20171188 חזון איש 82

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשתי קומות בשטח של 194.30 מ"ר, ממ"ד 12.00 מ"ר , פרגולות וסככת חניה בשטח של 40.76 מ"ר.

מס' בקשה: 20171188 מספר תיק בנין: 42531460002

שם המבקש:
גיא חדד

כתובת: ראש העין, חזון איש מספר 82

גוש: 4253 חלקה: 146 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171235 חלמיש 8, שכונת גבעת הסלעים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת של 19.94 מ"ר בקומת הקרקע, תוספת קומה א' בשטח של 82.87 מ"ר ועליית גג בשטח של 22.45 מ"ר., הגדלת ממ"ד ב – 5.00 מ"ר ואחסנה בשטח של 14.04 מ"ר, פרגולות בשטח של 54.54 מ"ר.

מס' בקשה: 20171235 מספר תיק בנין: 549100000025

שם המבקש:
כהן נתנאל וניצה

כתובת: ראש העין, חלמיש מספר 8

גוש: 5018 חלקה: 25 מגרש: 25

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של % 6 משטח המגרש המהווה 32.46 מ"ר, במקום 203 מ"ר, מבוקש 233.06 מ"ר.
הקלה בקוי בנין צדדיים עד % 10 במקום 4 מ' מבוקש 3.60 מ', קו בנין אחורי, במקום 8 מבוקש 7.20 מ'.
הקלה בגובה מבנה, במקום 8 מ', מבוקש 9.70 מ' לצורך מימוש חדרים בגג.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170935 הרצל 9

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

פיצול מבנה ל – 2 יח"ד, גריעת 35.24 מ"ר משטח קומת קרקע סה"כ שטח קומת קרקע 110.16 מ"ר, גריעת 28.39 מ"ר מקומה א', סה"כ שטח קומה א' 105.56 מ"ר, תוספת בקומת גג בשטח של 50.96 מ"ר בנוסף לקיים, סה"כ בקומת
הגג 93.93 מ"ר ליחידה 2 הקיימת בקומה א',

מס' בקשה: 20170935 מספר תיק בנין: 427207000002

שם המבקש:
משרקי משה

כתובת: ראש העין, הרצל מספר 9

גוש: 4272 חלקה: 70 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171156 חזון איש 42

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

בית מגורים חד משפחתי חד קומתי (מבנה שיועד להריסה בהיתר 20070536 ), תוספת של 9.25 מ"ר במגרש בו קיימות 2 יח"ד.

מס' בקשה: 20171156 מספר תיק בנין: 42530800001

שם המבקש:
אחרק רזיאל ונירה

כתובת: ראש העין, חזון איש מספר 42

גוש: 4253 חלקה: 80 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171121 כנפי נשרים 21

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

בקשה לפיצול בית מגורים קיים ל – 2 יח"ד, יחידה 1 בקומת הקרקע בשטח של 106.05 מ"ר, יחידה 2 בקומה א' בשטח של 102.86 מ"ר, מרתף ומקלט בשטח כולל של 56.41 מ"ר המקושרים ליחידה 2 בקומה א'.

מס' בקשה: 20171121 מספר תיק בנין: 42590390002

שם המבקש:
פנקר צבי וסיגלית

כתובת: ראש העין, כנפי נשרים מספר 21

גוש: 4259 חלקה: 39 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בגודל מגרש מינימלי, במקום 480 מ"ר, מבוקש 453 מ"ר לצורך מימוש 2 יחי"ד.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170545 יריעות שלמה 3

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת קרקע

מס' בקשה: 20170545 מספר תיק בנין: 4621

שם המבקש:
פימה שלום ומרגלית

כתובת: ראש העין, יריעות שלמה מספר 3

גוש: 5512 חלקה: 11 מגרש: 3106

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 2.20 מ"ר מסככת חניה לטובת חצר המשק כך ששטח חצר המשק יהיה 17.20 מ"ר במקום 15.00 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171032 אפק 37

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

בניית בית דו משפחתי בשטח כולל של 299.07 מ"ר, 2 ממדי"ם בשטח של 25 מ"ר, 2 מרתפים בשטח של 99.92 מ"ר ומרפסות לא מקורות בשטח של 11.5 מ"ר.

מס' בקשה: 20171032 מספר תיק בנין: 5322

שם המבקש:
נערן קהלת

כתובת: ראש העין, אפק מספר 37

גוש: 4271 חלקה: 134 מגרש: 4

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170831 צה"ל 112

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח של 186.29 מ"ר ושרות בשטח של 42.01 מ"ר.

מס' בקשה: 20170831 מספר תיק בנין: 42740380002

שם המבקש:
שחר גמליאל

כתובת: ראש העין, צה"ל מספר 112

גוש: 4274 חלקה: 38 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171039 גרנית 27

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

בקשה לתוספת בקומת קרקע בשטח של 1.40 מ"ר, גגון קיים מבוקש בשטח של 1.40 מ"ר, גריעת שטח של 12.13 מ"ר מקומה א', מחסן דירתי מוצע בשטח של 11.15 מ"ר ותוספת עליית גג בשטח של 31.72 מ"ר.

מס' בקשה: 20171039 מספר תיק בנין: 549100000403

שם המבקש:
משה צוקרמן

כתובת: ראש העין, גרנית מספר 27

גוש: 5018 חלקה: 112 מגרש: 403

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 6 בשטח בנייה המהווה 11.84 מ"ר, במקום 150 מ"ר המותרים, מבוקש 160.29 מ"ר
לצורך הקמת חדרים בקומת הגג.
ניוד 5.76 מ"ר שטח עיקרי לטובת חדרים בקומת הגג.
ניוד 5.11 מ"ר שטח עיקרי מקומה א' לטובת חדרים בקומת הגג.
הקלה לקומה נוספת.
סה"כ שטח קומת הגג 31.72 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170896 וולפסון 14

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת הקרקע בשטח של 17.43 מ"ר, ממ"ד בשטח של 14.00 מ"ר, אחסנה בשטח של 12.57 מ"ר ומשטח מרוצף בשטח של 24.00 מ"ר, תוספת בקומה א' בשטח של 53.08 מ"ר ומשטח מרוצף בשטח של 80.65 מ"ר.

מס' בקשה: 20170896 מספר תיק בנין: 42720620002

שם המבקש:
עובדיה זוהרה

כתובת: ראש העין, וולפסון מספר 14

גוש: 4272 חלקה: 62 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171042 הטייס 67

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח של 188.75 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.54 מ"ר, מחסן בשטח של 12.13 מ"ר.

מס' בקשה: 20171042 מספר תיק בנין: 427201800002

שם המבקש:
שושנה שוקר

כתובת: ראש העין, הטייס מספר 67

גוש: 4272 חלקה: 18 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20171036 תמר 16

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

שמוש חורג לגן ילדים בבית מגורים בשטח של 122.25 מ"ר.

מס' בקשה: 20171036 מספר תיק בנין: 5971

שם המבקש: שלום אורלי

כתובת: ראש העין, תמר מספר 16

גוש: 5489 חלקה: 83 מגרש: 642

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170814 אצ"ל 127

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת יחידת דיור חדשה בשטח כולל של 252.27 מ"ר,ממ"ד ואחסנה בשטח של 25.40 מ"ר.

מס' בקשה: 20170814 מספר תיק בנין: 42701220004

שם המבקש:
הינדי ארז

כתובת: ראש העין, אצ"ל מספר 127

גוש: 4270 חלקה: 122 מגרש: 4

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 4.64 מ"ר מקומות תחתונות לטובת חדר בקומת הגג.
הקלה עד % 6 בשטח בנייה, במקום 207.60 מ"ר, מבוקש 217.63 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20160440 סמדר 13

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת לדירה בקומה א' בשטח של 31.20 מ"ר,שרות בשטח של 9.24 מ"ר ומרפסת מקורה תלויה.

מס' בקשה: 20160440 מספר תיק בנין: 54970002161

שם המבקש:
מרחום מיכאל

כתובת: ראש העין, סמדר מספר 13

גוש: 5511 חלקה: 84 מגרש: 2161

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170358 סעדיה גאון 20

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הריסת בית מגורים קיים בשטח של 114.67 מ"ר והקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח כולל של 184.35 מ"ר, ממ"ד בשטח של 13.79 מ"ר ושרות בשטח של 11.23 מ"ר.

מס' בקשה: 20170358 מספר תיק בנין: 4594

שם המבקש:
דוד רחלי ויוחאי

כתובת: ראש העין, סעדיה גאון מספר 20

גוש: 4253 חלקה: 63 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170897 יחיא אביץ 18

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים 1 יח"ד בקומה אחת בשטח של 154.33 מ"ר, מרתף וממ"ד בשטח של 62.66 מ"ר, אחסנה בשטח של 6.75 מ"ר ומשטחים לא מקורים בשטח של 57.24 מ"ר.

מס' בקשה: 20170897 מספר תיק בנין: 55070930001

שם המבקש:
מעתוק קרוואני

כתובת: ראש העין, אביץ יחיא מספר 18

גוש: 5507 חלקה: 93 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170932 רביבים 19

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת קרקע בשטח של 2.55 מ"ר, תוספת בקומה א' בשטח של 20.15 מ"ר,מחסן בשטח של 9.10 מ"ר ופרגולה בשטח של 20.90 מ"ר ושינויים בגדר.

מס' בקשה: 20170932 מספר תיק בנין: 549600000861

שם המבקש:
ברוך שמואל וסיגל

כתובת: ראש העין, רביבים מספר 19

גוש: 5442 חלקה: 165 מגרש: 861

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין אחורי עד % 10 במקום 4 מ' מבוקש 3.60 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170788 גרטי קורי

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת 2 בניינים בן 5 קומות + מרתף בניינים מס' 1' ,2'

מס' בקשה: 20170788 מספר תיק בנין: 5866

שם המבקש:
דונה – חברה להנדסה ובנייה בע"מ

כתובת: ראש העין, גרטי קורי מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 501

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170790 גרטי קורי

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

בניין מספר 6
הקמת 9 מבנים הכוללים 144 יח"ד.מרתף חלקי ,4 קומות +קומת כניסה +גג טכני

מס' בקשה: 20170790 מספר תיק בנין: 5866

שם המבקש:
דונה – חברה להנדסה ובנייה בע"מ

כתובת: ראש העין, גרטי קורי מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 501

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170791 גרטי קורי

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת מבנה ק. כניסה +4 קומות בניין מס' 3'

מס' בקשה: 20170791 מספר תיק בנין: 5866

שם המבקש:
דונה – חברה להנדסה ובנייה בע"מ

כתובת: ראש העין, גרטי קורי מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 501

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170792 גרטי קורי

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת 2 בניינים ק. כנסיה + 5 קומות ומרתף .בניינים מס' 4,5

מס' בקשה: 20170792 מספר תיק בנין: 5866

שם המבקש:
דונה – חברה להנדסה ובנייה בע"מ

כתובת: ראש העין, גרטי קורי מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 501

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170793 גרטי קורי

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת 9 מבנים הכוללים 144 יח"ד.מרתף חלקי ,4 קומות +קומת כניסה +גג טכני
בנינים מספר 7,8,9 כולל מרתף

מס' בקשה: 20170793 מספר תיק בנין: 5866

שם המבקש:
דונה – חברה להנדסה ובנייה בע"מ

כתובת: ראש העין, גרטי קורי מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 501

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170707 יוסי בנאי 29

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הזזת מבנה של 25 ס"מ אחורה ממסומן בהיתר הקודם החלפת דלת בחלון .

מס' בקשה: 20170707 מספר תיק בנין: 5069

שם המבקש:
צרפתי שמעון ובניו בע"מ

כתובת: ראש העין, יוסי בנאי מספר 29

גוש: 5557 חלקה: 51 מגרש: 62

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170708 יוסי בנאי 41

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הזזת מבנה ב-25 ס"מ אחורה בהיתר קודם והחלפת דלת בחלון.

מס' בקשה: 20170708 מספר תיק בנין: 5072

שם המבקש:
צרפתי שמעון ובניו בע"מ

כתובת: ראש העין, יוסי בנאי מספר 41

גוש: 5557 חלקה: 54 מגרש: 65

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין אחורי עד % 10, במקום 5 מ' מבוקש 4.75 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170710 יוסי בנאי 45

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הזזת מבנה ב-25 ס"מ אחורה מהמסומן בהיתר קודם החלפת דלת בחלון.

מס' בקשה: 20170710 מספר תיק בנין: 5073

שם המבקש:
צרפתי שמעון ובניו בע"מ

כתובת: ראש העין, יוסי בנאי מספר 45

גוש: 5557 חלקה: 71 מגרש: 66

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170719 יוסי בנאי 37

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הזזת מבנה 25 מ"ר אחורה ממסומן בהיתר קודם החלפת דלת בחלון

מס' בקשה: 20170719 מספר תיק בנין: 5071

שם המבקש:
צרפתי שמעון ובניו בע"מ

כתובת: ראש העין, יוסי בנאי מספר 37

גוש: 5557 חלקה: 53 מגרש: 64

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170729 יוסי בנאי 25-27

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הזזת מבנה 25 ס"מ אחורה ממסומן מהיתר פתיחת חלון במקום דלת .

מס' בקשה: 20170729 מספר תיק בנין: 5068

שם המבקש:
צרפתי שמעון ובניו בע"מ

כתובת: ראש העין, מספר

גוש: 5557 חלקה: 50 מגרש: 61

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170757 יהושע בן נון 72

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת שירות בשטח של 3.25 מ"ר לקומה העיקרית, תוספת עליית גג בשטח של 42.50 מ"ר ומחסן בקומת גג בשטח של 11.42 מ"ר.

מס' בקשה: 20170757 מספר תיק בנין: 42520000028

שם המבקש:
ילון אורית ואלדד

כתובת: ראש העין, יהושע בן נון מספר 72

גוש: 5963 חלקה: 13 מגרש: 28

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 6 משטח המגרש המהווה 7.52 מ"ר לכל יחידה.
הקלה לקומה נוספת % 2.5 המהווה 9.40 מ"ר לכל יחידה בקומה עליונה.
שטח מקסימלי לדירה כולל הקלה 106.92 מ"ר, במקום 90 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170861 רש"י 56

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

סגירת קומת עמודים המהווה יחידת דיור בשטח של 101.73 מ"ר.
שינויים בקומה א' והגדלת הקומה המהווה יחידה שניה בשטח של 24.60 מ"ר ותוספת קומה בשטח של 30 מ"ר.

מס' בקשה: 20170861 מספר תיק בנין: 55070320001

שם המבקש:
גבריאל הלוי

כתובת: ראש העין, רש"י מספר 56

גוש: 5507 חלקה: 32 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20161123 גלוסקא 30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת קיית בקומת קרקע בשטח של 59.00 מ"ר, תוספת קיימת בקומה א' בשטח של 14.62 מ"ר, וקומת גג מוצעת בשטח של 24.57 מ"ר.

מס' בקשה: 20161123 מספר תיק בנין: 5753

שם המבקש:
חלא שושנה

כתובת: ראש העין, גלוסקא מספר 30

גוש: 4271 חלקה: 155 מגרש: 2 א

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170815 בזלת 61

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת לבית קיים בקומת הקרקע בשטח של 21.51 מ"ר, תוספת בקומה א' בשטח של 15.54 מ"ר ומחסן בשטח של 10.55 מ"ר.

מס' בקשה: 20170815 מספר תיק בנין: 50181170408

שם המבקש:
אנגל צורף איריס

כתובת: ראש העין, בזלת מספר 61

גוש: 5018 חלקה: 117 מגרש: 408

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170632 הפעמון 25

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת שטח של 7.04 מ"ר + בריכה+פרגולה +שינוי חזיתות

מס' בקשה: 20170632 מספר תיק בנין: 5581

שם המבקש:
הירש גל

כתובת: ראש העין, הפעמון מספר 25

גוש: 5443 חלקה: 87 מגרש: 482

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין קדמי במקום 4 מ', מבוקש 1.00 מ' לצורך הקמת בריכה בשטח של 15.00 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20161358 שייקה אופיר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

קומות מסחר מעל 2 קומות חניה

מס' בקשה: 20161358 מספר תיק בנין: 5659

שם המבקש:
שפיר מגורים ובניין בע"מ

כתובת: ראש העין, שייקה אופיר מספר

גוש: 5611 חלקה: 18 מגרש: 912

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הוספת קומה למבנה מסחר/ציבור, לשימוש מבנה הציבור ( שטחים לשימוש העירייה ),
כך שיהיה בן 3 קומות במקום 2 קומות שמתירה התב"ע, ומבלי להוסיף שטחי בנייה.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170825 פולג 11

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת קרקע בשטח של 17.16 מ"ר ואחסנה בשטח של 6.00 מ"ר, תוספת בקומה א' בשטח של 9.07 מ"ר.

מס' בקשה: 20170825 מספר תיק בנין: 549600200719

שם המבקש:
וקראט דניאל

כתובת: ראש העין, פולג מספר 11

גוש: 5442 חלקה: 209 מגרש: 719

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170618 ה' באייר 36

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת לדירת מגורים בבית משותף בקומה ד' בשטח של 4.92 מ"ר, תוספת לחד על הגג בשטח של 7.03 מ"ר.

מס' בקשה: 20170618 מספר תיק בנין: 549600003701

שם המבקש:
שטרקמן יהודה

כתובת: ראש העין, ה' באייר מספר 36

גוש: 5485 חלקה: 82 מגרש: 3701

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170818 נשר 2

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה לשימוש חורג כפי שביקש עורך הבקשה.

שמוש חורג למעון יום בשטח של 174 מ"ר.

מס' בקשה: 20170818 מספר תיק בנין: 549400001002

שם המבקש: אשוואל אריאל

כתובת: ראש העין, נשר מספר 2

גוש: 5490 חלקה: 140 מגרש: 1002

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20160129 המלאכה 20

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת גלריה בשטח של 130.17 מ"ר ושרות בשטח של 26.08 מ"ר.

מס' בקשה: 20160129 מספר תיק בנין: 886300000512

שם המבקש:
סקרינוי יבוא וסחר עבור צדוק יאיר

כתובת: ראש העין, המלאכה מספר 20

גוש: 8739 חלקה: 12 מגרש: 512

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170794 שקד 19

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.
שמוש חורג ממגורים לגן ילדים בשטח של 134.09 מ"ר ואישור פרגולת עץ קיימת.

מס' בקשה: 20170794 מספר תיק בנין: 54891880656

שם המבקש: שרעבי גיאורה וקנת

כתובת: ראש העין, שקד מספר 19

גוש: 5489 חלקה: 188 מגרש: 656

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

שמוש חורג ממגורים לגן ילדים בשטח של 134.09 מ"ר ואישור פרגולת עץ קיימת.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170458 מהרי"ץ

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הריסת בית מגורים בהיתר קיים 1320/93 בשטח של 137.54 מ"ר והקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח של 137.00 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.51 מ"ר ומחסן בשטח של 4.00 מ"ר.

מס' בקשה: 20170458 מספר תיק בנין: 5865

שם המבקש:
שאול ודיקלה לוי

כתובת: ראש העין, מהרי"ץ מספר

גוש: 4253 חלקה: 103 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי, עד % 10, במקום 4 מ' מבוקש 2.70 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170683 יהושע בן נון 1

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח של 265.96 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר, כניסה מקורה בשטח של 1.25 מ"ר ומרפסת גג פתוחה בשטח של 29.87 מ"ר.

מס' בקשה: 20170683 מספר תיק בנין: 42740670001

שם המבקש:
בוסי משה ושלום זכריה

כתובת: ראש העין, יהושע בן נון מספר 1

גוש: 4274 חלקה: 67 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 24.07 מ"ר מקומת הקרקע לטובת קומת גג, ניוד 20.44 מ"ר מקומה א' לטובת קומת גג, הקלה עד % 6 בשטח בניה המהווים 1.37 מ"ר לטובת קומת הגג, במקום 30 מ"ר המותרים מבוקש 75.87 מ"ר המהווים % 80 מקומת הגג.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170698 מתחם A

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה לשימוש חורג כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת מבנה מינימרקט בשטח של 300.00 מ"ר,מחסן בשטח של 29.77 מ"ר וחדר קרור בשטח של 29.77 מ"ר.

מס' בקשה: 20170698 מספר תיק בנין: 4986

שם המבקש: החברה הכלכלית לראש-העין בע"מ

כתובת: ראש העין, מספר

גוש: 5581 חלקה: 2 מגרש: 927

הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים:

הקמת מבנה מינימרקט בשטח של 300.00 מ"ר,מחסן בשטח של 29.77 מ"ר וחדר קרור בשטח של 29.77 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170684 יהודה הלוי 38

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

המרת מרתף בהיתר בשטח של 49.88 מ"ר והגבהתו לשטח עיקרי, תוספת של 58.68 מ"ר בקומת הקרקע, תוספת בקומת גג בשטח של 42.90 מ"ר. ( אישור מצב קיים).

מס' בקשה: 20170684 מספר תיק בנין: 42741030001

שם המבקש:
חנוכי צופית

כתובת: ראש העין, יהודה הלוי מספר 38

גוש: 4274 חלקה: 103 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 4.42 מ"ר לטובת קומת הגג, והקלה עד % 6 המהווים 8.48 מ"ר לטובת קומת הגג, במקום 30 מ"ר המותרים עפ"י תכנית מבוקש 42.90 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170625 סעדיה גאון 56

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים 1 יח"ד 2 קומות בשטח של 189.00 מ"ר, ממ"ד בשטח של 13.00 מ"ר, שרות בשטח של 14.99 מ"ר, שטח מקורה בשטח של 5.69 מ"ר.

מס' בקשה: 20170625 מספר תיק בנין: 5178

שם המבקש:
כפרי יובל ועידית

כתובת: ראש העין, סעדיה גאון מספר 56

גוש: 4253 חלקה: 56 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד 18.31 מ"ר מקומה א' לטובת קומת קרקע במקום 94.50 מ"ר, מבוקש 112.81 מ"ר.
הגדלת תכסית במקום % 30, מבוקש % 35.
הקלה בקו בנין אחורי עד % 10, במקום 3 מ', מבוקש 2.70 מ'.
הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 4 מ', מבוקש 3.60 מ'.
בליטת מרפסת אחורית עד % 40, עד 1.20 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170623 הרכבת 15

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת של 7.60 מ"ר לקומת הקרקע ושרות בשטח של 11.55 מ"ר.

מס' בקשה: 20170623 מספר תיק בנין: 5237

שם המבקש:
מונייצר אבשלום ואביבית

כתובת: ראש העין, הרכבת מספר 15

גוש: 4271 חלקה: 158 מגרש: 9

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 6 בשטח בנייה המהווים 11.44 מ"ר, במקום 114.45 מ"ר המותרים ליחידת דיור, מבוקש 125.52 מ"ר.
הקלה עד % 10 בקו בנין צדדי, במקום 3 מ', מבוקש 2.70 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170588 הסנהדרין 72

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת קרקע ליחידת דיור קיימת בשטח של 73.19 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר ופרגולה בשטח של 57.14 מ"ר.

מס' בקשה: 20170588 מספר תיק בנין: 42721260002

שם המבקש:
לישי כרמי

כתובת: ראש העין, הסנהדרין מספר 72

גוש: 4272 חלקה: 126 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה עד % 6 בשטח בניה, במקום % 30 מבוקש % 34 המהווים 256.61 מ"ר במקום 222.60 מ"ר לטובת היחידה בקומת הקרקע.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170536 אדיר 19

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומה א' בשטח של 31.55 מ"ר, מחסן בשטח של 11.04 מ"ר ופרגולות בשטח של 17.75 מ"ר.

מס' בקשה: 20170536 מספר תיק בנין: 549600000019

שם המבקש:
סופר יוסי

כתובת: ראש העין, אדיר מספר 19

גוש: 5441 חלקה: 21 מגרש: 18

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 3.40 מ' מבוקש 3.06 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170539 העורב 7

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

שמוש ממגורים לגן ילדים בקומת קרקע בשטח של 120.06 מ"ר.

מס' בקשה: 20170539 מספר תיק בנין: 549100000135

שם המבקש:
ניר מנחם ומלי

כתובת: ראש העין, העורב מספר 7

גוש: 5019 חלקה: 68 מגרש: 135

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש ממגורים לגן ילדים בקומת קרקע בשטח של 120.06 מ"ר.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170458 מהרי"ץ

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הריסת בית מגורים מהיתר קיים 1320/93 א' 1 יח"ד ובניה מחדש בשטח של 193.86 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר,ומחסן בשטח של 8.03 מ"ר.
הקטנת יחי"ד 2 קיימת מהיתר 2840/92 ל – 54.18 מ"ר.

מס' בקשה: 20170458 מספר תיק בנין: 5865

שם המבקש:
שאול ודיקלה לוי

כתובת: ראש העין, מהרי"ץ מספר

גוש: 4253 חלקה: 103 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין עד % 10 במקום 4 מ' מבוקש 3.60 מ'.
הקלה עד % 30 בקו בנין ללא פתחים, במקום 4 מ' מבוקש 2.70 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170534 החליל 37

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בניה בקומת קרקע בשטח של 22.30 מ"ר, גגון בשטח של 1.92 מ"ר ושינויים בפתחים.

מס' בקשה: 20170534 מספר תיק בנין: 549600000146

שם המבקש:
וידרה קלרה וישראל

כתובת: ראש העין, החליל מספר 37

גוש: 5486 חלקה: 53 מגרש: 146

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 3 מ', מבוקש 2.78 מ'.
ניוד 7.37 מ"ר מחדר בגג לקומת הקרקע.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170541 בעל מלאכת שלמה 7

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הפחתת שטח 1.13 מ"ר לדירה 1 בקומת קרקע במקום 131.07 מ"ר, עפ"י היתר קיים 129.94 מ"ר.
ממ"ד מוצע ליחידה 1 ו – 2 בשטח של 20.02 מ"ר, תוספת לדירה 2 בקומה א' בשטח של 15.97 מ"ר וקומת גג בשטח של 42.23 מ"ר. הקמת הקמת יחידה 3 חדשה בעורף המגרש בשטח של 65.23 מ"ר, ממ"ד בשטח של 12.50 מ"ר.

מס' בקשה: 20170541 מספר תיק בנין: 42701480000

שם המבקש:
קטאר רחמים

כתובת: ראש העין, בעל מלאכת שלמה מספר 7

גוש: 4270 חלקה: 148 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בשטח מגרש מינימלי עד % 10 במקום 720 מ"ר, מבוקש 669 מ"ר לצורך מימוש יחידה שלישית.
ניוד 12.23 מ"ר מקומה א' לטובת קומת הגג, במקום 30 מ"ר, מבוקש 42.23 מ"ר.
הקלה בקו בנין צדדי עד % 10, במקום 4 מ', מבוקש 3.60 מ'.
הקלה מהוראות בינוי בדבר נסיגה בקו בנין לצורך חדרים בקומת הגג, במקום 11 מ', מבוקש 5 מ'.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין