 38.

מס' בקשה: 20170219 מספר תיק בנין: 603314

שם המבקש: גיל שושנה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, דרך למרחב מספר

גוש: 10103 חלקה: 162 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170211

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בניית 2 יח"ד דו קומתיות+ ממ"ד+ מחסן

מס' בקשה: 20170211 מספר תיק בנין: 601664

שם המבקש: ישעיהו רונן

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10105 חלקה: 312 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170161 זמיר 102

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת שטח לבית מגורים צמוד קרקע קיים+ תוספת ממ"ד+גדרות+חניה מקורה+מחסן.

מס' בקשה: 20170161 מספר תיק בנין: 992220

שם המבקש: יוסוביץ שמאי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, זמיר מספר 102

גוש: 10119 חלקה: 140 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

היות ומגיש הבקשה הגיש פלט מידע ממשרד הפנים כי הגובל הזכאי להודעה על ההקלה נפטר, ופרטי יורשיו אינם ידועים לו גם לאחר שעשה מאמץ סביר כדי להשיגם, פרסום זה נערך בהתאם להנחיות הועדה המקומית ומהווה הודעה
בהתאם לסעיף 36ד (2) לחוק, כאמור בגין אי איתור חלק מבעלי הזכויות בחלקה ואי איתור חלק מבעלי הזכויות בחלקות הגובלות נשוא הבקשה.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170199

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

שינויים במבנה קיים, בניית מחסן והוספת גג רעפים

מס' בקשה: 20170199 מספר תיק בנין: 600034

שם המבקש: כהן אורית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10076 חלקה: 229 מגרש: 2060

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170171 הדרים 82

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 5 יח"ד בנוסף ליחידה קיימת.

מס' בקשה: 20170171 מספר תיק בנין: 601667

שם המבקש: דן מיכאל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדרים מספר 82

גוש: 10104 חלקה: 152 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. הקלה בקו בניין אחורי 4.50 במקום 5.00 מ'
2. ניוד מעליית גג לשטחי שירות.
3. ניוד מחניות מקורות לשטחי שירות.
4. תוספת יח"ד על פי שבס.
5. תוספת מבנה שלישי בחלקה.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

2017020 זמיר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית קיים- לגליזציה למחסן+ חניה מקורה.

מס' בקשה: 20170201 מספר תיק בנין: 601989

שם המבקש: ירון ענבל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, זמיר מספר

גוש: 10119 חלקה: 139 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

2017200 המייסדים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים דו קומתי+ מרתף, המהווה חלק ממבנה דו- משפחתי, כולל גדרות בנויות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20170200 מספר תיק בנין: 991873

שם המבקש: בן סעדון ג'ולייט

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המייסדים מספר

גוש: 10074 חלקה: 680 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה לשטח עיקרי בשיעור עד 6%
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 12%
3. גמר טיח במקום ציפוי אבן טבעית, לגדר בנויה בחזית חלקה, בסטיה מהוראות ש/1123/א

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160276 המייסדים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לשיפוץ והרחבת מבנה קיים ושינוי שימוש מהיתר למגורים לבר מסעדה.

מס' בקשה: 20160276 מספר תיק בנין: 602452

שם המבקש: בן גיגי אברהם

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המייסדים מספר

גוש: 10073 חלקה: 325 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

יידוע הציבור בדבר הגשת בקשה להיתר לשיפוץ, הרחבה ושינוי שימוש מהיתר למגורים לבר- מסעדה, באיזור שייעודו מגורים עם חזית מסחרית, ובאישור וועדה מחוזית, כפוף להוראות ש/18 (סעיף ה' ס"ק 3.9)

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160533 הדקלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

– מתן רישוי להפיכת חניה מקורה לעיקרי+תוספת בניה,רישוי מחסן בגובה 1.80.
– רישוי סגירת מרפסת בקומה א' ועליית גג בגובה 1.80 מ'.

מס' בקשה: 20160533 מספר תיק בנין: 991671

שם המבקש: אלזנר איילת

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדקלים מספר

גוש: 10107 חלקה: 269 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170142 הדרים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

שינויים קלים בחזית יח"ד קיימת+תוספת מחסן וחניה מקורה+ בניית 3 יח"ד

מס' בקשה: 20170142 מספר תיק בנין: 989032

שם המבקש: רבין דורית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדרים מספר

גוש: 10104 חלקה: 107 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160490 חוגלה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:
בית דו קומתי צמוד קרקע.

מס' בקשה: 20160490 מספר תיק בנין: 992045

שם המבקש: סעדיה אדם

כתובת: פרדס חנה – כרכור, חוגלה מספר

גוש: 10119 חלקה: 252 מגרש: 10119_25

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בשטח עיקרי 6% וניוד לשטח שירות

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170017 חוגלה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בניית בית דו קומתי צמוד קרקע

מס' בקשה: 20170017 מספר תיק בנין: 992169

שם המבקש: חיון רבין רוית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, חוגלה מספר

גוש: 10119 חלקה: 250 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בשטח עיקרי 6% וניוד לשטח שירות

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170189 דרך השדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

שימוש חורג למסחר במבנה מלאכה ותעשייה זעירה.

מס' בקשה: 20170189 מספר תיק בנין: 603356

שם המבקש: אבני נדל"ן בע"מ

כתובת: פרדס חנה – כרכור, דרך השדה מספר

גוש: 10105 חלקה: 160 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שימוש חורג למסחר במבנה מלאכה ותעשייה זעירה.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170183

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 4 יח"ד בנוסף ליחידה קיימת, פרגולות, חניות מקורות, גדרות.

מס' בקשה: 20170183 מספר תיק בנין: 601041

שם המבקש: גבאי יהודה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10072 חלקה: 50 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%,
הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 13%,
הקלה בתוספת יח"ד בשב"ס.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170181 המושב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 2 יח"ד דו קומתיות ויחידה חד קומתית הכוללות: פרגולות, מחסן ביתי וחדר מערכות טכניות

מס' בקשה: 20170181 מספר תיק בנין: 600773

שם המבקש: בן נתן דינה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המושב מספר

גוש: 10074 חלקה: 60 מגרש: 5

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 14%,
תוספת שטח עיקרי בשיעור של 6%,
הקלה בקו בניין צידי מערבי בשיעור של 10%, מוצע 3.6 מ' במקום 4 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170149 חבצלת 24

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית דו קומתי כולל חניות ופרגולות.

מס' בקשה: 20170149 מספר תיק בנין: 600321

שם המבקש: ברוך דורית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, חבצלת מספר 24

גוש: 10105 חלקה: 328 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מערבי, מוצע עד 2.7 בקיר אטום במקום 4 מ',
ניד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 2%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170166 הדסים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת ממ"ד ובניה בבית מגורים דו משפחתי קיים.

מס' בקשה: 20170166 מספר תיק בנין: 600676

שם המבקש: טיאר רוזין

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדסים מספר

גוש: 10107 חלקה: 119 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 4.5%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170124

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בניית בנין הכולל 2 קומות: תעשיה ומלאכה

מס' בקשה: 20170124 מספר תיק בנין: 601139

שם המבקש: לחמי מאיר

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר

גוש: 10099 חלקה: 63 מגרש: 99

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170152 המושב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 2 יח"ד חד קומתיות הכוללות פרגולות, מחסןביתי וחדר מערכות טכניות

מס' בקשה: 20170152 מספר תיק בנין: 600773

שם המבקש: בן נתן דינה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המושב מספר

גוש: 10074 חלקה: 60 מגרש: 3

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 14%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170160 המושב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 2 יח"ד חד קומתיות.

מס' בקשה: 20170160 מספר תיק בנין: 600773

שם המבקש: בן נתן דינה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, המושב מספר

גוש: 10074 חלקה: 60 מגרש: 4

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 14%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170156 הרימון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי, כולל בריכת שחיה, גדרות בנויות ועב' פיתוח שטח

מס' בקשה: 20170156 מספר תיק בנין: 601799

שם המבקש: שוורץ ירון

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הרימון מספר

גוש: 10102 חלקה: 165 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 6 %
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של כ- 7%
3. קו בניין צדדי עד 10%- מוצע מרווח 3.60מ' במקום 4.0 מ' המותרים

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20160546 שבל

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

חיזוק הבית נגד רעידת אדמה, בנית חדר שיפור מגון ועמודים לחזוק, תוספת בניה לבית קיים חדרי שינה, שירותים

מס' בקשה: 20160546 מספר תיק בנין: 992138

שם המבקש: דנילוב לוי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, שבל מספר

גוש: 10122 חלקה: 134 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 50 מ"ר המהווים 5.4%. מקומה א' לקומת הקרקע.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170145 דרך הבנים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בנין בן 5 קומות 26 יח"ד+קרקע

מס' בקשה: 20170145 מספר תיק בנין: 609514

שם המבקש: שי חי יזמות והשקעות בע"מ

כתובת: פרדס חנה – כרכור, דרך הבנים מספר

גוש: 10105 חלקה: 155 מגרש: 10105_30

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עבור מעלית 5%
הקלה בתוספת 2 קומות
הקלה בקו בניין צידי מזרחי בשיעור של 10%, מבוקש 3.6 מ' במקום 4 מ'
הקלה בתוספת 6 יח"ד לפי שב"ס
הקלה לפי תקנת כחלון- מבוקש 20% משטח עיקרי+ 20% משטח שירות.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170104 הנשיא

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הריסת מבנה קיים והקמת שתי יחידות דיור דו -קומתיות במבנה אחד (דו- משפחתי) כולל פרגולות, גדרות בנויות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20170104 מספר תיק בנין: 990576

שם המבקש: יעקב עופר

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הנשיא מספר

גוש: 10074 חלקה: 131 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 6%
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת הקרקע, בשיעור של כ- 7%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170105 השופטים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הריסת מבנה קיים והקמת שתי יחידות דיור דו -קומתיות במבנה אחד (דו- משפחתי) כולל פרגולות, גדרות בנויות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20170105 מספר תיק בנין: 990576

שם המבקש: יעקב עופר

כתובת: פרדס חנה – כרכור, השופטים מספר

גוש: 10074 חלקה: 131 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 6%
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת הקרקע, בשיעור של כ- 7%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170151 פדויים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוכנית שינויים להיתר מס' 20150637 הכוללת ביטול חיפוי אבן בגדר לחזית רח' פדויים.

מס' בקשה: 20170151 מספר תיק בנין: 600838

שם המבקש: אהרון מרדכי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, פדויים מספר

גוש: 10123 חלקה: 126 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ביטול חיפוי אבן בחזית לרח' פדויים בסטייה מהוראות ש/1123/א, שינוי לגמר טיח.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170103 שמשון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת ממ"ד ושינויים במבנה קיים. ביטול שיפור מיגון מהיתר קודם ובנית ממ"ד

מס' בקשה: 20170103 מספר תיק בנין: 600691

שם המבקש: קציר דלית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, שמשון מספר

גוש: 10074 חלקה: 277 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

אזור מגורים ב':
הקלה בתוספת שטח עיקרי בשיעור של 5%
ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 22.5%
הקלה בקו בניין צידי מזרחי, מוצע 2.7 מ' בקיר אטום במקום 4 מ'
הקלה בקו בניין צידי דרומי בשיעור של 10%, מוצע 3.6 מ' במקום 4 מ'.
אזור מגורים א1:
הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ-4%
הקלה בקו בניין צידי דרומי בשיעור של 10%, מוצע 3.6 מ' במקום 4 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170139 ירושלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית דו משפחתי דו קומתי.

מס' בקשה: 20170139 מספר תיק בנין: 992217

שם המבקש: שמיר מוטי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, ירושלים מספר

גוש: 10074 חלקה: 296 מגרש: 10074_29

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 6%,
הקלה בקווי בניין צידיים בשיעור של 10%, מוצע 3.6 מ' במקום 4 מ',
הקלה בקו בניין אחורי בשיעור של 10%, מוצע 5.4 מ' במקום 6 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170107 הנשיא

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת שלוש יחידות דיור דו- קומתיות בשני מבנים נפרדים, כולל פרגולות, גדרות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20170107 מספר תיק בנין: 990576

שם המבקש: יעקב עופר

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הנשיא מספר

גוש: 10074 חלקה: 131 מגרש: 4

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 6%
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 9%
3. קו בניין אחורי עד 10%- מוצע מרווח 5.40 מ' במקום 6.0 מ' המותרים.
4. קו בניין אחורי עד 30% בקיר אטום- מוצע מרווח 4.20 מ' במקום 6.0 מ' המותר

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170138 מכבים 362

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חד-קומתי חד-משפחתי.

מס' בקשה: 20170138 מספר תיק בנין: 991946

שם המבקש: איל מנוס רחל

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מכבים מספר 362

גוש: 10111 חלקה: 198 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי בשיעור של עד 10%, מוצע 3.7 מ' במקום 4 מ'.
הקלה בתכסית המותרת בשיעור של 6.3%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170132 דרך עירון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים דו קומתי הכולל ממ"ד +מחסן+גדרות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20170132 מספר תיק בנין: 992183

שם המבקש: עזיז יוכבד

כתובת: פרדס חנה – כרכור, דרך עירון מספר

גוש: 10105 חלקה: 444 מגרש: 19/5

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי בשיעור של עד 10%.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170106 השופטים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בניית שני בתים דו קומתיים
הריסת מבנה קיים, פרגולות, גדרות ופיתוח

מס' בקשה: 20170106 מספר תיק בנין: 990576

שם המבקש: יעקב עופר

כתובת: פרדס חנה – כרכור, השופטים מספר

גוש: 10074 חלקה: 131 מגרש: 3

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 6%
2. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת הקרקע, בשיעור של כ- 7%
3. תוספת 2 מבנים למניין המבנים המותרים בחלקה- מוצע 4 מבנים במקום 2 המותרים.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170109 הדרים 21

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה למבנה קיים חד קומתי + פיתוח
הבקשה מציעה את ההקלות שלהלן:
1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 4%
2. ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 17%

מס' בקשה: 20170109 מספר תיק בנין: 991881

שם המבקש: עודד אביעד

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדרים מספר 21

גוש: 10103 חלקה: 223 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. תוספת אחוזי בניה בשיעור של עד 4%
2. ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ- 17%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170063

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת בניה בשתי קומות, רישוי שטח מקורה בחזית קידמית, הקמת מחסן בנוי בגבול חלקה צדדי והריסת שני חדרים ומבנה מחסן קיים
הבקשה מציעה הקלה לעניין קו בניין צדדי במרווח 2.70 מ' בקיר אטום במקום 4.0 מ' המותרים עפ"י ש/1

מס' בקשה: 20170063 מספר תיק בנין: 600163

שם המבקש: רייטמן יונה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, מספר 8

גוש: 10107 חלקה: 108 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קו בניין צדדי במרווח 2.70 מ' בקיר אטום במקום 4.0 מ' המותרים עפ"י ש/1

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170091 העליה 18

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית מגורים פרטי חד קומתי

מס' בקשה: 20170091 מספר תיק בנין: 992009

שם המבקש: לטריס אהוד

כתובת: פרדס חנה – כרכור, העליה מספר 18

גוש: 10076 חלקה: 80 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי צפוני עד 2.7 מ' בקיר אטום,
הקלה בקו בניין צידי דרומי בשיעור של עד 10%,
ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 11%,
ביטול חיפוי אבן בגדר לחזית רחוב העלייה בניגוד להוראות ש/1123/א.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170122 הדקלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בקשה במסגרת תמ"א 38 –
הקמת 8 יח"ד חד משפחתיים דו קומתיים, הכוללים ח.מגורים, מטבח, חדרי שינה,
ממ"ד, מחסן, גדרות ופיתוח שטח.

מס' בקשה: 20170122 מספר תיק בנין: 992200

שם המבקש: מ.י.ר.ש. השקעות בע"מ

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדקלים מספר

גוש: 10104 חלקה: 309 מגרש: 10104_30

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה במסגרת תמ"א 38 הכוללת-
תוספת של 3 יח"ד, בסה"כ 8 יח"ד.
הקלה בתוספת 2 מבנים, מעבר ל 2 המותרים.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170087 חשמונאים 310

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

יח"ד 1- רישוי תוספות בניה למבנה מגורים קיים בהיתר, כולל הקמת ממ"ד
יח"ד 2- רישוי מבנה מגורים שני בחלקה , כולל הקמת ממ"ד
מחסן קיים – רישוי תוספת שטח בניה למחסן קיים בהיתר

מס' בקשה: 20170087 מספר תיק בנין: 992001

שם המבקש: בן עזרי אלי

כתובת: פרדס חנה – כרכור, חשמונאים מספר 310

גוש: 10111 חלקה: 161 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

1. קו בניין קידמי 3.10 מ' במקום 5.0 מ', כשאר הבתים ברחוב
2. קו בניין צדדי במרווח 2.70 מ' בקיר אטום, במקום 4.0 מ' המותרים
3. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע, בשיעור של כ 6%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170108 ירושלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:
לגליזציה לבריכת שחיה טיפולית כולל קירוי חורף.

מס' בקשה: 20170108 מספר תיק בנין: 991132

שם המבקש: בהט סתוית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, ירושלים מספר

גוש: 10074 חלקה: 637 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין קדמי לבריכת שחיה טיפולית, מוצע 0.8 מ' במקום 3 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170090 הבוטנים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

בית מגורים חד משפחתי הכולל מחסן ביתי

מס' בקשה: 20170090 מספר תיק בנין: 992072

שם המבקש: רשף חן

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הבוטנים מספר

גוש: 10104 חלקה: 406 מגרש: 5

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי בשיעור של 10%, מוצע 2.71 מ' במקום 3 מ'.

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור